Кі­но під ака­ці­я­ми

Актив­ні ми­ко­ла­їв­ці ви­кла­да­ють урок від­по­від­аль­ної гро­ма­дян­ської по­зи­ції в ор­га­ні­за­ції до­зві­л­ля

Den (Ukrainian) - - Суспільство - В’яче­слав ГО­ЛОВ­ЧЕН­КО, кор­пункт «Дня» в Ми­ко­ла­є­ві

Вся ця «са­мо­ді­яль­ність» роз­по­ча­ла­ся тро­хи біль­ше мі­ся­ця то­му. У трав­ні Ми­ко­ла­їв за­ну­рю­є­ться в дур­ман­ний аро­мат бі­лих ака­цій. Зви­чай­но, їх ба­га­то на Адмі­раль­ській і в дво­ри­ку бу­дин­ку Фла­гма­нів або ДОФу (1824). Ган­на, пі­сля де­кіль­кох ро­ків жи­т­тя в ін­ших мі­сцях, по­вер­ну­ла­ся до Ми­ко­ла­є­ва: ві­кно по­ме­шка­н­ня — пря­мо на май­дан­чик лі­тній... ди­ви­ла­ся­ди­ви­ла­ся і дов­го че­ка­ла, ко­ли ж там хоч що-не­будь про­ве­дуть...

Не зна­ла Ган­на, що цей двір і особняк пер­шої чвер­ті XIX сто­лі­т­тя ледь вря­ту­вав від за­бу­т­тя по­кій­ний мі­ський го­ло­ва Чай­ка. А ось що з ним ро­би­ти ни­ні, та ще без ре­мон­ту, сьо­го­дні­шні мі­ські управ­лін­ці ма­ють слаб­ку уяву.

Але ака­ції, які ди­ва­ку­ва­тий граф Скар­жин­ський са­джав у всій гу­бер­нії, за­цві­та­ють по­при по­лі­ти­ку і кон’юн­кту­ру. На ра­дість бджо­лам і ро­ман­ти­чній на­ту­рі. Ган­на, яка в мі­сті ди­тин­ства дав­но не бу­ва­ла, місць до­брих не зна­ла, при­ду­ма­ла з Ро­лан­дом Бай­ро­зя­ном (дру­гом ди­тин­ства), ві­до­мим гро­мад­ським ді­я­чем, по­ка­за­ти там кі­но для сво­їх дру­зів і близь­ких. По­ча­ло­ся все з «Рим­ських ка­ні­кул» з Одрі Хеп­берн.

Роз­чи­сти­ли від смі­т­тя й гі­лок ста­рий лі­тній кі­но­те­атр у дво­рі, де ко­лись бу­ла і естра­да, і тан­цю­валь­ний май­дан­чик, і про­ве­ли пер­ший се­анс «на про­сти­ра­дло». Ака­ції збу­джу­ва­ли цві­ті­н­ням, — так і на­зва з’яви­ла­ся в цьо­го лі­тньо­го кінотеатру.

Ве­ло­си­пе­ди­сти — дру­зі Ган­ни і Ро­лан­да, го­ро­дя­ни, які від­гу­кну­ли­ся на ідею кі­но під ака­ці­я­ми з цен­траль­но­го ра­йо­ну, ви­яви­ли­ся основ­ни­ми по­мі­чни­ка­ми. Що­су­бо­ти вран­ці во­ни до­по­ма­га­ють на­во­ди­ти лад у дво­ри­ку, звіль­ня­ти від кущів за­ку­тки.

Управ­лі­н­ня куль­ту­ри спо­ча­тку з по­бо­ю­ва­н­ням на все це ди­ви­ло­ся — до­зво­ля­ли, і мо­ло­ді акти­ві­сти по­сту­по­во за­во­йо­ву­ють їхню до­ві­ру. Ви­кон­ком стіль­ця­ми в кіль­ко­сті 50 штук до­по­міг. «Про­е­ктор і комп’ютер, все ін­ше — це уста­тку­ва­н­ня дру­зів Ро­лан­да і моє, а та­кож Дми­тра Сая, а екран — вклад клу­бу си­не­ма­то­гра­фі­стів мі­ста. Філь­ми нам на DVD подарували мі­сце­ві кі­но­ма­ни, ве­ли­че­зну ко­ле­кцію, на все лі­то ви­ста­чить», — го­во­рить іні­ці­а­тор лі­тніх кі­но­се­ан­сів «Під ака­ці­я­ми» Ган­на.

Ми­ну­лий по­каз, був уже п’ятим за ра­хун­ком, кла­си­чний гол­лі­вуд­ський фільм «Де­хто лю­бить га­ря­чі­ше» пе­ре­ду­вав го­дин­но­му бо­са­но­ва­кон­цер­то­ві від по­пу­ляр­ної в мі­сті гру­пи. Лю­дей зі­бра­ло­ся по­над 200 осіб. Ба­га­то хто при­йшов з ді­тьми. Основ­на ві­ко­ва гру­па — ау­ди­то­рія одні­єї со­цме­ре­жі, де в основ­но­му й від­бу­ва­ло­ся про­су­ва­н­ня но­во­го кі­но­май­дан­чи­ка. Пе­ре­гляд філь­мів із дру­зя­ми, при­ро­дно, без­ко­штов­ний. При­єм­ним сюр­при­зом ста­ло те, що зав­сі­дни­ки ін­ших кі­но­клу­бів мі­ста із за­до­во­ле­н­ням «пе­ре­мі­сти­ли­ся» в че­твер на «Кі­но під ака­ці­я­ми».

При­клад ці­єї гро­мад­ської актив­но­сті в чер­го­вий раз го­во­рить, що не­бай­ду­жим гро­ма­дя­нам не по­трі­бно да­ва­ти ко­ман­ди. Во­ни са­мі за­про­по­ну­ють кре­а­тив­ні шля­хи ви­хо­ду з без­ви­хо­ді (за­стою), ку­ди при­ве­ла на­ше су­спіль­ство чи­нов­ни­цька бай­ду­жість. Адже той же ДОФ — одна із не­ба­га­тьох ар­хі­те­ктур­них пам’яток по­за­ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя в Ми­ко­ла­є­ві, дав­но ма­ла бу­ти від­ре­став­ро­ва­на і «вбу­до­ва­на» в мі­ське гро­мад­ське жи­т­тя, як на­ро­дне зі­бра­н­ня. Але, чи то ру­ки не ді­йшли, чи то міз­ки вла­што­ва­но «осо­бли­вим» чи­ном, ко­ли не для лю­дей слу­жать у мі­сце­во­му са­мов­ря­ду­ван­ні, а для се­бе!

Ось актив­ні ми­ко­ла­їв­ці й да­ли урок від­по­від­аль­ної гро­ма­дян­ської по­зи­ції. На­ра­зі — в ор­га­ні­за­ції до­зві­л­ля, а зав­тра, ди­вись, і в ор­га­ні­за­ції ком­фор­тно­го мі­сько­го се­ре­до­ви­ща.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.