Роз­шу­ку­ю­ться. Але не за­три­му­ю­ться

Екс­перт: «Уже ми­ну­ло по­над пів­то­ра ро­ку пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, а за­ко­но­дав­ство, яке має за­без­пе­чу­ва­ти швид­ку і ефе­ктив­ну дію пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми, не змі­ню­є­ться»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Дня­ми Дми­тра Та­ба­чни­ка ого­ло­си­ли в роз­шук. СБУ пі­до­зрює йо­го у роз­кра­дан­ні дер­жав­но­го май­на в осо­бли­во ве­ли­ких роз­мі­рах (ч. 5 ст. 191 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни). На­га­да­є­мо, що Та­ба­чник ве­сною цьо­го ро­ку був у Ки­є­ві одра­зу пі­сля са­мо­губ­ства Ми­хай­ла Че­че­то­ва. То­ді він на­чеб­то да­вав свід­че­н­ня Ген­про­ку­ра­ту­рі. Ко­ли­шньо­го го­ло­ву адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та Ку­чми по­мі­ти­ли в ае­ро­пор­ту. Як­би Та­ба­чник та­ким чи­ном не «за­сві­тив­ся», то не­ві­до­мо, чи по­ві­до­ми­ла б ГПУ офі­цій­но про йо­го при­їзд. Ко­лись існу­вав по­ка­зо­вий анек­дот про те, що Ле­о­нід Ку­чма пра­цює пре­зи­ден­том в адмі­ні­стра­ції Та­ба­чни­ка. Про те, що Та­ба­чник був го­ло­вою адмі­ні­стра­ції Ку­чми, чо­мусь за­бу­ва­ють і біль­ше акцен­ту­ють ува­гу на йо­го ро­бо­ті в Мі­ні­стер­стві осві­ти. Час ми­нув, і те­пер з’яв­ля­ю­ться ін­ші сум­ні анек­до­ти. Справ­ді, істо­рія з Клю­є­вим, яко­го спо­ча­тку від­пу­сти­ли, а по­тім ого­ло­си­ли в роз­шук, ста­ла зна­ко­вою. Чо­му Та­ба­чни­ка ого­ло­шу­ють у роз­шук в той мо­мент, ко­ли він фа­кти­чно по­за зо­ною дося­жно­сті, а са­ме в Ізра­ї­лі? Що це за ігри в правосуддя і пе­ре­слі­ду­ва­н­ня ті­ней?

Ін­фор­ма­ція на сай­ті МВС свід­чить про те, що Та­ба­чни­ка роз­шу­ку­ва­ти по­ча­ли ще 8 черв­ня 2015 ро­ку. Як по­ві­дом­ляв ра­дник го­ло­ви МВС на­ро­дний де­пу­тат Ан­тон Ге­ра­щен­ко, всі пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни «бу­ли в кур­сі» при­льо­ту Та­ба­чни­ка ве­сною, оскіль­ки він по­трі­бен був «як цін­ний сві­док зло­чи­нів епо­хи Яну­ко­ви­ча». Не­зва­жа­ю­чи на те, що що­до Та­ба­чни­ка Єв­ро­со­юз увів сан­кції, тер­мін дії яких бу­ло ви­рі­ше­но про­дов­жи­ти до бе­ре­зня на­сту­пно­го ро­ку, він без­пе­ре­шко­дно міг по­тра­пля­ти до Укра­ї­ни і так са­мо без­пе­ре­шко­дно її за­ли­ша­ти. Все це на­штов­хує на ба­га­то за­пи­тань, які не мо­жли­во роз­гля­да­ти по­за ро­зу­мі­н­ням си­стем­них вад в укра­їн­сько­му пра­во­суд­ді. А ще по­за ро­зу­мі­н­ням то­го, що правосуддя в укра­їн­ських ре­а­лі­ях ча­стень­ко пе­ре­плі­та­є­ться з по­лі­ти­чною і бі­зне­со­вою пло­щи­ною. Якось за­бу­ло­ся вже са­мо­губ­ство Че­че­то­ва, яко­му пе­ред цим бу­ло ви­су­ну­то зви­ну­ва­че­н­ня. У зви­чай­них гро­ма­дян ви­ни­кає за­ко­но­мір­не пи­та­н­ня: як ста­ло­ся, що Че­че­то­ва не збе­ре­гли? Нев­же за та­кою пер­со­ною, яка бу­ла не ли­ше «ди­ри­ген­том» в пар­ла­мен­ті, а й три­ва­лий тер­мін пе­ре­бу­ва­ла го­ло­вою Дер­жмай­на, не ве­ли зов­ні­шньо­го спо­сте­ре­же­н­ня? Обі­кра­де­на кра­ї­на, по­ши­ті в дур­ні гро­ма­дя­ни, вій­на і ти­ся­чі смер­тей — хі­ба це не при­від для гли­бин­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня з ви­кри­т­тям кон­кре­тних пер­со­на­лій? І якщо свід­кам епо­хи Ку­чми — Яну­ко­ви­ча (за­мкну­те по­ро­чне коло на­шої но­ві­тньої істо­рії) да­ють пі­ти в не­бу­т­тя або зни­кну­ти за кор­до­ном, то чи не на­тя­кає це на те, що уча­сни­ки зло­чин­них про­це­сів й до­сі при спра­вах?

