Ко­а­лі­цію «штор­мить»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

«Якщо го­во­ри­ти про пер­спе­кти­ви пар­ла­мент­ської біль­шо­сті, то во­на не мо­же роз­ва­ли­ти­ся апрі­о­рі, ...бо бу­ду­є­ться не на іде­о­ло­гі­чних за­са­дах», — на­ро­дний де­пу­тат

Пі­сля остан­ньо­го пленарного ти­жня у від­но­си­нах в пар­ла­мент­ській біль­шо­сті з’яви­лись осо­би­сті та ро­бо­чі пи­та­н­ня, які ви­ма­га­ють на­галь­но­го ви­рі­ше­н­ня. Так, ми­ну­ло­го вів­тор­ка від­бу­лась сло­ве­сна пе­ре­пал­ка між го­ло­вою фра­кції «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка» Юрі­єм Лу­цен­ко та лі­де­ром «Ра­ди­каль­ної пар­тії» Оле­гом Ля­шком. При­чи­ною ста­ло те, що остан­ній на­звав «со­сун­ком» кан­ди­да­та- ма­жо­ри­тар­ни­ка від « БПП » Сер­гія Бе­ре­зен­ка, який ба­ло­ту­є­ться на 205 окру­зі, що на Чер­ні­гів­щи­ни.

На­сту­пним по­штов­хом все­ре­ди­ні ко­а­лі­ції ста­ло за­сі­да­н­ня Ра­ди ми­ну­ло­го че­твер­га. Так, де­пу­та­ти не про­го­ло­су­ва­ли за за­ко­но­про­ект про му­ні­ци­паль­ну вар­ту, мі­сце­ві ви­бо­ри, ска­су­ва­н­ня по­да­тку на пен­сії, від­кри­тість ЗМІ. Але на­ро­дні обран­ці всти­гли са­мі со­бі « за­би­ти м’ яча у роз­дя­галь­ню», ухва­лив­ши пе­ред закінченням ро­бо­ти по­пу­ліст­ський За­кон «Про ре­стру­кту­ри­за­цію зо­бов’язань за кре­ди­та­ми в іно­зем­ній ва­лю­ті», що ви­кли­ка­ло кри­ти­ку та обу­ре­н­ня як се­ред са­мих де­пу­та­тів, так і у гро­мад­сько­му се­ре­до­ви­щі.

То­го ж дня за­сту­пник го­ло­ви фра­кції «Са­мо­по­міч» Єгор Со­бо­лєв за­явив, що по­лі­ти­чна си­ла роз­гля­да­ти­ме пи­та­н­ня ви­хо­ду із ко­а­лі­ції. «Ми, зві­сно, бу­де­мо го­во­ри­ти між со­бою, ми бу­де­мо го­во­ри­ти з ви­бор­ця­ми. Але це є фа­ктом — ко­а­лі­ції за­раз не­має, — ска­зав Со­бо­лєв. — Є ко­а­лі­ція «Кле­пто­кра­ти­чна Укра­ї­на», яка пре­кра­сно пра­цює без «Са­мо­по­мо­чі».

А вже 3 ли­пня Лу­цен­ко за­явив, що йде з по­ста го­ло­ви фра­кції. Йо­го за­яву фра­кція має роз­гля­ну­ти на най­ближ­чо­му за­сі­дан­ні.

Слід та­кож за­зна­чи­ти, що у ба­га­тьох чле­нів ко­а­лі­ції ви­кли­ка­ли обу­ре­н­ня й про­це­си, які від­бу­ва­ю­ться дов­ко­ла за­ко­но­про­е­кту про мі­сце­ві ви­бо­ри, а та­кож що­до про­е­кту змін до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни.

До­да­тко­вим фа­кто­ром для де­ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції ста­ло звіль­не­н­ня з по­са­ди мі­ні­стра еко­ло­гії Іго­ря Шев­чен­ка. Остан­ній зви­ну­ва­тив прем’єра Яце­ню­ка у ко­ру­пції.

