Кра­ї­ни БРІКС ство­ри­ли ана­лог МВФ об­ся­гом 100 мі­льяр­дів до­ла­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У вів­то­рок, 7 ли­пня, цен­траль­ні бан­ки кра­їн БРІКС під­пи­са­ли уго­ду про вза­єм­ну під­трим­ку кра­їн-уча­сниць со­ю­зу. Із офі­цій­но­го прес-ре­лі­зу Бан­ку Ро­сії стає зро­зумі­ло, що Бра­зи­лі­єю, Ро­сі­єю, Ін­ді­єю, Ки­та­єм і ПАР ство­ре­но пул умов­них ва­лю­тних ре­зер­вів БРІКС і про­пи­са­ні умо­ви йо­го ро­бо­ти, пе­ре­дає РБК. Як по­ві­дом­ля­є­ться, ме­та ство­ре­н­ня і фун­кціо­ну­ва­н­ня цьо­го пу­лу — «у вза­єм­но­му на­дан­ні цен­траль­ни­ми бан­ка­ми кра­їн-ле­нів БРІКС ко­штів у до­ла­рах США у ра­зі ви­ни­кне­н­ня про­блем з до­ла­ро­вою лі­кві­дні­стю». «Та­ким чи­ном, ство­ре­н­ня да­но­го стра­ху­валь­но­го ме­ха­ні­зму на­прав­ле­но на під­трим­ку фі­нан­со­вої ста­біль­но­сті в кра­ї­нах-уча­сни­цях», — за­зна­че­но в прес-ре­лі­зі. Уго­да, яку під­пи­са­но кра­ї­на­ми-уча­сни­ця­ми, ре­гла­мен­тує умо­ви вза­єм­ної під­трим­ки: там де­та­лі­зо­ва­ні про­це­ду­ри, які ви­ко­ну­ю­ться цен­траль­ни­ми бан­ка­ми кра­їн БРІКС у рам­ках пу­лу, а та­кож ви­зна­че­но їхні пра­ва та зо­бов’яза­н­ня, вка­зує прес-слу­жба ЦБ. За­галь­ний об­сяг пу­лу вста­нов­ле­но у 100 мі­льяр­дів до­ла­рів, з яких 41 мі­льярд до­ла­рів зо­бов’язав­ся да­ти Ки­тай, по 18 мі­льяр­дів до­ла­рів — Бра­зи­лія, Ін­дія і Ро­сія, ще 5 мі­льяр­дів до­ла­рів — ПАР.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.