Че­че­тов і Се­ме­нюк-Сам­со­нен­ко — за­ги­ну­ли за див­них об­ста­вин. Єфре­мов — по­мі­сний «князь» зем­лі лу­ган­ської — «си­дить» вдо­ма в Ки­є­ві на­чеб­то з бра­сле­том, і про ньо­го ма­ло хто зга­дує. Клю­єв, Та­ба­чник та низ­ка ін­ших про­ро­сій­ських пер­со­на­жів — за кор­до­ном. На­то­мість Яну­ко­вич з Аза­ро­вим да­ють ро­сій­ським і сві­то­вим агент­ствам ін­терв’ю. На­че і не бу­ло Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, на­че ні­хто так і не зро­бив на­ле­жних ви­снов­ків.

Ми­ко­ла СIРИЙ,

стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Iн­сти­ту­ту дер­жа­ви і пра­ва ім. В. М. Ко­ре­цько­го НАН Укра­ї­ни:

— Чин­не за­ко­но­дав­че ре­гу­лю­ва­н­ня за­три­ма­н­ня і взя­т­тя під вар­ту не за­без­пе­чує швид­кої й ефе­ктив­ної дії пра­во­охо­рон­ної си­сте­ми. Але для то­го щоб змі­ни­ти за­ко­но­дав­ство, по­трі­бно ма­кси­мум кіль­ка ти­жнів. Чо­мусь вже ми­ну­ло по­над пів­то­ра ро­ку пі­сля Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, а за­ко­но­дав­ство не змі­ню­є­ться. На­про­шу­є­ться дум­ка, що та­ке за­ко­но­дав­ство є по­лі­ти­чно ви­гі­дним, адже за­ли­шає ма­невр для пе­ре­мо­вин і по­лі­ти­чних рі­шень. То­му аб­со­лю­тно не­ло­гі­чно ви­гля­дає спо­ча­тку гу­чна пре­зен­та­ція на­мі­рів пе­ре­слі­ду­ва­н­ня осо­би, а по­тім вже на­чеб­то прийня­т­тя рі­ше­н­ня про за­три­ма­н­ня осо­би, яка пе­ред цим за­ли­ши­ла те­ри­то­рію Укра­ї­ни. Та­кий стан ре­чей не при­кра­шає укра­їн­ську дер­жа­ву. Ко­ли є під­ста­ви для взя­т­тя під вар­ту да­ної осо­би, ці дії ма­ли б вчи­ня­ти швид­ко і ого­ло­шу­ва­ти вже пі­сля за­кін­че­н­ня цих дій, а не на­пе­ре­до­дні на­мі­ру. Ви­хо­дить так, що по­ді­бні ого­ло­ше­н­ня, ви­яв­ля­є­ться, здій­сню­ю­ться за­ра­ди са­мих ого­ло­шень. Вин­ні ж осо­би успі­шно хо­ва­ю­ться від слід­ства та су­ду. А хо­ва­ю­ться во­ни са­ме то­му, що на­мі­ри їх за­три­ма­н­ня бу­ли за­зда­ле­гідь пре­зен­то­ва­ні і бу­ли ство­ре­ні умо­ви для то­го, щоб ці осо­би за­ли­ши­ли те­ри­то­рію Укра­ї­ни.

Я, на­при­клад, вкрай кри­ти­чно оці­нюю ті коментарі, які зву­ча­ли з вуст пра­во­охо­рон­ців що­до са­мо­губ­ства Че­че­то­ва. Основ­ний лей­тмо­тив цих ко­мен­та­рів по­ля­гав у то­му, що це осо­би­ста спра­ва Че­че­то­ва — стри­ба­ти з ві­кна чи не стри­ба­ти. Та­кі за­яви не при­кра­ша­ють пра­во­охо­рон­ну си­сте­му. Тре­ба ро­зу­мі­ти, що Че­че­тов був не­пе­ре­сі­чною осо­бою в ме­ха­ні­змі про­ти­прав­ної ді­яль­но­сті, в то­му чи­слі у сфе­рі роз­кра­да­н­ня ве­ли­че­зних ма­си­вів дер­жав­но­го май­на. Ця осо­ба бу­ла над­зви­чай­но цін­ною для укра­їн­сько­го правосуддя, ін­те­ре­сів Укра­їн­ської дер­жа­ви. Укра­ї­ні він по­трі­бен був жи­вим. Він мав бу­ти при­тя­гну­тий до пу­блі­чної від­по­від­аль­но­сті і свід­чи­ти. Обов’язок дер­жа­ви по­ля­гав у то­му, щоб збе­рег­ти Че­че­то­ва для ін­те­ре­сів правосуддя.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.