Між США та Ку­бою зно­ву кур­су­ва­ти­муть кру­ї­зні лай­не­ри

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Одна з най­біль­ших сві­то­вих кру­ї­зних ком­па­ній CarnivalCorp отри­ма­ла до­звіл від вла­ди США на ор­га­ні­за­цію кру­ї­зів з Ма­я­мі до Ку­би. У ра­зі по­зи­тив­ної від­по­віді від Га­ва­ни, пер­ший мар­шрут бу­де від­кри­то вже на по­ча­тку на­сту­пно­го ро­ку. По­ча­тко­ва вар­тість се­ми­ден­ної по­до­ро­жі ста­но­ви­ти­ме $2 тис. 990 з лю­ди­ни. Кру­ї­зи, ор­га­ні­за­ція яких вже по­го­дже­на з Мі­ні­стер­ством фі­нан­сів та Мі­ні­стер­ством тор­гів­лі США, бу­дуть здій­сню­ва­ти­ся не в ту­ри­сти­чних цілях, оскіль­ки це за­бо­ро­не­но аме­ри­кан­ським за­ко­но­дав­ством. На­то­мість, як ска­за­но в за­яві ком­па­нії CarnivalCorp це бу­дуть «куль­тур­ні, ми­сте­цькі, за­сно­ва­ні на ві­рі, гу­ма­ні­тар­ні обмі­ни між аме­ри­кан­ськи­ми та ку­бин­ськи­ми гро­ма­дя­на­ми».На­ра­зі жи­те­лі США мо­жуть від­ві­ду­ва­ти Ку­бу ли­ше з ме­тою про­від­а­ти ро­ди­чів або в гу­ма­ні­тар­них цілях. На­га­да­є­мо, на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку США і Куба до­мо­ви­ли­ся нор­ма­лі­зу­ва­ти від­но­си­ни, які бу­ли за­мо­ро­же­ні ще з по­ча­тку 1960-х рр. Ми­ну­ло­го ти­жня США і Куба ого­ло­си­ли про те, що во­ни від­нов­ля­ють ро­бо­ту сво­їх по­сольств в Га­ва­ні та Ва­шинг­то­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.