«Укр­транс­газ»: «Із гру­дня ре­верс га­зу зі Сло­вач­чи­ни зро­сте до 55 міль­йо­нів кубометрів»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Укра­ї­на роз­ра­хо­вує на збіль­ше­н­ня із 1 гру­дня 2015 ре­вер­сної по­ту­жно­сті для ім­пор­ту природного га­зу зі Сло­вач­чи­ни із 41 міль­йо­на кубометрів до 55 — 57 міль­йо­нів кубометрів, по­ві­до­мив пре­зи­дент ПАТ «Укр­транс­газ» Ігор Про­ко­пів. За йо­го сло­ва­ми, від­по­від­не те­хні­чне рі­ше­н­ня по­го­ди­ли не­дав­но опе­ра­то­ри ГТС Укра­ї­ни та Сло­вач­чи­ни. Про­ко­пів та­кож уто­чнив, що не­об­хі­дні ро­бо­ти по­вин­ні бу­ти про­ве­де­ні на те­ри­то­рії Сло­вач­чи­ни. Во­дно­час він на­га­дав, що Укра­ї­на вже має до­ста­тні по­ту­жно­сті для ім­пор­ту га­зу зі Сло­вач­чи­ни, Угор­щи­ни та Поль­щі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.