«Де­мо­кра­тія і роз­кіш»

В арт-цен­трі «Я Галерея» Ро­сти­слав Ко­тер­лін (Іва­но-Фран­ківськ) пред­ста­вив свій но­вий про­ект

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ця ви став ка є від об ра жен ням ре флек сії ху дож ни ка на ук - ра­їн­ські су­спіль­но-по­лі­ти­чні ре алії, по ві дом ляє i- pro. kiev. ua. Рос тис лав Ко тер лін — до­слід ник та ана лі тик про це сів су­час но го мис тец т ва, ав тор роз - відок і ста тей про ху дож ни ків Іва­но- Фран ківсь ка. Ор­га ні за тор та учас ник ба га тьох про грам і про­ек тів су час но го мис тец т ва міс - та з 1990- х.

У сво­є­му но­во­му твор­чо­му про­ек ті ав тор об мір ко вує по нят тя де­мо кра тії, ста вить під сум нів щи­рість по­лі­ти­ків-олі­гар­хів і цін­ність на жи то го ни ми ба гат ст ва. Ма ти чи бу ти? На те ре зах ху дож - ни­ка «бу­ти» під­си­лю­є­ться ві­рою у гро­ма­дян­ське су­спіль­ство, яке має по ста ви ти крап ку на ста рій си - сте­мі: « . .. за ме жи гірсь ки ми і крем­лів­ськи­ми пар­ка­на­ми — тем - на сто­ро­на люд­ських ба­жань», що по­тре­бує окре­мо­го «По­сла­нія». На дум ку ав то ра, цим по слан ням є при мус, який сус піль ст во має здійс ни ти над по лі ти ка ми, і ко - жен — над со­бою.

— «Роз­кіш» — пре­дмет чи дія? На­ко­пи­че­н­ня ко­штов­них ре­чей чи віль­не роз­ко­шу­ва­н­ня у сво­бо ді? Роз­кіш Схо­ду і За­хо­ду, роз­кіш Пів­дня і Пів­но­чі, не­пі­д­вла­дна нам роз­кіш При­ро­ди і Все­сві­ту. Роз­кіш ма­ти і роз­кіш бу­ти. Мі­сти­ки ка­жуть: хто ні­чим не во­ло­діє, той ві­чний, — роз­мір­ко­вує Ро­сти­слав Ко­тер­лін.

Ви­став­ка три­ва­ти­ме до 3 сер­пня.

ФО­ТО З САЙ­ТА ZBRUC.EU

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.