Пре­зи­дент за­бо­ро­нив екс­порт лі­су

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав за­кон про мо­ра­то­рій на екс­порт лі­со— та пи­ло­ма­те­рі­а­лів у не­о­бро­бле­но­му ви­гля­ді, пе­ре­дає «ЕП». Згі­дно зі ста­ту­сом за­ко­ну на сай­ті Вер­хов­ної Ра­ди, до­ку­мент по­сту­пив у пар­ла­мент з під­пи­сом Пре­зи­ден­та 7 ли­пня. За­ко­но­про­ект бу­ло по­да­но у Ра­ду ще 10 гру­дня ми­ну­ло­го ро­ку, йо­го ав­то­ра­ми ви­сту­пи­ли 11 де­пу­та­тів від рі­зних фра­кцій. Ра­ні­ше ви­ро­бни­ки ме­блів та асо­ці­а­ції де­ре­во­об­ро­бних під­при­ємств ви­ма­га­ли від По­ро­шен­ка під­пи­са­ти за­кон яко­мо­га ско­рі­ше, оскіль­ки за­трим­ка, за їхні­ми сло­ва­ми, не­га­тив­но впли­ва­ла на ме­бле­ву га­лузь кра­ї­ни. На­то­мість, го­ло­ва ко­мі­те­ту Ра­ди з еко­ло­гі­чної по­лі­ти­ки Ми­ко­ла То­мен­ко на­віть по­дав до су­ду че­рез зво­лі­ка­н­ня спі­ке­ром пар­ла­мен­ту Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном у під­пи­сан­ні до­ку­мен­та і на­прав­лен­ні йо­го Пре­зи­ден­ту.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.