Ро­сія – це за­гро­за

«Пу­ті­ні­за­ція» озна­чає зом­бу­ва­н­ня гро­ма­дян, що ве­де до мо­раль­но­го і ду­хов­но­го па­ді­н­ня всьо­го су­спіль­ства

Den (Ukrainian) - - День Планети - Яро­слав ПЕ­ШЕК, че­ський жур­на­ліст

Агент­ство Bloomberg пі­сля сво­го но­во­го опи­ту­ва­н­ня опу­блі­ку­ва­ло низ­ку не­успі­шних еко­но­мік. Опи­ту­ва­н­ня про­во­ди­ло­ся між 47 дер­жа­ва­ми і в ньо­му вка­зу­є­ться прогноз ста­ну їх еко­но­мік до кін­ця 2015 ро­ку по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком. Пер­шу схо­дин­ку по­сі­дає Укра­ї­на зі спа­дом еко­но­мі­ки на -4%, дру­гу схо­дин­ку по­сі­дає Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція з -3,5%, а спи­сок п’яти про­блем­них еко­но­мік не­спо­ді­ва­но за­вер­шує Швей­ца­рія з -0,1%.

При­чи­ною еко­но­мі­чно­го спа­ду в Укра­ї­ні є ро­сій­ська агре­сія на Дон­ба­сі та ане­ксія Кри­му. В Ро­сії по­га­ний стан еко­но­мі­ки є на­слід­ком зни­же­н­ня сві­то­вих цін на на­фту, а та­кож санкцій, запроваджених За­хо­дом. Ін­ше агент­ство Pew Research Center зробило уні­каль­не опи­ту­ва­н­ня жи­те­лів Ро­сії і з’ясу­ва­ло, що 33% ро­сі­ян по­го­джу­ю­ться з ар­гу­мен­та­ми уря­ду, що при­чи­ною еко­но­мі­чних про­блем є на­фта і сан­кції. І ли­ше 25% ро­сі­ян ду­ма­ють, що в цьо­му вин­на уря­до­ва по­лі­ти­ка. Цей ви­сно­вок за­ле­жить від то­го, як ро­сі­я­ни спри­йма­ють свою дер­жа­ву і пре­зи­ден­та.

Тим ча­сом, се­ред ро­сі­ян зро­стає по­зи­тив­не сприйня­т­тя Ро­сії і Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на. 2007 ро­ку ці на­строї бу­ли у 47% на­се­ле­н­ня, а в 2015 ро­ці вже у 63% гро­ма­дян Ро­сії. Тих, хто був за­до­во­ле­ний пре­зи­ден­том Пу­ті­ним 2007 ро­ку, бу­ло 46%, а в 2015 ро­ці — 66%.

Чи не зда­є­ться вам див­ним, що ро­сій­ська еко­но­мі­ка па­дає, а ро­сі­я­ни ста­ють де­да­лі спо­кій­ні­ши­ми? Мо­жли­во, це мо­гли б по­ясни­ти сло­ва ве­ли­ко­го ро­сій­сько­го по­е­та Ми­хай­ла Лер­мон­то­ва: «Ро­сій­ська лю­ди­на за сво­єю при­ро­дою раб, але гор­дий раб. Ди­ви­ться на сво­го па­на і го­то­вий йо­му все про­ба­чи­ти. Су­во­рість і під­сту­пність. Ли­ше одно­го про­ба­чи­ти не мо­же. Слаб­ко­сті». Не­має жо­дних сум­ні­вів, що про­ци­то­ва­на фра­за до­сі акту­аль­на. «Пу­ті­нізм» — це спро­ба по­бу­до­ви ім­пе­рії, яка не ви­знає, що має якісь кор­до­ни. «Пу­ті­ні­за- ція», на­справ­ді, озна­чає зом­бу­ва­н­ня гро­ма­дян, що ве­де до мо­раль­но­го і ду­хов­но­го па­ді­н­ня всьо­го ро­сій­сько­го су­спіль­ства.

Ни­ні Єв­ро­па пе­ре­бу­ває під за­гро­зою з бо­ку Ро­сії і їй за­гро­жує ім­мі­гра­цій­на хви­ля з Близь­ко­го Схо­ду та Афри­ки, яка мо­же пе­ре­ро­сти в озбро­є­ний кон­флікт і со­ці­аль­ну ка­та­стро­фу. Най­біль­шою про­бле­мою, як з’ясу­ва­ло­ся, є роз’єд­на­ність Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу і не­го­тов­ність НАТО аде­ква­тно і, го­лов­не, ефе­ктив­но ре­а­гу­ва­ти на акту­аль­ну не­без­пе­ку. Зга­да­не агент­ство Rew Research Center на­ве­ло три­во­жні факти. Лю­ди з во­сьми клю­чо­вих кра­їн-чле- нів НАТО в опи­ту­ван­ні від­по­ві­ли на пи­та­н­ня, чи «має їхня дер­жа­ва вда­ва­ти­ся до во­єн­но­го втру­ча­н­ня, якщо Ро­сія на­па­ла на су­сі­дню дер­жа­ву?». Ре­зуль­тат? Ли­ше 48% жи­те­лів ду­має, що їхня дер­жа­ва по­вин­на втру­ти­ти­ся. Про­ти — 42% опи­та­них. Ли­ше у США та Ка­на­ді за во­єн­ну акцію ви­сло­ви­ла­ся по­над по­ло­ви­на на­се­ле­н­ня.

