Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО,

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

(8 ли­пня, під час на­ра­ди з го­ло­ва­ми обла­сних та Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­цій в Оде­сі)

Ми ма­є­мо ско­ор­ди­ну­ва­ти дії — що нам тре­ба зро­би­ти для то­го, що­би зу­пи­ни­ти гі­дру се­па­ра­ти­зму і не да­ти де­ста­бі­лі­зу­ва­ти си­ту­а­цію все­ре­ди­ні обла­стей, все­ре­ди­ні Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.