Мо­лодь чи­тає по­е­зію

Den (Ukrainian) - - Культура -

9 ли­пня гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Су­ча­сний світ мо­ло­ді» ра­зом із Лі­те­ра­тур­но-ме­мо­рі­аль­ним му­зе­єм-квар­ти­рою П. Ти­чи­ни іні­ці­ює лі­те­ра­тур­ний ве­чір для за­ці­кав­ле­ної мо­ло­ді, яка пи­ше вла­сні вір­ші або чу­до­во де­кла­мує ін­ші. Про­гра­ма ве­чо­ра роз­по­чне­ться не­зви­чай­ною екс­кур­сі­єю му­зе­єм у фор­ма­ті «В го­стях у по­е­та», яку про­ве­де сам «го­спо­дар квар­ти­ри», з чу­до­вим фі­на­лом — вла­сній грі на ро­я­лі. Пі­сля чо­го, під сто­лі­тнім кле­ном, у вну­трі­шньо­му дво­рі, від­бу­де­ться сам лі­те­ра­тур­ний ве­чір за уча­сті та­ла­но­ви­тої мо­ло­ді, яка са­ма вір­шує або де­кла­мує кла­си­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.