«Ве­йо­ніс зав­жди ви­сту­пав на під­трим­ку Укра­ї­ни»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра Рай­мондс Ве­йо­ніс офі­цій­но всту­пив на пост пре­зи­ден­та Ла­твії. При­ся­гу він склав на по­за­чер­го­во­му за­сі­дан­ні Се­йму. У сво­їй про­мо­ві Ве­йо­ніс по­обі­цяв пра­цю­ва­ти на до­бро­бут ла­твій­сько­го на­ро­ду. Се­ред сво­їх прі­о­ри­те­тів він на­звав: на­ціо­наль­ну єд­ність, са­мо­сві­до­мість, па­трі­о­тизм і со­ці­аль­на спра­ве­дли­вість. «В Ла­твії ба­га­то го­во­рять про роз­рі­зне­ність ла­твій­сько­го су­спіль­ства, але не по­трі­бно са­мим цю рі­зни­цю мно­жи­ти і ви­ді­ля­ти — це не свід­чить ні про му­дрість, ні про па­трі­о­тизм», — від­зна­чив у про­мо­ві Ве­йо­ніс. на­га­да­є­мо, Рай­монд­са Ве­йо­ні­са бу­ло обра­но 3 черв­ня цьо­го ро­ку. До цьо­го він очо­лю­вав мі­ні­стер­ство обо­ро­ни Ла­твії. Го­во­ря­чи про зов­ні­шню по­лі­ти­ку, зокре­ма про Ро­сію, він ска­зав, що не від­ки­дає кон­стру­ктив­но­го спів­ро­бі­тни­цтва з нею. «День» звер­нув­ся до по­лі­то­ло­га, про­фе­со­ра Ла­твій­сько­го уні­вер­си­те­ту (Ри­га) Жа­нет­ти ОЗОЛІНІ з про­ха­н­ням да­ти оцін­ку зов­ні­шнім прі­о­ри­те­там но­во­го пре­зи­ден­та Ла­твії: «Між­на­ро­дна по­лі­ти­ка кра­ї­ни, вклю­ча­ю­чи Ла­твію, не за­ле­жить від змі­ни пре­зи­ден­та. У біль­шо­сті де­мо­кра­ти­чних дер­жав між­на­ро­дна по­лі­ти­ка є дов­го­стро­ко­вою, без­пе­рерв­ною. Окре­мі по­лі­ти­ки мо­жуть вне­сти до зов­ні­шньої лі­нії по­ве­дін­ки но­ві ню­ан­си, ін­ший стиль, але по су­ті во­на ли­ша­є­ться не­змін­ною. Це сто­су­є­ться і па­на Ве­йо­ні­са, адже він є до­свід­че­ним по­лі­ти­ком, і пра­цю­вав мі­ні­стром обо­ро­ни впро­довж ду­же скла­дних ча­сів. До то­го ж, Ве­йо­ніс зав­жди був по­слі­дов­ним і ви­сту­пав на під­трим­ку Укра­ї­ни. Чи змі­ни­ться по­лі­ти­ка Ла­твії що­до Укра­ї­ни чи Ро­сії? Без­пе­ре­чно — ні. Але зви­чай­но, Ла­твія та ба­га­то ін­ших кра­їн хо­ті­ли би ма­ти хо­ро­ші від­но­си­ни з Ро­сі­єю. Про­те мо­ва про ком­про­міс чи від­мо­ву від ба­зо­вих цін­но­стей, за яки­ми ми бу­ду­ва­ли ла­твій­ську між­на­ро­дну по­лі­ти­ку не йде», по­ві­дом­ляє На­та­лія ПУШКАРУК, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.