«Ніч у Льво­ві»

Den (Ukrainian) - - Культура -

З 10 до 12 ли­пня три­ва­ти­ме акція, зав­дя­ки якій ту­ри­сти і львів’яни змо­жуть по­тра­пи­ти в най­ці­ка­ві­ші мі­сця куль­тур­ної сто­ли­ці Укра­ї­ни: му­зеї, те­а­три, хра­ми. В усіх ло­ка­ці­ях ві­дбу­ва­ти­му­ться атра­кції: кон­цер­ти, ви­ста­ви, пе­ре­гляд кі­но. «Ме­сидж «Но­чі у Льво­ві» — Ніч ду­хов­но­сті. Але та­кож ми вне­сли кон­це­пту­аль­ні змі­ни. У нас на «Но­чі у Льво­ві» біль­ше бу­де те­атр, му­зи­ка, кі­но. Усі три дні бу­дуть те­ма­ти­чни­ми», — роз­по­ві­ла ке­рів­ник від­ді­лу про­мо­ції Льво­ва Мар­та Іва­ни­шин. Від­кри­ють «Ніч у Льво­ві» 10 ли­пня ви­ста­вою «По­ри ро­ку» у дво­ри­ку Ра­ту­ші, яку го­ту­ють те­атр ті­ней «Див» (на фо­то) і ор­кестр «Вір­ту­о­зи Льво­ва». Впер­ше від­ві­ду­ва­чів впу­стять у бо­ко­ві на­ви на хо­рах хра­му Єзу­ї­тів. Та­кож мо­жна бу­де по­тра­пи­ти в офі­си бан­ків та мо­біль­них опе­ра­то­рів. Се­ред но­вих про­по­зи­цій — екс­кур­сія уно­чі Львів­ською ака­де­мі­єю ми­стецтв. «Упер­ше ми від­кри­ва­є­мо май­стер­ні Львів­ської ака­де­мії ми­стецтв. За­про­шу­є­мо у п’ятни­цю від­ві­да­ти май­стер­ні ке­ра­мі­ки, гу­тну піч, де ва­рять скло, ку­зню, ке­ра­мі­чні май­стер­ні», — до­дав ке­рів­ник Му­зею скла Ми­хай­ло Бо­ко­тей.

ФО­ТО З САЙ­ТА ATHEATRE.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.