У ми­тни­ків за­би­ра­ють ав­то­но­мію

Ана­то­лій МА­КА­РЕН­КО: «За­ко­но­про­ект №2177а зни­щує всю вер­ти­каль че­рез лі­кві­да­цію основ­ної управ­лін­ської оди­ни­ці»

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Уряд хо­че за­бра­ти за­ли­шки «ав­то­но­мії» у ми­тни­ці. Це ви­пли­ває з ана­лі­зу по­да­но­го Ка­бмі­ном у пар­ла­мент за­ко­но­про­е­кту №2177а «Про вне­се­н­ня змін до Ми­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни що­до опти­мі­за­ції те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби». Як за­зна­чи­ли в КМУ, до­ку­мент ро­зро­бле­ний на ба­зі ре­ко­мен­да­цій мі­сії Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду про удо­ско­на­ле­н­ня ро­бо­ти ор­га­нів ДФС.

За­ко­но­про­ект зна­чно змі­нює ста­тус уста­но­ви: всі 26 ді­ю­чих ми­тниць хо­чуть зро­би­ти «стру­ктур­ни­ми під­роз­ді­ла­ми» те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, який ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­да­тко­ву і ми­тну по­лі­ти­ку. Йде­ться про пе­ре­да­чу їх ре­гіо­наль­ним від­ді­ле­н­ням Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби Укра­ї­ни (ДФСУ). А ді­ю­чу ста­т­тю 54 Ми­тно­го ко­де­ксу про юри­ди­чний ста­тус ми­тни­ці (із са­мо­стій­ним ба­лан­сом, ра­хун­ка­ми в ка­зна­чей­стві, пе­ча­ткою, блан­ком та ін­ши­ми атри­бу­та­ми) про­по­ну­є­ться зов­сім ви­клю­чи­ти.

Уряд про­по­нує за­ли­ши­ти за та­кою мо­дер­ні­зо­ва­ною ми­тни­цею ли­ше ре­а­лі­за­цію дер­жав­ної ми­тної по­лі­ти­ки, то­ді як за­раз во­на за­без­пе­чує зокре­ма й її фор­му­ва­н­ня. «У мі­ру не­об­хі­дно­сті ми­тни­ці ство­рю­ю­ться у на­се­ле­них пун­ктах, на за­лі­зни­чних стан­ці­ях, в ае­ро­пор­тах, мор­ських і рі­чко­вих пор­тах та ін­ших об’єктах, роз­та­шо­ва­них у зо­ні ді­яль­но­сті те­ри­то­рі­аль­но­го ор­га­ну цен­траль­но­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­да­тко­ву і ми­тну по­лі­ти­ку», — за­зна­ча­є­ться в по­рів­няль­ній та­бли­ці до за­ко­но­про­е­кту. Тож ді­ю­чі ми­тни­ці про­сто «роз­чи­ня­ться» в стру­кту­рі в ДФСУ. Хо­ча за ло­гі­кою по­да­тко­вої ре­фор­ми, не­що­дав­но пред­став­ле­ної прем’єром Ар­се­ні­єм Яце­ню­ком, уряд пе­ре­дає ми­тну слу­жбу в пря­ме під­по­ряд­ку­ва­н­ня Мі­ні­стер­ству фі­нан­сів.

Чи спро­стять ці іні­ці­а­ти­ви жи­т­тя бі­зне­су і як за­га­лом по­зна­ча­ться на еко­но­мі­ці? Про це «День» за­пи­тав екс­пер­тів.

ПРО РИ­ЗИ­КИ

Стар­ший ме­не­джер ке­рів­ник пра­кти­ки не­пря­мо­го опо­да­тку­ва­н­ня ком­па­нии Ernst & Young Ігорь ДАНЬКОВ не ба­чить в іні­ці­а­ти­ві Ка­бмі­ну плю­сів. Пер­ший мі­нус за­хо­ва­ний в опти­мі­за­ції те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів ДФСУ шля­хом по­збав­ле­н­ня ми­тниць ста­ту­су юро­сіб. Це мо­же не­га­тив­но від­обра­зи­ти­ся на управ­лін­ні ми­тної си­сте­ми, пе­ре­ко­на­ний екс­перт. «Якщо за­раз є управ­лін­ська вер­ти­каль (бу­ду­є­ться за те­ри­то­рі­аль­ним прин­ци­пом на ба­зі 26 ми­тниць), то в ра­зі пе­ре­тво­ре­н­ня всіх ми­тних під­роз­ді­лів у ми­тни­ці, їх кіль­кість зро­сте в ра­зи — до кіль­кох со­тень!.. На­ра­зі на ко­жній ми­тни­ці — свої по­ряд­ки і прин­ци­пи ми­тно­го оформ­ле­н­ня. Якщо їх по­біль­шає, то ін­тер­пре­та­ція за­ко­но­дав­ства і ре­шта — по­си­ли­ться в ра­зи», — по­яснив він.

