ООН: рі­вень бі­дно­сті у сві­ті зни­зив­ся вдві­чі

Den (Ukrainian) - - День Планети -

За остан­ні чверть сто­лі­т­тя кіль­кість лю­дей, які жи­вуть за ме­жею бі­дно­сті змен­ши­лась удві­чі — з 1,9 млрд осіб у 1990 ро­ці до 836 міль­йо­нів у 2015 ро­ці. Про це йде­ться у під­сум­ко­вій до­по­віді ООН за ре­зуль­та­та­ми про­гра­ми «Ці­лі роз­ви­тку ти­ся­чо­лі­т­тя». Се­ред ін­ших до­ся­гнень ро­бо­ти ор­га­ні­за­ції за цей час — змен­ше­н­ня кіль­ко­сті ВІЛ-ін­фі­ко­ва­них на 40%, на­да­н­ня до­сту­пу до чи­стої пи­тної во­ди 2,6 млрд лю­дей та зни­же­н­ня ди­тя­чої та ма­те­рин­ської смер­тно­сті. «Ми те­пер зна­є­мо, що край­ню бі­дність мо­жна ви­ни­щи­ти за одне по­ко­лі­н­ня», — за­явив ге­не­раль­ний се­кре­тар ООН Пан Гі Мун. Ро­бо­ту про­гра­ми він оці­нив по­зи­тив­но, хо­ча про оста­то­чну пе­ре­мо­гу, за йо­го сло­ва­ми, по­ки що не йде­ться. «Про­грес ді­став­ся ще не до всіх. Ба­га­то хто від­стає, ба­га­то жі­нок і ді­тей по­ми­рає че­рез ускла­дне­н­ня під час ва­гі­тно­сті або при по­ло­гах, ба­га­тьом не ви­ста­чає са­ні­тар­них зру­чно­стей, осо­бли­во в сіль­ській мі­сце­во­сті», — на­го­ло­сив ген­сек. На змі­ну про­гра­мі «Ці­лі роз­ви­тку ти­ся­чо­лі­т­тя», яка стар­ту­ва­ла у 2000 ро­ці, ООН має пред­ста­ви­ти но­ву про­гра­му ста­ло­го роз­ви­тку на на­сту­пні 15 ро­ків. Оче­ви­дно, одним з її клю­чо­вих зав­дань ста­не ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми мі­гра­ції із зон вій­сько­вих кон­флі­ктів, рі­вень якої є най­ви­щим з ча­сів Дру­гої сві­то­вої вій­ни.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.