22 пре­тен­ден­ти на... «одно­го де­те­кти­ва»

Екс­пер­ти: «До 1 жов­тня 2015 ро­ку Ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро має бу­ти пов­ні­стю уком­пле­кто­ва­не»

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Учо­ра стар­ту­вав пер­ший етап із від­бо­ру кан­ди­да­тів на по­са­ди детективів На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни (НАБУ). Він три­ва­ти­ме до 17 ли­пня і пе­ред­ба­чає зда­чу те­стів на зна­н­ня укра­їн­сько­го за­ко­но­дав­ства. Те­сту­ва­н­ня про­во­дя­ться на двох май­дан­чи­ках Ки­є­ва: у Дер­жав­но­му управ­лін­ні спра­ва­ми при Пре­зи­ден­то­ві та в Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. На 100 по­сад детективів пре­тен­дує 2233 (!) кан­ди­да­ти. Успі­шне скла­да­н­ня іспи­ту на зна­н­ня за­ко­но­дав­ства — пе­ре­пус­тка до подаль­ших ета­пів кон­кур­су. Дру­гий рі­вень пе­ре­вір­ки пе­ред­ба­чає те­сту­ва­н­ня на за­галь­ні зді­бно­сті (general skils, три­ва­ти­ме три дні), тре­тій — пси­хо­ло­гі­чне те­сту­ва­н­ня (один день) і че­твер­тий — спів­бе­сі­да. Тіль­ки за під­сум­ка­ми остан­ньо­го ета­пу кон­кур­сна ко­мі­сія від­бе­ре тих, хто пра­цю­ва­ти­ме де­те­кти­ва­ми в Ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро.

«Я ухва­лив рі­ше­н­ня не ви­су­ва­ти ду­же ви­со­ких ква­лі­фі­ка­цій­них ви­мог до детективів, щоб да­ти мо­жли­вість про­я­ви­ти се­бе мо­ло­дим пер­спе­ктив­ним лю­дям. Тоб­то ква­лі­фі­ка­цій­ні ви­мо­ги до детективів — це ви­ща юри­ди­чна освіта і два ро­ки юри­ди­чно­го ста­жу, не обов’яз­ко­во у пра­во­охо­рон­них ор­га­нах», — роз­по­від­ає про кри­те­рії ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Ар­тем Си­тник. Хо­ча се­ред кан­ди­да­тів є й ко­ли­шні спів­ро­бі­тни­ки пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, про­ку­ра­ту­ри, адво­ка­ти, а та­кож — уча­сни­ки АТО, до­дає він. Прі­о­ри­тет на­да­ва­ти­муть кан­ди­да­там зі зна­н­ням ан­глій­ської мо­ви і уча­сни­кам АТО. Зар­пла­та ан­ти­ко­ру­пцій­них детективів скла­да­ти­ме 21 мі­ні­маль­ну зар­пла­та, тоб­то близь­ко 30 ти­сяч гри­вень.

Один із ко­ли­шніх кан­ди­да­тів на по­са­ду го­ло­ви НАБУ, адво­кат Ми­ко­ла Сі­рий вва­жає, що про­фе­сій­ний ві­дбір — над­зви­чай­но скла­дна і три­ва­ла спра­ва. «Не­має на­бо­ру кри­те­рі­їв, які б у та­кій сфе­рі, як пра­во­охо­рон­на, да­ли швид­кий по­зи­тив­ний ефект. Від­кри­тий кон­курс дає мо­жли­вість ши­ро­ко­го пред­став­ле­н­ня кан­ди­да­тур і ви­бо­ру. Але на кон­кур­сі мо­жна тіль­ки час­тко­во ві­ді­бра­ти та­ких кан­ди­да­тів. Якщо го­во­ри­ти ґрун­тов­но про фор­му­ва­н­ня но­вої си­сте­ми бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, то нею тре­ба за­йма­ти­ся си­стем­но. Тре­ба ство­рю­ва­ти спе­ці­аль­ну шко­лу під­го­тов­ки», — по­яснює він «Дню». На дум­ку Сірого, чле­нам конкурсної ко­мі­сії осо­бли­ву ува­гу тре­ба звер­ну­ти на оцін­ку по­пе­ре­дньої ро­бо­ти пре­тен­ден­та, ви­вча­ти, чи при­ймав він від­по­від­аль­ні й прин­ци­по­ві рі­ше­н­ня, чи під­ла­што­ву­вав­ся під си­сте­му. Як це пе­ре­ві­ри­ти? Тре­ба про­ана­лі­зу­ва­ти спра­ви та­ко­го кан­ди­да­та, го­во­рить адво­кат, по­ста­ви­ти про­фе­сій­ні й не­стан­дар­тні за­пи­та­н­ня, щоб та­кож ба­чи­ти, чи мо­же лю­ди­на при­йма­ти рі­ше­н­ня у скла­дних юри­ди­чних си­ту­а­ці­ях.

Як по­яснив «Дню» член ко­мі­сії з від­бо­ру кан­ди­да­тів го­ло­ва прав­лі­н­ня ГО «Центр про­ти­дії ко­ру­пції » Ві­та­лій Ша­бу­нін, до дру­го­го ту­ру ви­йдуть ті, хто дасть від­по­відь у пер­шо­му ту­рі на 70% по­став­ле­них за­пи­тань ( за­галь­на їх кіль­кість — ти­ся­ча). На­ра­зі, роз­по­від­ає він, ко­мі­сія ду­має над тим, щоб під­ня­ти про­хі­дний бал на дру­гий рі­вень те­сту­ва­н­ня. «Якщо ба­га­то кон­кур­сан­тів прой­де пер­шу хви­лю, то не мо­жна з усі­ма про­во­ди­ти спів­бе­сі­ду. Тре­ба ще якийсь фа­ктор від­бо­ру. То­му зву­зи­мо кіль­кість кан­ди­да­тів, під­няв­ши бал по general skils. Це ло­гі­чно: де­те­ктив має до­бре ми­сли­ти і ро­зу­мі­ти при­чин­но-на­слід­ко­ві зв’яз­ки», — по­яснив він «Дню».