Щоб усу­ну­ти не­га­ра­зди все­ре­ди­ні біль­шо­сті, її чле­ни ви­рі­ши­ли скли­ка­ти Ра­ду ко­а­лі­ції, за­сі­да­н­ня якої від­бу­ло­ся вве­че­рі 7 ли­пня. За уча­стью Ар­се­нія Яце­ню­ка чле­ни фра­кцій ко­а­лі­ції ви­рі­ши­ли про­ве­сти по­за­чер­го­ве за­сі­да­н­ня Ра­ди, щоб роз­гля­ну­ти за­ко­но­про­е­кти, пов’яза­ні із на­да­н­ням чер­го­во­го тран­шу МВФ, ре­є­стра­ці­єю прав на не­ру­хо­ме май­но, про мі­сце­ві ви­бо­ри та ре­фор­му­ва­н­ня МВС. Але пі­зні­ше го­ло­ва Вер­хов­ної Ра­ди Во­ло­ди­мир Грой­сман по­ві­до­мив, що по­за­чер­го­ве за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту про­во­ди­ти не бу­де. «Пі­сля до­да­тко­вих кон­суль­та­цій з фра­кці­я­ми ви­рі­ши­ли все ж роз­гля­ну­ти усі ва­жли­ві пи­та­н­ня під час на­сту­пно­го пленарного ти­жня, а цьо­го ти­жня зо­се­ре­ди­тись на від­пра­цю­ван­ні в ко­а­лі­ції узго­дже­них по­зи­цій з усіх акту­аль­них на сьо­го­дні пи­тань», — за­зна­чив Грой­сман на сво­їй сто­рін­ці у Facebook. — Що­до дис­ку­сії на ра­ді ко­а­лі­ції, то без неї ми про­сто не мо­же­мо ру­ха­ти­ся впе­ред. Ми че­сно та від­вер­то го­во­ри­ли, і го­лов­не, до чо­го ми ді­йшли, — ми не мо­же­мо і не по­вин­ні роз­мов­ля­ти мо­вою уль­ти­ма­ту­мів. А ро­зум­ні ком­про­мі­си ми зав­жди змо­же­мо зна­йти». Го­ло­ва пар­ла­мен­ту та­кож до­дав, що Вер­хов­на Ра­да не за­кри­ва­ти­ме се­сію та про­дов­жить пра­цю­ва­ти пі­сля 17 ли­пня. «То­му всі за­ко­ни, які не­об­хі­дні кра­ї­ні сьо­го­дні, бу­дуть прийня­ті», — обна­ді­яв спі­кер.

«Є ПРА­ВИ­ЛА, СТАН­ДАР­ТИ ТА ПРО­ЦЕ­ДУ­РИ ПУБЛИЧНОЇ ПО­ЛІ­ТИ­КИ — МИ ЇХ НЕ ВИ­КО­НУ­Є­МО»

Ві­ктор ЧУ­МАК, на­ро­дний де­пу­тат від фра­кції «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка»:

— Ра­дою ко­а­лі­ції бу­ло ска­со­ва­но по­за­чер­го­ве за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту, бо в са­мій ко­а­лі­ції не­має го­ло­сів за жо­ден з за­ко­но­про­е­ктів. Ані за за­кон про ви­бо­ри, ні за змі­ни до Кон­сти­ту­ції, ска­су­ва­н­ня за­ко­нів про ва­лю­тні кре­ди­ти, му­ні­ци­паль­ну вар­ту і т.д. А якщо їх зно­ву ви­не­сти на го­ло­су­ва­н­ня, то це в чер­го­ве по­ка­же без­по­ра­дність ни­ні­шньої Вер­хов­ної Ра­ди.

Та­ка си­ту­а­ція скла­ла­ся че­рез те, як при­йма­ю­ться за­ко­ни, адже ми пе­че­мо їх як пи­ріж­ки. В усіх по­лі­ти­чних сил є рі­зні по­гля­ди, але, не­зва­жа­ю­чи на це, го­ло­су­ва­н­ня від­бу­ва­ю­ться без по­пе­ре­дньо­го обго­во­ре­н­ня за­ко­но­про­е­ктів з усі­ма за­ці­кав­ле­ни­ми сто­ро­на­ми та без зна­хо­дже­н­ня кон­сен­су­су чи ком­про­мі­су між ни­ми. В на­шо­му за­ко­но­дав­чо­му ор­га­ні від­су­тнє обго­во­ре­н­ня дер­жав­ної по­лі­ти­ки. До то­го ж усі рі­ше­н­ня має під­три­му­ва­ти су­спіль­ство, а не бу­ти йо­му нав’яза­ни­ми, во­ни по­вин­ні ма­ти ду­же зва­же­ний ха­ра­ктер для дер­жа­ви, а не бу­ти шкі­дли­ви­ми че­рез свій по­пу­ліст­ський зміст. Є пра­ви­ла, стан­дар­ти та про­це­ду­ри пу­блі­чної по­лі­ти­ки — ми їх не ви­ко­ну­є­мо.