Аме­ри­кан­ський по­лі­то­лог Джордж Фрі­дман, яко­го ши­ро­ко ци­ту­ють єв­ро­пей­ські мас-ме­діа, в остан­ні дні го­во­рить про ство­ре­н­ня «бу­фер­ної зо­ни» нав­ко­ло Ро­сії. По­ді­бний про­ект, на­зва­ний «Ін­тер­ма­рі­ум», про­по­ну­вав поль­ський мар­шал Йо­зеф Піл­суд­ський вже пі­сля Пер­шої Сві­то­вої вій­ни. Йшло­ся про фе­де­ра­цію се­ре­дньо­єв­ро­пей­ських і схі­дно­єв­ро­пей­ських дер­жав. Кра­ї­ни, що на­ро­ди­ли­ся пі­сля во­єн­них жа­хів на реш­тках Габс­бурзь­кої мо­нар­хії, ма­ли основ­ні стра­те­гі­чні про­бле­ми — збе­ре­же­н­ня сво­го су­ве­ре­ні­те­ту пе­ред Ні­меч­чи­ною та Ро­сі­єю.

Ни­ні, ко­ли Ро­сія до­кла­дає всіх зу­силь для то­го, щоб вти­сну­ти­ся між сві­то­ви­ми ге­ге­мо­на­ми, для сво­єї без­пе­ки їй по­трі­бно ство­ри­ти «бу­фер­ну зо­ну». Це те­ри­то­рія, на якій мо­гли б від­бу­ва- ти­ся обо­рон­ні бої. На за­хо­ді Ро­сії не­має гір або мо­ря, а обо­ро­на та­кої дер­жа­ви ду­же скла­дна, у зв’яз­ку з ве­ли­кою те­ри­то­рі­єю, а та­кож по­га­ною ін­фра­стру­кту­рою. «Бу­фер­на зо­на» має бу­ти яко­мо­га біль­шою і глиб­шою. А цю гли­би­ну на­да­ють Бі­ло­русь і Укра­ї­на. Ця те­ри­то­рія бе­ре по­ча­ток на пів­но­чі: від Сан­ктПе­тер­бур­га че­рез Бал­тію, Поль­щу, Бі­ло­русь, Укра­ї­ну і пря­мує на південь до Румунії, Бол­га­рії і Ту­реч­чи­ни. В ро­лі во­ро­га, згі­дно з мо­сков­ськи­ми стра­те­га­ми, ви­сту­пає НАТО.

Про­те «бу­фер­на зо­на» не мо­же існу­ва­ти без зов­ні­шньо­го га­ран­та без­пе­ки дер­жав, які зна­хо­дя­ться все­ре­ди­ні зо­ни. Вра­хо­ву­ю­чи те, що ЄС не зда­тний її га­ран­ту­ва­ти, ні­чо­го не за­ли­ша­є­ться, як цю роль по­кла­сти на США, які, до ре­чі, не за­ці­кав­ле­ні в то­му, щоб у Єв­ра­зії був єди­ний ге­ге­мон — Ро­сія. От­же, мо­же­мо очі­ку­ва­ти в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му, що змі­ня­ться від­но­си­ни США з дер­жа­ва­ми все­ре­ди­ні «бу­фер­ної зо­ни». Не з НАТО, а зі США. Якщо Ро­сія ви­ру­шить у на­прям­ку За­хо­ду, дер­жа­ви все­ре­ди­ні «бу­фер­ної зо­ни» зму­ше­ні бу­дуть за­хи­ща­ти­ся, і Спо­лу­че­ні Шта­ти при­йдуть їм на до­по­мо­гу. США не­об­хі­дні но­ві між­дер­жав­ні до­го­во­ри, а не якісь ба­га­то­сто­рон­ні, по ти­пу НАТО, оскіль­ки дво­сто­рон­ні на­ба­га­то ста­біль­ні­ші.

Най­біль­шою дра­мою су­ча­сної Єв­ро­пи та­кож є і зро­ста­ю­чий на­ціо­на­лізм. Ста­ра Єв­ро­па по­вер­та­є­ться зно­ву ту­ди, де вже бу­ла. Прим­хли­ва, роз’єд­на­на, не зда­тна до­мо­ви­ти­ся про ре­чі, пов’яза­ні з вла­сним ви­жи­ва­н­ням. Це ви­клик для єв­ро­пей­ської мо­ло­дої ге­не­ра­ції. Або все ж та­ки пе­ре­мо­же Пу­тін?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.