ГогольFest відкриє фі­лії у трьох мі­стах Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура -

Фе­сти­валь ГогольFest роз­ши­рить свою ло­ка­цію та відкриє фі­лії у Льво­ві, Оде­сі й Іва­но-Фран­ків­ську. Про це по­ві­до­мив у сво­є­му ін­терв’ю Cultprostir ке­рів­ник між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю су­ча­сно­го ми­сте­цтва Влад Тро­ї­цький (на фо­то). ГогольFest-2015, який три­ва­ти­ме на те­ри­то­рії Кі­но­сту­дії ім. О. Дов­жен­ка в Ки­є­ві, пе­ре­ста­не бу­ти ли­ше пре­зен­та­цій­ної май­дан­чи­ком. Йо­го ко­ман­да відкриє на ба­зі кі­но­сту­дії по­стій­но пра­цю­ю­чий куль­тур­ний хаб, в яко­му три­ва­ти­ме під­го­тов­ка ко­ла­бо­ра­цій­них куль­тур­них про­е­ктів із за­лу­че­н­ням єв­ро­пей­ських, аме­ри­кан­ських, ізра­їль­ських і ро­сій­ських пар­тне­рів, а та­кож на­вча­н­ня ку­ра­то­рів.

— Про­бле­ма Укра­ї­ни ни­ні — в то­му, що тут не­має жо­дно­го public space, — по­яснив Влад Тро­ї­цький. — Май­дан був фі­зи­чним пу­блі­чним про­сто­ром, де лю­ди об’єд­на­ли­ся і ска­за­ли: «Ми то­чно ту­ди не йде­мо». Те­пер по­трі­бно ска­за­ти, а ку­ди йде­мо? І не про­сто ска­за­ти, а й ро­би­ти. І ба­жа­но, щоб це не бу­ло щось про­він­цій­не-до­мо­ро­сле: ці про­е­кти тре­ба від­ра­зу впи­су­ва­ти у сві­то­вий кон­текст — куль­тур­ний, гу­ма­ні­тар­ний, осві­тній. Ця ре­зи­ден­ція бу­де та­ким со­бі ескі­зом фун­кціо­ну­ва­н­ня куль­тур­но­го ха­ба, при­чо­му ми про­е­кту­є­мо йо­го не тіль­ки в Ки­є­ві: бу­де від­кри­то ме­ре­жу ха­бів Укра­ї­ною — спо­ча­тку в Оде­сі, Льво­ві, ІваноФранківську.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.