Якщо го­во­ри­ти про пер­спе­кти­ви ці­єї ко­а­лі­ції, то во­на не мо­же роз­ва­ли­ти­ся апрі­о­рі, бо не бу­ду­є­ться на іде­о­ло­гі­чних за­са­дах. Але та­кі про­бле­ми та пи­та­н­ня, як за­раз, ви­ни­ка­ти­муть і на­да­лі, якщо ми не змі­ни­мо під­хо­дів. То­му кра­ще ні­чо­го не ви­но­си­ти на обго­во­ре­н­ня, а по­ки до­мов­ля­ти­ся — на це у нас є час до на­сту­пно­го пленарного ти­жня. Для цьо­го у нас й існує Ра­да ко­а­лі­ції.

«ЗА­РАЗ ІСНУЄ РОЗБА­ЛАН­СУ­ВА­Н­НЯ В РО­БО­ТІ КО­А­ЛІ­ЦІЇ»

Ле­о­нід ЄМЕЦЬ, на­ро­дний де­пу­тат, пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань пра­во­вої по­лі­ти­ки та правосуддя, фра­кція «На­ро­дний фронт»:

— Основ­ним зав­да­н­ням за­сі­да­н­ня Ра­ди ко­а­лі­ції бу­ла ор­га­ні­за­ція по­за­чер­го­во­го за­сі­да­н­ня Вер­хов­ної Ра­ди, яка б ма­ла роз­гля­ну­ти 1700 по­пра­вок до За­ко­ну про мі­сце­ві ви­бо­ри. Бо якщо ми не про­го­ло­су­є­мо цей за­ко­но­про­ект впро­довж цих двох ти­жнів, у нас зри­ва­ю­ться всі стро­ки йо­го ухва­ле­н­ня. Але роз­гля­ну­ти всі ці прав­ки — це не одна го­ди­на ро­бо­ти, а то­му да­но­му за­ко­ну тре­ба при- свя­ти­ти чи не ці­лий день. За цим до­ку­мен­том Укра­ї­ні тре­ба бу­де жи­ти та оби­ра­ти сво­їх пред­став­ни­ків, які ви­рі­шу­ва­ти­муть осо­бли­во ва­жли­ві пи­та­н­ня, зва­жа­ю­чи на де­цен­тра­лі­за­цію, яка впро­ва­джу­є­ться че­рез змі­ни до Кон­сти­ту­ції. Але на Ра­ді ко­а­лі­ції де­я­кі фра­кції по­ста­ви­ли пи­та­н­ня, які ви­хо­дять за ме­жі ці­єї ме­ти, по­ча­ли ви­ма­га­ти вклю­че­н­ня до­да­тко­вих за­ко­но­про­е­ктів та зір­ва­ли пе­ре­го­вор­ний про­цес все­ре­ди­ні ко­а­лі­ції.

Я б ска­зав, що за­раз існує розба­лан­су­ва­н­ня в ро­бо­ті ко­а­лі­ції, в то­му чи­слі ви­кли­ка­не го­ло­су­ва­н­ням за за­кон про ва­лю­тні кре­ди­ти, яке по­ка­за­ло, що по­трі­бно більш ви­ва­же­но під­хо­ди­ти до обго­во­ре­н­ня та прийня­т­тя всіх за­ко­но­дав­чих актів. Щоб цей про­цес був упо­ряд­ко­ва­ний, існує ре­гла­мент Ра­ди, який за­хи­щає не ли­ше окре­мих де­пу­та­тів, щоб їх дум­ки бу­ли по­чу­ті, а й укра­їн­ський на­род від зло­вжи­ва­н­ня всі­ма суб’єкта­ми за­ко­но­дав­чо­го про­це­су. Якщо йо­го не до­три­му­ва­ти­ся, то від­бу­ва­є­ться те, що за­раз — за­ко­но­про­е­кти де­таль­но не роз­гля­да­ють, де­пу­та­ти не ро­зу­мі­ють за що го­ло­су­ють та по­ру­шу­ють про­це­ду­ру го­ло­су­ва­н­ня — це не­при­пу­сти­мі ре­чі. Цьо­му бу­ло при­свя­че­но ду­же ба­га­то роз­мов між фра­кці­я­ми біль­шо­сті, а то­му на Ра­ді ко­а­лі­ції має бу­ти впро­ва­дже­но більш жорс­тке до­три­ма­н­ня ре­гла­мен­ту.

