«Лі­ра» під­би­ла під­сум­ки

Пер­ший кі­но­те­атр укра­їн­сько­го філь­му пла­нує роз­ши­ре­н­ня ме­ре­жі у сто­ли­ці

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

На­га­да­є­мо, кі­но­те­атр укра­їн­сько­го філь­му «Лі­ра», який за спри­я­н­ня На­ціо­наль­ної спіл­ки кі­не­ма­то­гра­фі­стів Укра­ї­ни роз­по­чав свою ді­яль­ність у бе­ре­зні 2015 ро­ку, ни­ні за­вер­шив свій пер­ший ве­сня­но-лі­тній се­зон. Про це по­ві­дом­ляє прес­слу­жба НСКУ. За цей пе­рі­од у кі­но­те­а­трі, що пра­цю­вав п’ять днів на ти­ждень (у середу і не­ді­лю в йо­го при­мі­щен­ні грає ви­ста­ви дра­ма­ти­чний те­атр), від­бу­ло­ся 294 се­ан­си, на яких бу­ло про­де­мон­стро­ва­но 93 укра­їн­ські стрі­чки, а та­кож ор­га­ні­зо­ва­но 25 зу­стрі­чей із ре­жи­се­ра­ми та 13 прем’єр­них по­ка­зів укра­їн­ських філь­мів. За чо­ти­ри мі­ся­ці се­ан­си укра­їн­ських філь­мів у «Лі­рі» від­ві­да­ли по­над 4500 гля­да­чів.

Кі­но­те­атр укра­їн­сько­го філь­му бу­ло від­кри­то впер­ше за ча­сів не­за­ле­жної Укра­ї­ни зав­дя­ки актив­ній під трим ці не бай ду жих ук ра їнсь - ких ре­жи­се­рів — Дми­тра То­ма­шполь сь ко го, Ми ро сла ва Сла бош - пи­цько­го, Ва­лен­ти­на Ва­ся­но­ви­ча, а та­кож ді­яль­но­сті на­чаль­ни­ка від­ді лу кі но про ка ту КП « Ки їв кі но - фільм» Ла­ри­си Зу­бен­ко.

Осо­бли­ву по­дя­ку ор­га­ні­за­то­ри ви­сло­ви­ли ве­ду­чо­му ре­пер­ту­ар­ної ру­бри­ки кінотеатру «Му­зей кі­но» кі но знав цю Во ло ди ми ру Вой тен - ку, який що чет вер га пред с тав ляв гля­да­чам ше­дев­ри укра­їн­ської кі­но­кла­си­ки.

Мо­ло­ді ре­жи­се­ри з гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Су­ча­сне укра­їн­ське кі­но» що­су­бо­ти де­мон­стру­ва­ли но­ві кі­но­аль­ма­на­хи (їх бу­ло 10), укла­де­ні з 68 ко­ро­тко­ме­тра­жних стрі­чок (із них — 12 ані­ма­цій­них і 5 до­ку­мен­таль­них). Са­ме зав­дя­ки цим лю­дям є на­дія, що в укра­їн­сько­го кі­но хо­ро­ше май­бу­тнє. Во­ни за­лу­чи­ли 800 гля­да­чів у цьо­му се­зо­ні. Ва­жли­ви­ми акці­я­ми, що ві­дбу­ли­ся у кі­но­те­а­трі «Лі­ра», бу­ли «День Сер­гія Па­ра­джа­но­ва», «День со­лі­дар­но­сті з Оле­гом Сен­цо­вим», «День Ми­ко­ли Ма­щен­ка» (про які пи­са­ла га­зе­та «День»), а та­кож по­каз стрі­чки Ми­ха­ї­ла Ка­у­фма­на «На­ве­сні» (на фо­то — кадр із філь­му) в жи­во­му му­зи­чно­му ви­ко­нан­ні Єли­за­ве­ти Жа­ри­ко­вої (кла­ві­ші) та Ма­ха Dee (удар­ні). Цей фільм бу­ло зня­то у кра­щих тра­ди­ці­ях укра­їн­сько­го по­е­ти­чно­го кі­но про ба­га­то­гран­не жи­т­тя Ки­є­ва на­ве­сні 1929 ро­ку, це во­дно­час і уні­каль­ний ві­зу­аль­ний до­ку­мент ті­єї до­би. Ро­бо­та, в якій упер­ше бу­ло ви­ко­ри­ста­но ме­тод «при­хо­ва­ної ка­ме­ри», від­кри­ла гля­да­чам но­ву фор­му до­ку­мен­таль­но­го кі­но — по­е­му, що есте­ти­зує пов­сяк­ден­не жи­т­тя зви­чай­них лю­дей та їхні свя­тку­ва­н­ня. Ав­тор ідеї «На­ве­сні» М. Ка­у­фман, брат і спів­ав­тор Дзи­ґи Вер­то­ва, у від­по­від­но­сті до аван­гар­дист­ської те­о­рії «кі­но­ока», ні­би зма­лю­вав кі­но­кар­ти­ну, по­рів­ню­ю­чи пов­сяк­ден­не жи­т­тя лю­дей із кра­сою про­бу­дже­н­ня при­ро­ди...

Во­се­ни роз­по­чне­ться но­ва сто­рін­ка і но­вий се­зон кінотеатру укра­їн­сько­го філь­му «Лі­ра». Як роз­ка­за­ли «Дню», до ве­ре­сня ди­ре­кція хо­че вста­но­ви­ти но­ве обла­дна­н­ня, що до­зво­лить по­кра­щи­ти якість де­мон­стра­ції кар­тин, а та­кож оно­ви­ти фа­сад і ви­ві­ску на бу­дів­лі. У пла­нах — ство­ре­н­ня вла­сно­го сай­та кінотеатру та збіль­ше­н­ня йо­го рек - лам­них по­ту­жно­стей, а ще — роз­ши­ре­н­ня ме­ре­жі кі­но­те­а­трів укра­їн­сько­го філь­му в Ки­є­ві.

ФО­ТО З САЙ­ТА KINOKOLO.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.