Їжа­чки по­дба­ють про се­бе са­мі

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Улі­тку у мі­ських пар­ках та скве­рах лю­ди ча­сто зу­стрі­ча­ють їжа­ків, бі­лок та ін­ших тва­ри­нок. Ді­ти, та й до­ро­слі, одра­зу тя­гну­ться хо­ча б сфо­то­гра­фу­ва­ти, а кра­ще — по­ма­ца­ти її і при­го­сти­ти чи­мось сма­чним. Але ди­ких зві­рів кра­ще не чі­па­ти. Так, ко­ор­ди­на­тор зоо­за­хи­сної кам­па­нії На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни На­та­ля Ви­шнев­ська ка­же, що ди­кі тва­ри­ни ма­ють свій ре­жим хар­чу­ва­н­ня, і зви­чна для лю­дей їжа — те ж мо­ло­ко — мо­же їм на­шко­ди­ти.

Зви­чай­но, ко­ли тва­ри­на по­тре­бує до­по­мо­ги, на­при­клад, че­рез трав­му, тре­ба їй до­по­мог­ти. «Якщо по­ба­чи­ли по­ра­не­но­го їжа­ка чи ін­шу тва­рин­ку у бі­ді, звер­ні­ться до ве­те­ри­нар­ної клі­ні­ки. І не лі­куй­те тва­ри­ну са­мо­стій­но, — на­го­ло­шує На­та­ля Ви­шнев­ська. — Ве­ли­ких тва­рин, на­при­клад, оле­нів, у нас не­ба­га­то. Але схе­ма дій та­ка са­ма. Якщо тва­ри­на по­тре­бує до­по­мо­ги, тре­ба звер­ну­ти­ся до спе­ці­а­лі­стів. У нас не­має слу­жби, яка б при­їха­ла за ви­кли­ком і по­ря­ту­ва­ла зві­ра, але мо­жна звер­ну­ти­ся до зоо­за­хи­сни­ків. До ре­чі, у Ки­є­ві пра­цює чу­до­ва волонтерська слу­жба «Ко­ман­да по­ря­тун­ку тва­рин». Гру­па лю­дей ви­їжджає на ви­кли­ки і до­по­ма­гає до­ма­шнім і ди­ким тва­ри­нам — на­при­клад, со­ро­кам, во­ро­нам, ка­жа­нам — які опи­ни­ли­ся у бі­ді».

Лі­то — се­зон пі­кні­ків і ди­ско­тек. На­та­ля Ви­шнев­ська за­пев­няє, що від гу­чних зву­ків ду­же стра­жда­ють птахи. Го­ло­сна му­зи­ка — ве­ли­че­зний стрес для пер­на­тих, че­рез це во­ни по­ки­да­ють свої гні­зда і пта­ше­нят. Та­кож що­ро­ку за­хи­сни­ки тва­рин за­кли­ка­ють лю­дей не чі­па­ти так зва­них зльо­тків — пта­ше­нят, які вчаться лі­та­ти. Пев­ний час зльо­тки пе­ре­бу­ва­ють на зем­лі — то­ді лю­ди ду­ма­ють, що з пта­ше­ня­та­ми тра­пи­ла­ся бі­да і на­ма­га­ю­ться якось їм до­по­мог­ти. Але за зльо­тка­ми по­стій­но пиль­ну­ють ба­тьки, і актив­ність сто­рон­ніх від­ля­кує до­ро­слих пта­хів.

Як по­во­ди­ти­ся з ди­ки­ми тва­ри­на­ми, щоб ні­ко­го не обра­зи­ти?

Уза­га­лі, усі ди­кі тва­ри­ни стра­жда­ють від втру­ча­н­ня лю­дей в їхнє жи­т­тя. У мі­ських джун­глях їжа­ки та ін­ші не­ве­ли­кі тва­рин­ки — жа­би, змії — ча­сто по­тра­пля­ють під ко­ле­са ав- то­мо­бі­лів. «Та­ке зда­є­ться не­ва­жли­вим, але смер­ті цих тва­рин впли­ва­ють на еко­ло­гі­чний ба­ланс, — за­ува­жує На­та­ля Ви­шнев­ська. — А якщо по­ба­чи­ли десь їжа­чка — про­сто по­ди­ві­ться на ньо­го, мо­же­те сфо­то­гра­фу­ва­ти, і за­ли­ште тва­ри­ну у спо­кої. Не тре­ба го­ду­ва­ти їжа­ка чи щось з ним ро­би­ти. Це — ди­ка тва­ри­на, во­на са­ма мо­же по­дба­ти про се­бе».

ФО­ТО МА­РІЇ СЕ­МЕН­ЧЕН­КО/ «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.