Якщо го­во­ри­ти, чи не впли­не це розба­лан­су­ва­н­ня на про­цес прийня­т­тя змін до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, то вар­то за­зна­чи­ти, що у середу на за­сі­дан­ні ко­мі­те­ту з пи­тань пра­во­вої по­лі­ти­ки та правосуддя пер­шим пи­та­н­ням у по­ряд­ку ден­но­му сто­яв са­ме цей до­ку­мент, вне­се­ний Пре­зи­ден­том. Ко­мі­тет в цьо­му ра­зі ви­ко­нує більш те­хні­чну фун­кцію, адже роз­гля­дає не суть за­ко­но­про­е­кту, а на­ле­жність суб’єкта по­да­н­ня, до­три­ма­н­ня ре­гла­мен­ту і т.д. А з цим про­е­ктом вже по­ви­нен бу­де ви­зна­ча­ти­ся пар­ла­мент. За­га­лом, чле­ни КК ви­сло­ви­ли дум­ки за окре­ми­ми ста­т­тя­ми про­е­кту змін до Кон­сти­ту­ції. На­при­клад, я ви­слов­лю­вав свою дум­ку в то­му чи­слі що­до то­го, що в Основ­но­му За­ко­ні не має бу­ти ви­зна­н­ня «осо­бли­во­го ста­ту­су» окре­мих обла­стей, адже це є при­хо­ва­ною фе­де­ра­лі­за­ці­єю. І те­пер я ра­дий ба­чи­ти, що Пре­зи­дент вра­ху­вав цю дум­ку, і згад­ки про окре­мий ста­тус обла­стей Дон­ба­су не­має. Окрім цьо­го, те­пер при­зна­че­н­ня по­за­чер­го­вих ви­бо­рів ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня ро­бить Вер­хов­на Ра­да, а не Пре­зи­дент. Всі ж ін­ші по­зи­ції про­йшли апро­ба­цію че­рез Ве­не­ці­ан­ську ко­мі­сію, яка на­да­ла свої ре­ко­мен­да­ції. І гла­ва дер­жа­ви вніс до Вер­хов­ної Ра­ди до­ку­мент, який від­по­від­ає цим ви­снов­кам ВК. Да­лі, пі­сля пе­ре­вір­ки у Кон­сти­ту­цій­но­му су­ді, пар­ла­мент ви­но­си­ти­ме оста­то­чне рі­ше­н­ня що­до Основ­но­го За­ко­ну, роз­гля­да­ю­чи йо­го по су­ті і в ці­ло­му. Я ду­маю, Пре­зи­дент має про­ве­сти зу­стріч з ко­а­лі­ці­єю, від­по­вів­ши на всі пи­та­н­ня, які у неї є. Ми ма­є­мо по­чу­ти, чо­му вно­ся­ться ті чи ін­ші змі­ни та яко­го ре­зуль­та­ту во­ни ма­ють до­сяг­ти. Якщо від­по­віді По­ро­шен­ка бу­дуть об­ґрун­то­ва­ни­ми, пар­ла­мент має їх під­три­ма­ти.

ФО­ТО ОЛЕ­КСАН­ДРА КОСАРЄВА

ПО­ЗА­ЧЕР­ГО­ВО­ГО ЗА­СІ­ДА­Н­НЯ ВЕР­ХОВ­НОЇ РА­ДИ СЬО­ГО­ДНІ НЕ БУ­ДЕ. ЛІ­ДЕ­РИ КО­А­ЛІ­ЦІЇ ТАК І НЕ ДО­МО­ВИ­ЛИ­СЯ ЩО­ДО ПО­РЯД­КУ ДЕН­НО­ГО. ПЕ­РЕ­ГО­ВО­РИ ТРИ­ВА­ЮТЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.