Дру­гий мі­нус — у про­це­ду­рі оскар­же­н­ня рі­шень ми­тних ор­га­нів. «Во­на бу­де одно­рів­не­ва. Якщо за­раз на пост мо­жна скар­жи­ти­ся в ми­тни­цю, а то­ді в ДФСУ, то пі­сля прийня­т­тя за­ко­но­про­е­кту тіль­ки в ДФСУ», — по­яснює Даньков.

Тре­тій — роз­слі­ду­ва­н­ня ми­тних по­ру­шень. «За Кі­от­ською кон­вен­цію про спро­ще­н­ня і гар­мо­ні­за­цію ми­тних про­це­дур, ми­тни­ця має та­ке пра­во. За­раз цим за­йма­є­ться 26 юро­сіб. На­вряд чи вда­сться ство­ри­ти під­роз­діл з роз­слі­ду­ва­н­ня ми­тних пра­во­по- ру­шень при ко­жній з но­во­утво­ре­них ми­тниць. Крім то­го, ускла­дни­ться кон­тро­лем за ми­тною вар­ті­стю, по­хо­дже­н­ня то­ва­рів, їх кла­си­фі­ка­ці­єю, уза­галь­нює до­свід, управ­ляє про­це­сом», — го­во­рить Даньков. Сьо­го­дні, за сло­ва­ми екс­пер­та, це ро­блять 26 оди­ниць, а бу­де — кіль­ка со­тень. «Це при­зве­де до управ­лін­сько­го ха­о­су і по­си­ле­н­ня фі­скаль­ної фун­кції ми­тни­ці...», — про­гно­зує він.

Че­твер­тий — по­си­лю­ю­ться ри­зи­ки ко­ру­пції, бо не бу­де єди­но­го цен­тру управ­лі­н­ня ми­тни­цею. «Під­при­єм­цям до­ве­де­ться при­хо­ди­ти і до­мов­ля­ти­ся. Тоб­то всі по­зи­тив­ні здо­бу­тки в ми­тно­му оформ­лен­ні мо­жуть бу­ти від­ки­ну­ті на­зад», — ка­же він.

ПО­СИ­ЛЕ­Н­НЯ КОН­ТРА­БАН­ДИ

За­сту­пник го­ло­ви гро­мад­ської ра­ди при ДФСУ Олег ПЛАТОНОВ та­кож ви­сту­пає про­ти за­про­по­но­ва­ної ре­фор­ми і за­кли­кає до збе­ре­же­н­ня пов­но­цін­них ми­тниць. «У ко­жно­му ра­йо­ні бу­де ми­тни­ця. Ефе­ктив­но­сті від цьо­го не­має, бо не скрізь оформ­лю­ю­ться ми­тні про­це­ду­ри. Во­ни би ма­ли ли­ша­ти­ся на кор­до­ні Укра­ї­ни, а так є ри­зик по­си­ле­н­ня кон­тра­бан­ди і по­сла­бле­н­ня кон­тро­лю по всьо­му кор­до­ну», — вва­жає він. Крім то­го, за­ко­но­про­ект не руй­нує пра­кти­ку «за­ро­бля­н­ня для бю­дже­ту», пе­ре­ко­нує екс­перт, адже ні­хто не ство­рює нор­маль­ні умо­ви ро­бо­ти для суб’єктів ми­тно­го оформ­ле­н­ня. «У всьо­му сві­ті ми­тни­ця на кор­до­ні на­дає по­слу­ги з оформ­ле­н­ня то­ва­рів та по­слуг, а все­ре­ди­ні дер­жа­ви по­да­тко­ві ор­га­ни про­во­дять кон­троль за спла­тою на­ра­хо­ва­них по­да­тків і збо­рів, пе­ре­ві­ря­ють чи не бу­ло за­ни­же­н­ня вар­то­сті то­ва­ру то­що», — до­пов­нює він.

