«Укре­ксім­банк» ре­стру­кту­ри­зу­вав бор­ги на 1,5 мі­льяр­да до­ла­рів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Кре­ди­то­ри « Укре­ксім­бан­ку » ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про змі­ну умов трьох ви­пу­сків облі­га­цій бан­ку, пе­ре­дає УНН з по­си­ла­н­ням на прес­слу­жбу бан­ку. «7 ли­пня 2015 ро­ку на збо­рах вла­сни­ків облі­га­цій ква­лі­фі­ко­ва­ною біль­ші­стю го­ло­сів бу­ло за­твер­дже­но Спе­ці­аль­ну ре­зо­лю­цію про змі­ну умов трьох ви­пу­сків облі­га­цій з тер­мі­на­ми по­га­ше­н­ня в 2015- му, 2016 і 2018 ро­ках на за­галь­ну су­му 1,475 мі­льяр­да до­ла­рів США», — ци­ту­є­ться по­ві­дом­ле­н­ня бан­ку. Та­кож у прес-слу­жбі на­го­ло­си­ли, що від­те­пер на сім ро­ків про­дов­же­но стро­ки по­га­ше­н­ня ко­жно­го з ви­пу­сків, та­кож змінено став­ки ку­по­нів і ви­зна­че­но но­ві гра­фі­ки по­га­ше­н­ня. Та­ким чи­ном, «Укре­ксім­банк» пер­шим успі­шно за­вер­шив пе­ре­го­во­ри з ін­ве­сто­ра­ми про ре­стру­кту­ри­за­цію єв­ро­облі­га­цій. «Ми вдя­чні Спе­ці­аль­но­му ко­мі­те­ту і вла­сни­кам облі­га­цій за їхню під­трим­ку пе­ре­ва­жною біль­ші­стю го­ло­сів, яку во­ни на­да­ли на збо­рах вла­сни­ків облі­га­цій», — ци­тує прес-слу­жба бан­ку го­ло­ву прав­лі­н­ня АТ «Укре­ксім­банк» Оле­ксан­дра Гри­цен­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.