«Кам­па­нія бу­де спов­не­на не­спо­ді­ва­нок і но­вих осо­би­сто­стей»

Ми­ко­ла­їв­ські екс­пер­ти — про май­бу­тні мі­сце­ві ви­бо­ри

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ві­кто­рія Веселовська, Оле­на Ру­да, кор­пункт «Дня» в Ми­ко­ла­є­ві

На­ро­дні де­пу­та­ти Укра­ї­ни Ві­та­лій Купрій і Ва­лен­тин Ді­дич дня­ми пред­ста­ви­ли в Ми­ко­ла­є­ві по­лі­ти­чну пар­тію « Укра­їн­ське об’ єд­на­н­ня па­трі­о­тів » , яку ско­ро­че­но іме­ну­ють « УКРОП » . Одним із пре­зен­тан­тів ви­сту­пив та­кож і актив­ний ми­ко­ла­їв­ський гро­мад­ський ді­яч Оле­ксандр Ян­цен, що за­пам’ятав­ся не ли­ше ме­шкан­цям Ми­ко­ла­є­ва, а й усій Укра­ї­ні як лю­ди­на, яка в кві­тні 2014 ро­ку вла­шту­ва­ла бій­ку з то­ді­шнім на­ро­дним де­пу­та­том, одним з лі­де­рів се­па­ра­ти­стів Оле­гом Ца­рьо­вим, пі­сля чо­го той швид­ко ви­їхав з Ми­ко­ла­є­ва. Не­зва­жа­ю­чи на те, що пре­зен­та­ція пар­тії ви­кли­ка­ла не­аби­яку ці­ка­вість у жур­на­лі­стів і гро­мад­ських ді­я­чів Ми­ко­ла­є­ва, у по­лі­то­ло­гів і по­літ­те­хно­ло­гів що­до пер­спе­ктив «УКРОПу» в Ми­ко­ла­є­ві і за­га­лом що­до май­бу­тніх мі­сце­вих ви­бо­рів дум­ки рі­зня­ться:

Гліб ГО­ЛОВ­ЧЕН­КО, се­кре­тар НСЖУ, ве­ду­чий ток-шоу «Те­ле­ві­зій­ний прес-клуб»:

— Це бу­дуть тре­ті мі­сце­ві ви­бо­ри, уча­сни­ки яких бра­ти­муть участь у на­ших спе­ці­аль­них ви­пу­сках ток-шоу «Від віль­ної пре­си до від­кри­тої по­лі­ти­ки » . Го­лов­на про­бле­ма всіх кан­ди­да­тів і пар­тій, яку ми ба­чи­мо впро­довж цьо­го ча­су, — від­су­тність зма­га­н­ня про­грам та ідей. «УКРОП» по­ки що не по­ка­зав се­бе. Єди­не — ми­ну­ло­го ти­жня під час пре­зен­та­ції пар­тії в Ки­є­ві во­ни де­кла­ру­ва­ли принцип від­вер­то­сті. Про­те на­скіль­ки во­ни бу­дуть від­кри­ти­ми і який бу­де їхній ре­зуль­тат — це ми змо­же­мо по­ба­чи­ти вже пі­сля кам­па­нії. Ба­га­то ви­бор­ців де­мо­кра­ти­чних сил сьо­го­дні роз­ча­ро­ва­ні і ка­жуть про те, що не пі­дуть на ви­бо­ри. І це при то­му, що еле­кто­рат Об’єд­на­ної опо­зи­ції в прин­ци­пі збе­ре­же­но — це, зви­чай­но, та­кож впли­не на ви­бо­ри. БПП в Ми­ко­ла­є­ві ра­ні­ше не фор­му­вав еле­кто­ра­ту, та­кож не­має яскра­во ви­ра­же­но­го еле­кто­ра­ту «На­ро­дно­го Фрон­ту» і «Ба­тьків­щи­ни » . За­га­лом ви­кли­кає по­див ре­гіо­наль­на по­лі­ти­ка пар­ла­мент­ських пар­тій, які фор­му­ва­ти­муть ко­ман­ди для уча­сті в мі­сце­вих ви­бо­рах. «Са­мо­по­міч», при­мі­ром, фор­мує в Ми­ко­ла­є­ві вже тре­тій осе­ре­док, і всі во­ни ве­дуть між со­бою бо­роть­бу.