Не­га­тив­но оці­нює до­ку­мент і ко­ли­шній за­сту­пник го­ло­ви ДФСУ (ку­ру­вав ми­тний на­пря­мок), екс-очіль­ник Дер­жми­тслу­жби ча­сів прем’єра Юлії Ти­мо­шен­ко Ана­то­лій МА­КА­РЕН­КО: «За­ко­но­про­ект №2177а — де­стру­ктив­ний. Ним зни­щу­є­ться вся управ­лін­ська вер­ти­каль че­рез лі­кві­да­цію основ­ної управ­лін­ської оди­ни­ці — ми­тни­ці. Ре­а­лі­за­ція йо­го норм при­зве­де до подаль­шо­го по­гли­на­н­ня по­да­тко­вою скла­до­вою ДФСУ ми­тної ор­га­ні­за­ції. Це не­ло­гі­чно, а в ни­ні­шніх умо­вах на­віть шкі­дли­во для за­без­пе­че­н­ня еко­но­мі­чної без­пе­ки дер­жа­ви». Він по­яснив, що ми­тна спра­ва по­тре­бує прийня­т­тя швид­ких опе­ра­тив­них рі­шень і не­гай­но­го ре­а­гу­ва­н­ня на кор­до­ні. «За­про­по­но­ва­на у за­ко­но­про­е­кті «на­дбу­до­ва», яка ство­рю­є­ться під ло­зун­гом «сер­ві­сної слу­жби», ста­вить пе­ре­по­ни для прийня­т­тя та­ких рі­шень і при­ве­де до управ­лі­н­ня ми­тної спра­ви не­про­фе­сій­них фа­хів­ців. Про­по­ну­є­ться ство­ре­н­ня го­лов­них управ­лінь ДФСУ в обла­стях. Та­ким чи­ном вся управ­лін­ська вер­ти­каль має з’єд­на­ти­ся в одно­му го­лов­но­му офі­сі. Це ні­кчем­на, гро­мі­зд­ка і не­ро­зум­на структура», — ре­зю­мує він. Дві­чі очіль­ник ми­тни­ці на­го­ло­шує на ще одно­му мі­ну­сі до­ку­мен­та. «Ми­тни­ця втра­чає ста­тус юри­ди­чної осо­би, тоб­то фа­кти­чно її ке­рів­ник не змо­же при­зна­ча­ти по­са­до­вих осіб сво­го під­роз­ді­лу, а от­же — впли­ва­ти на ка­дро­ву по­лі­ти­ку. Її про­во­ди­ти­ме офіс «да­ле­ко звер­ху», так зва­ний главк. Це ало­гі­чно і під­ри­ває си­сте­му фун­кціо­ну­ва­н­ня будь-яко­го адмі­ні­стра­тив­но­го ор­га­ні­зму», — де­та­лі­зу­вав він.

ОБ’ЄД­НА­Н­НЯ МО­ЖЛИ­ВЕ В ПИ­ТА­Н­НЯХ ГАР­МО­НІ­ЗА­ЦІЇ І СТАН­ДАР­ТИ­ЗА­ЦІЇ

На­то­мість ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Єв­ро­пей­ської бі­знес Асо­ці­а­ції Ан­на ДЕ­РЕВ’ЯН­КО вва­жає, що об’єд­на­н­ня фун­кцій під одним ор­га­ном мо­же бу­ти в пи­тан­ні стан­дар­ти­за­ції, гар­мо­ні­за­ції. Але Мін­фін має то­чно ро­зу­мі­ти, що це не­га­тив­но не по­зна­чи­ться на роз­ви­тку бі­зне­су, ка­же во­на. «Адже та­ке бу­ває, і по­ді­бні іні­ці­а­ти­ви, нав­па­ки, впли­ва­ють на бі­знес-про­це­си», — про­дов­жує Де­рев’ян­ко. Чи ба­чить бі­знес про­грес від по­да­тко­вої ре­фор­ми на­ра­зі, ко­ли ще до по­да­тко­во­го Май­да­ну об’єд­на­ли під одним да- хом у ДФСУ по­да­тків­ців і ми­тни­ків? «Нам лег­ше то­чно не ста­ло. Від бі­зне­су — «при­віт» дер­жав­ним ор­га­нам. Ми ве­ли­ко­го ре­фор­му­ва­н­ня в ми­тни­ці не ба­чи­ли. Бі­зне­су як бу­ло важ­ко, так і є. За­раз єди­на про­бле­ма — ми­тна вар­тість... Пер­ший ме­тод, не­зва­жа­ю­чи на на­яв­ність кон­та­ктів не бе­ре­ться по­да­тків­ця­ми до ува­ги. Що­прав­да, є при­ско­ре­н­ня про­це­ду­ри ми­тно­го оформ­ле­н­ня», — ка­же во­на «Дню». Де­рев’ян­ко на­га­да­ла, що ре­зуль­та­ти остан­ньо­го по­да­тко­во­го ін­де­ксу свід­чить про пе­си­мі­сти­чні оцін­ки бі­зне­су по­да­тко­вих змін.