На тре­тьо­му ета­пі ні­ко­го не від­сі­ю­ва­ти­муть, про­дов­жує Ша­бу­нін. «Він до­по­ма­гає кон­кур­сній ко­мі­сії глиб­ше по­ба­чи­ти кан­ди­да­та, зо­рі­єн­ту­ва­ти­ся, що у ньо­го за­пи­ту­ва­ти на спів­бе­сі­ді. Тоб­то для то­го, щоб по­ба­чи­ти по­тен­цій­но силь­ні й слаб­кі йо­го сто­ро­ни», — го­во­рить він. При цьо­му, до­дає екс­перт, не факт, що всі 100 ва­кан­сій бу­дуть за­пов­не­ні. «В під­сум­ку ві­ді­бра­ти мо­жуть 20 — 30 осіб. Все за­ле­жить від яко­сті кан­ди­да­тів», — по­яснив Ша­бу­нін.

Чи за­стра­хо­ва­ні уча­сни­ки кон­кур­су від під­роб­ки ре­зуль­та­тів? Ша­бу­нін пе­ре­ко­нує, що так. Най­пер­ше, по­яснює він, усі ре­зуль­та­ти ра­хує комп’ютер­на про­гра­ма, до якої не має до­сту­пу лю­ди­на. «Крім то­го, кон­кур­сан­ти мо­жуть отри­ма­ти роз­дру­ко­ва­ни­ми всі свої від­по­віді. Біль­ше то­го, один із чле­нів конкурсної ко­мі­сії під­пи­сує ре­зуль­та­ти ко­жно­го кан­ди­да­та, щой­но во­ни за­кін­чи­ли своє те­сту­ва­н­ня. Тоб­то під­ро­би­ти ре­зуль­та­ти те­стів не­ре­аль­но скла­дно. І те­хно­ло­гі­чно не мо­жна від­сі­я­ти всіх «хо­ро­ших», щоб під­ви­щи­ти шан­си «по­га­них» прой­ти цей кон­курс», — ка­же він.

Не має пре­тен­зій і до ро­бо­ти конкурсної ко­мі­сії з від­бо­ру детективів, яка вже доби­рає ка­дри в НАБУ. «Про­те­сто­ва­но біль­ше ти­ся­чі осіб, про­ве­де­но спів­бе­сі­ди, пев­ні лю­ди вже при­зна­че­ні, пев­ні осо­би про­хо­дять спе­цпе­ре­вір­ку пе­ред при­зна­че­н­ням», — роз­по­від­ає про ро­бо- ту бю­ро Си­тник. На­га­да­є­мо, ця ко­мі­сія скла­да­є­ться з во­сьми лю­дей: троє — від гро­мад­сько­сті ( Ра­ди гро­мад­сько­го кон­тро­лю при НАБУ) і п’яте­ро — від НАБУ. Тіль­ки ві­ді­брав­ши детективів, Бю­ро змо­же нор­маль­но за­пра­цю­ва­ти. За сло­ва­ми Артема Си­тни­ка, це ста­не­ться з 1 жов­тня 2015 ро­ку.

Чим за­йма­ти­му­ться де­те­кти­ви? Роз­слі­ду­ва­ти­муть ко­ру­пцію у ви­щих еше­ло­нах вла­ди. В Бю­ро вже звер­та­ю­ться бі­зне­сме­ни зі сво­ї­ми про­бле­ма­ми, і «де­я­кі лю­ди на­віть го­то­ві че­ка­ти, ко­ли ми за­пу­сти­мо­ся», го­во­рить Си­тник, щоб бу­ти впев­не­ни­ми в об’єктив­но­му роз­слі­ду­ван­ні фа­ктів ко­ру­пції. Чи бу­де На­ціо­наль­не ан­ти­ко­ру­пцій­не бю­ро бра­ти до сво­го про­ва­дже­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня ко­ру­пцій­но­го скан­да­лу в Ге­не­раль­ній про­ку­ра­ту­рі? Си­тник не ви­клю­чає цьо­го, бо «ці факти під­слі­дні Ан­ти­ко­ру­пцій­но­му бю­ро». Він при­пу­стив, що, мо­жли­во, до то­го мо­мен­ту, ко­ли бю­ро по­чне пра­цю­ва­ти пов­ною мі­рою, ці спра­ви вже не роз­слі­ду­ва­ти­муть. «Але якщо не за­шко­дить слід­ству, то, мо­жли­во, бу­де пе­ре­да­но. Але я не ви­клю­чаю, що Ген­про­ку­ра­ту­ра са­ма це роз­слі­ду­ва­ти­ме», — до­дав він.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ЗА­ЯВ­КИ НА КОН­КУРС ДЕТЕКТИВІВ ПРИ НА­ЦІО­НАЛЬ­НО­МУ АН­ТИ­КО­РУ­ПЦІЙ­НО­МУ БЮ­РО ПО­ДА­ЛИ 2233 КАН­ДИ­ДА­ТИ. АЛЕ ПІД КЕ­РІВ­НИ­ЦТВОМ ГО­ЛО­ВИ БЮ­РО АРТЕМА СИ­ТНИ­КА ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ­МЕ НЕ БІЛЬ­ШЕ 100 ОСІБ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.