«Укр­обо­рон­пром» збіль­шив ви­ро­бни­цтво зброї у 36 ра­зів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За остан­ній рік дер­жав­не під­при­єм­ство «Укр­обо­рон­пром» ви­го­то­вив та пе­ре­дав ар­мії 3936 оди­ниць но­вої та мо­дер­ні­зо­ва­ної зброї, а та­кож вій­сько­вої те­хні­ки. Це у 36 ра­зів біль­ше, ніж за аналогічний пе­рі­од по­пе­ре­дньо­го ро­ку. Про це УНН по­ві­дом­ляє з по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу під­при­єм­ства. «Го­лов­не до­ся­гне­н­ня ро­ку — Укра­ї­на зно­ву нав­чи­ла­ся ро­би­ти ефе­ктив­ну зброю. Те­пер наш прі­о­ри­тет — пе­ре­хід на ви­ро­бни­цтво ви­со­ко­то­чної зброї та за­пуск у се­рію остан­ніх пер­спе­ктив­них роз­ро­бок», — за­ува­жив ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ДК «Укр­обо­рон­пром» Ро­ман Ро­ма­нов. Від­по­від­но до зві­ту, із за­галь­ної кіль­ко­сті пе­ре­да­ної ар­мії те­хні­ки, зокре­ма, 105 оди­ниць ста­но­ви­ла бро­не­те­хні­ка, 2686 оди­ниць — ра­ке­ти та боє­при­па­си, 605 оди­ниць — ра­ке­тно-ар­ти­ле­рій­ське озбро­є­н­ня, 459 оди­ниць — апа­ра­ту­ра зв’яз­ку, РЕБ (ра­діо­еле­ктрон­ної бо­роть­би. — Ред.) та на­ві­га­ції. На­га­да­є­мо, 30 черв­ня пер­ший за­сту­пник ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ДК «Укр­обо­рон­пром» Сер­гій Пінь­кас по­ві­до­мив, що під­при­єм­ства «Укр­обо­рон­про­му» ви­пе­ре­джа­ють гра­фі­ки по­ста­ча­н­ня озбро­є­н­ня по укла­де­них до­го­во­рах на 30%.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.