За­га­лом да­ний за­ко­но­про­ект, на дум­ку опи­та­них екс­пер­тів, біль­ше по­гір­шить ро­бо­ту ми­тних під­роз­ді­лів, ускла­днить їх ро­бо­ту, не­га­тив­но впли­не на ми­тний кон­троль і оформ­ле­н­ня, спро­во­кує про­бле­ми у бі­зне­су і гро­ма­дян. Хо­ча у де­яких роз­ви­не­них кра­ї­нах, як-от Ве­ли­ко­бри­та­нія чи Іта­лія та­ке об’єд­на­н­ня ми­тни­ці та по­да­тко­вої служб від­бу­ва­є­ться успі­шно. Однак у Ні­меч­чи­ні, Поль­щі та ін­ших на­ших су­сі­дів ні­чо­го по­ді­бно­го не­має. «Та­ка мо­дель нам не під­хо­дить, пе­ре­ко­на­ний Ма­ка­рен­ко. — Ми не мо­же­мо ско­ри­ста­ти­ся бри­тан­ським до­сві­дом, бо у нас зов­сім ін­ші кор­до­ни. Укра­ї­на не мо­же до­зво­ли­ти со­бі слаб­ку ми­тни­цю з прі­о­ри­те­том сер­ві­сно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня Нам по­трі­бна силь­на ми­тни­ця з по­ту­жною пра­во­охо­рон­ною фун­кці­єю. У нас ін­ші кор­до­ни, аніж у Бри­та­нії. Ми — не острів і у нас зов­сім ін­ші су­сі­ди, ін­ші еко­но­мі­чне ста­но­ви­ще та гео­по­лі­ти­чні ви­кли­ки».

Як же то­ді ре­фор­му­ва­ти ми­тну і фі­скаль­ну слу­жбу? І де зро­би­ли про­кол у по­пе­ре­дніх ре­фор­мах?

«Ми ви­бра­ли по­мил­ко­вий шлях 2012-го ро­ку. Це не бу­ло об’єд­на­н­ня двох пар­тнер­ських служб. Це бу­ло по­гли­на­н­ня ми­тної слу­жби її більш по­ту­жним «спів­бра­том» зі зни­ще­н­ням про­фе­сій­но­го, ор­га­ні­за­цій­но­го та ма­те­рі­аль­но­го по­тен­ці­а­лу... Ко­ли я при­сту­пив до ви­ко­на­н­ня обов’яз­ків 12 ли­пня 2014 ро­ку, то у скла­ді ДФСУ бу­ло 25 де­пар­та­мен­тів, з яких — 24 по­да­тко­вих і один — ми­тний. Во­дно­час 11 тис. ми­тни­ків адмі­ні­стру­ва­ли 40 від­со­тків усіх по­да­тків ДФС», — вва­жає Ма­ка­рен­ко.

На дум­ку Пла­то­но­ва, ми­тна ре­фор­ма має ви­рі­шу­ва­ти на­сам­пе­ред ін­ше пи­та­н­ня. «Ду­же за­ре­гу­льо­ва­на си­сте­ма ми­тної вар­то­сті, ім­пор­те­ри від цьо­го ду­же стра­жда­ють. Ми­тна вар­тість ви­зна­ча­є­ться не пер­шим ме­то­дом, а шля­хом еко­но­мі­чної до­ціль­но­сті. Цю про­бле­му не зні­має жо­дна ре­фор­ма. Її не зніме і ця, бо її го­лов­не зав­да­н­ня — на­пов­не­н­ня бю­дже­ту», — по­яснює він. Крім то­го, про­дов­жує він, час за­вер­ши­ти еле­ктрон­ну ми­тни­цю. Де­пар­та­мент фі­скаль­ної слу­жби цим пи­та­н­ням за­йма­є­ться дав­но, але чи всти­гне він до 1 сі­чня 2017 ро­ку, екс­перт сум­ні­ва­є­ться.

І на оста­нок, до­да­ють екс­пер­ти, у по­ясню­валь­ній за­пи­сці до за­ко­но­про­е­кту уряд по­си­ла­є­ться на йо­го прийня­т­тя з вра­ху­ва­н­ням ре­ко­мен­да­цій мі­сії МВФ у пи­тан­ні опти­мі­за­ції те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів. «Але ж там не ска­за­но, що це тре­ба ро­би­ти са­ме та­ким чи­ном», — ре­зю­мує Даньков. За йо­го сло­ва­ми, уряд мав би при­ди­ви­ти­ся до ін­ших ре­ко­мен­да­цій Фон­ду, як-от звіль­ни­ти ве­ли­ку кіль­кість не­ефе­ктив­них спів­ро­бі­тни­ків, мо­дер­ні­зу­ва­ти й ав­то­ма­ти­зу­ва­ти си­сте­му ми­тниць. Але цьо­го в за­ко­ні не­має, ка­же він. Якщо уряд хо­че опти­мі­зу­ва­ти стру­кту­ру ДФСУ, ра­дить екс­перт, то тре­ба ро­би­ти акцент на по­кра­ща­н­ня вза­є­мо­дії ми­тних і по­да­тко­вих під­роз­ді­лів, щоб во­ни пра­цю­ва­ли в уні­сон, але для цьо­го не тре­ба лі­кві­до­ву­ва­ти ми­тни­цю.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.