Ці­ка­ви­ми бу­дуть ви­бо­ри мі­сько­го го­ло­ви. Ми­ну­ло­го ти­жня з фаль­стар­ту роз­по­чав пе­ред­ви­бор­ну кам­па­нію пред­став­ник пра­кти­чно ні­ко­му не ві­до­мої пар­тії «Від­ро­дже­н­ня » , на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Ар­тем Іл­люк, який з бор­дів за­явив, що мі­сто­ві по­трі­бен від­по­від­аль­ний мер. Про­те це ви­кли­ка­ло хви­лю обу­ре­н­ня у ко­ли­шніх йо­го при­хиль­ни­ків, які не­вдо­во­ле­ні ціл­ко­ви­тою без­від­по­від­аль­ні­стю Артема Іл­лю­ка що­до сво­го 128 окру­гу, на яко­му він не ви­рі­шив жо­дної ва­го­мої про­бле­ми, пе­ре­бу­ва­ю­чи де­пу­та­том Вер­хов­ної Ра­ди вже дру­ге скли­ка­н­ня по­спіль. Яв­ним фа­во­ри­том мер­ських пе­ре­го­нів ста­не Юрій Гра­на­ту­ров, що став мі­ським го­ло­вою тро­хи біль­ше, як рік то­му. Най­імо­вір­ні­ше, за­галь­на кіль­кість кан­ди­да­тів на крі­сло ме­ра бу­де близь­ко 20 осіб.

Ці­ка­вин­ка всі­єї ви­бор­чої кам­па­нії — в то­му, що во­на бу­де спов­не­на не­спо­ді­ва­нок і но­вих осо­би­сто­стей, то­му що ви­бо­рець — у по­шу­ку ди­ва. За­мість си­стем­ної ро­бо­ти над про­гра­ма­ми дій і кон­тро­лем їх ви­ко­на­н­ня ми­ко­ла­їв­ці « ві­рять у ма­гію » . Про­те еко­но­мі­чна си­ту­а­ція в ре­гіо­ні не най­кра­ща, і це по­си­лю­ва­ти­ме кри­зу по­лі­ти­чно­го про­це­су.

Оле­ксандр УХМАНОВСЬКИЙ, по­літ­те­хно­лог:

— Якщо ве­сти мо­ву про «УКРОП», то це до­сить ори­гі­наль­на опо­зи­ція, гран­діо­зний лі­дер. У них до­сить не­по­га­ні шан­си, і я вва­жаю, що во­ни прой­дуть. Що­до сим­па­тій ви­бор­ців, то про це мо­жна ве­сти мо­ву, ли­ше якщо є да­ні до­слі­джень. Які­сних і до­сто­вір­них да­них на­ра­зі, на жаль, не­має.

Во­ло­ди­мир ШАТУН, до­цент ка­фе­дри дер­жав­ної по­лі­ти­ки і ме­не­джмен­ту ЧДУ ім. Пе­тра Мо­ги­ли, кан­ди­дат по­лі­ти­чних на­ук:

— За­раз ду­же скла­дно ве­сти мо­ву про пер­спе­кти­ви « УКРОПу » в Ми­ко­ла­є­ві, то­му що ця кам­па­нія ли­ше по­чи­нає свою ро­бо­ту і по­ня­т­тя не має про ви­бо­ри, і це теж має зна­че­н­ня. Що­до спо­ді­вань від ви­бо­рів — зно­ву ж та­ки все за­ле­жить від но­во­го за­ко­ну. Най­імо­вір­ні­ше, за­кон не ухва­лять, і то­му все бу­де, як бу­ло, істо­тних змін я не пе­ред­ба­чаю. Що­до сим­па­тій ви­бор­ців, на­ра­зі цим пи­та­н­ням по­лі­ти­ки най­мен­ше пе­ре­йма­ю­ться. Мо­жна про­гно­зу­ва­ти щось ближ­че до ве­ре­сня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.