Уча­сни­ки АТО не спла­чу­ва­ти­муть вій­сько­вий збір

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко по­вер­нув у Вер­хов­ну Ра­ду Укра­ї­ни під­пи­са­ний ним За­кон про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, яки­ми уча­сни­ки ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції на схо­ді Укра­ї­ни звіль­ня­ю­ться від спла­ти вій­сько­во­го збо­ру. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, цю за­ко­но­дав­чу іні­ці­а­ти­ву пар­ла­мент ухва­лив 18 черв­ня за осно­ву і за­га­лом. Пред­став­ля­ю­чи то­ді за­ко­но­про­ект з три­бу­ни пар­ла­мен­ту, ке­рів­ник фра­кції Ра­ди­каль­ної пар­тії Олег Ля­шко роз­по­вів, що до­ку­мент звіль­няє уча­сни­ків ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції від спла­ти пів­то­ра­про­цен­тно­го по­да­тку з до­хо­дів уча­сни­ків АТО. Згі­дно з ухва­ле­ним за­ко­ном, «тим­ча­со­во не під­ля­га­ють опо­да­тку­ван­ню, вій­сько­вим збо­рам, до­хо­ди у ви­гля­ді гро­шо­во­го за­без­пе­че­н­ня спів­ро­бі­тни­ків пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, вій­сько­во­слу­жбов­ців і пра­ців­ни­ків ВСУ, На­ціо­наль­ної гвар­дії, СБУ, слу­жби зов­ні­шньої роз­від­ки, Дер­жав­ної при­кор­дон­ної слу­жби, спів­ро­бі­тни­ків МВС, Управ­лі­н­ня дер­ж­охо­ро­ни, Дер­жав­ної слу­жби спе­ці­аль­но­го зв’яз­ку і за­хи­сту ін­фор­ма­ції на пе­рі­од їх без­по­се­ре­дньої уча­сті в про­ве­ден­ні АТО». За­ува­жу­є­ться та­кож, що по­ря­док під­твер­дже­н­ня ста­ту­су вка­за­них осіб для за­сто­су­ва­н­ня ці­єї піль­ги ви­зна­ча­є­ться Ка­бі­не­том Мі­ні­стрів Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.