У Ні­меч­чи­ні три­ва­ють по­ка­зи до­ку­мен­таль­но­го філь­му «Укро­пи Дон­ба­су»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ни­ні в Ні­меч­чи­ні від­бу­ва­ю­ться зу­стрі­чі з ре­жи­се­ром і пи­сьмен­ни­ком Ру­сла­ном Го­ро­вим, який пред­став­ляє ні­ме­цько­мов­ну вер­сію йо­го но­во­го до­ку­мен­таль­но­го філь­му « Укро­пи Дон­ба­су » ( Ukrainians of Donbas). 5 ли­пня Го­ро­во­го зу­стрі­чав Бер­лін, 9 ли­пня на ньо­го че­кає Дюс­сель­дорф, а 12 — Дре­зден, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Ру­слан Го­ро­вий — ре­жи­сер, пи­сьмен­ник, во­лон­тер АТО і ор­га­ні­за­тор «Слу­жби роз­шу­ку ді­тей» — за остан­ні два ро­ки пред­ста­вив в Укра­ї­ні дві свої но­ві книж­ки: «Ген во­ї­на» та «Га­га­рін і Бар­се­ло­на» і два до­ку­мен­таль­них філь­ми: «Ки­їв­ській по­топ» та «Укро­пи Дон­ба­су». Одне з опо­відань збір­ки «Га­га­рін і Бар­се­ло­на» бу­ло пе­ре­кла­де­но че­ською та опу­блі­ко­ва­но ра­зом із ін­терв’ю з ав­то­ром у по­пу­ляр­но­му че­сько­му мо­ло­ді­жно­му ча­со­пи­сі Babylon. У 2014 — 2015 рр. три­ва­ють чи­та­н­ня пе­ре­кла­дів на Че­сько­му на­ціо­наль­но­му ра­діо. Та­кож у Пра­зі бу­ло пред­став­ле­но фільм «Ки­їв­ській по­топ» у че­сько­му пе­ре­кла­ді. Укра­їн­ська прем’єра філь­му «Укро­пи Дон­ба­су» від­бу­ла­ся у кві­тні 2015 ро­ку на те­ле­ка­на­лі «ЧП.INFО». У стрі­чці йде­ться про рік жи­т­тя ро­ди­ни з Лу­ган­щи­ни че­рез їхнє сприйня­т­тя всіх по­дій і тра­ге­дій, що ста­ли­ся 2014 ро­ку.

ФО­ТО З САЙ­ТА GALKA.IF.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.