Ро­бо­ти і лю­ди — пліч-о-пліч

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ро­бот-гу­ма­но­їд пра­цює пліч-опліч зі спів­ро­бі­тни­ка­ми на скла­даль­ній лі­нії на за­во­ді Glory Ltd., що ви­ро­бляє ка­со­ву апа­ра­ту­ру, в мі­сті Ка­зо на північ від То­кіо. За­га­лом япон­ські фір­ми на­ро­щу­ють ви­тра­ти на ро­бо­то­те­хні­ку та ав­то­ма­ти­за­цію, і фір­ма Glory Ltd — в аван­гар­ді. Під­при­єм­ці під­три­му­ють зу­си­л­ля прем’єр-мі­ні­стра Сін­дзо Абе зі сти­му­лю­ва­н­ня еко­но­мі­ки і на­ре­шті за­вер­ши­ти де­ка­ди ста­гна­ції і де­фля­ції. А ро­бо­ти на цьо­му за­во­ді пра­цю­ють ра­зом з лю­дьми і на­віть ви­ко­ну­ють ра­зом із ни­ми ви­ро­бни­чу гім­на­сти­ку для згур­ту­ва­н­ня ко­ле­кти­ву. Ро­бо­ти ви­ко­ну­ють найскладніші і най­то­чні­ші опе­ра­ції в про­це­сі скла­да­н­ня уста­тку­ва­н­ня. За­га­лом ав­то­ма­ти­зо­ва­ні при­строї для ро­бо­ти на за­во­дах успі­шно використовуються в ме­та­лур­гії, ма­ши­но­бу­ду­ван­ні, лег­кій і хар­чо­вій про­ми­сло­во­сті. Во­ни зда­тні за­мі­ни­ти лю­ди­ну у важ­ких і не­без­пе­чних умо­вах пра­ці. За­без­пе­чу­ють швид­кість, то­чність, якість, а та­кож ви­со­ку оку­пність. Адже ро­бо­там не по­трі­бно пла­ти­ти зар­пла­ту, опла­чу­ва­ти від­пус­тку і за­без­пе­чу­ва­ти со­цпа­ке­том.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.