Iсто­рія зі зна­н­ня­ми та «зо­ло­том»

Ви­пу­скни­ця ко­ло­мий­ської шко­ли Оль­га Ма­цюк, яка не отри­ма­ла зо­ло­ту ме­даль че­рез низь­кий бал з істо­рії, ни­ні оби­рає на­вчаль­ний за­клад у Чер­нів­цях, Льво­ві та Ки­є­ві

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іри­на ФЕДОЛЯК, Іва­но-Фран­ківськ

Істо­рія ви­пу­скни­ці з Ко­ло­мий­ської спе­ці­а­лі­зо­ва­ної шко­ли I—III сту­пе­нів №1 ім. Ва­си­ля Сте­фа­ни­ка, яка не отри­ма­ла зо­ло­ту ме­даль, роз­по­ча­лась на свя­ті остан­ньо­го дзво­ни­ка. То­ді одно­кла­сник Олі Ма­цюк, Мар­ко Ле­ван­дов­ський, від­дав дів­чи­ні свою на­го­ро­ду за від­мін­ні зна­н­ня. Хло­пець вва­жав не­спра­ве­дли­вим факт, що ста­ран­на уче­ни­ця че­рез не­по­ро­зу­мі­н­ня з учи­те­лем отри­ма­ла низь­кий бал з істо­рії. Про це по­ві­до­ми­ли чи­ма­ло укра­їн­ських ЗМІ. А під час скла­да­н­ня ЗНО Оля до­ве­ла усім: вчи­тель злов­жи­ває сво­їм ста­но­ви­щем і оці­нює зна­н­ня не­на­ле­жним чи­ном. Від­так, дів­чи­на все ж отри­ма­ла за­слу­же­ну ме­даль, що­прав­да, срі­бну.

Ще на по­ча­тку на­вчаль­но­го ро­ку вчи­тель­ка істо­рії, Мар­та Гра­нов­ська, за­про­по­ну­ва­ла стар­шо­кла­сни­кам від­ві­ду­ва­ти до­да­тко­ві за­ня­т­тя, роз­по­від­ає Оль­га Ма­цюк. На про­по­зи­цію при­ста­ли че­тве­ро осіб, ре­шта від­мо­ви­ли­ся. « То­ді вчи­тель­ка нам пря­мо за­яви­ла, якщо ми не хо­ди­мо на до­да­тко­ві за- ня­т­тя, хо­ро­ших оці­нок не бу­де. Біль­ше то­го, сприйня­ла це як осо­би­сту обра­зу, вва­жа­ю­чи, що че­рез неї пе­ре­сту­пи­ли. Ми їй зро­би­ли по­га­но, во­на від­по­від­но зро­бить по­га­но і нам. Ма­буть, це бу­ла пом­ста з її бо­ку», — роз­по­від­ає дів­чи­на.

Свою від­мо­ву від­ві­ду­ва­ти до­да­тко­ві за­ня­т­тя дів­чи­на ар­гу­мен­ту­ва­ла тим, що вчи­тель­ка на­вчає їх із п’ято­го кла­су, які­стю отри­ма­них знань учні не за­до­во­ле­ні. То­му Оля хо­ди­ла на до­да­тко­ві уро­ки до ін­шо­го ре­пе­ти­то­ра. За ре­зуль­та­та­ми ЗНО ви­пу­скни­ця на­бра­ла 596 ба­лів із мо­жли­вих 600 з трьох пре­дме­тів. Зі­сто­рії Укра­ї­ни її ре­зуль­тат ста­но­вив 198 ба­лів, з укра­їн­ської мо­ви — 199,5, з ан­глій­ської мо­ви — 198,5.

Як роз­по­ві­ла дів­чи­на, пі­сля роз­го­ло­су вчи­тель­ка по­ясню­ва­ла усім, що уче­ни­ця пе­ре­ста­ла вчи­ти­ся і спо­ді­ва­ла­ся на хо­ро­шу оцін­ку « ав­то­ма­том » . Ро­зу­мі­ю­чи си­ту­а­цію, ба­тьки дів­чи­ни ще на по­ча­тку ро­ку ви­су­ну­ли ке­рів­ни­ко­ві за­кла­ду дві умо­ви — щоб донь­ку аде­ква­тно оці­ни­ли, а Мар­та Гра­новсь- ка не на­вча­ла біль­ше їхній клас. Жо­дної з них не бу­ло ви­ко­на­но.

Оль­га Ма­цюк за­ува­жи­ла, зда­ти ЗНО на ви­со­кі ба­ли для неї бу­ло ду­же ва­жли­во — хо­ті­ла до­ве­сти усім, що знає пре­дмет на від­мін­но. Ни­ні дів­чи­на оби­рає на­вчаль­ний за­клад у Чер­нів­цях, Льво­ві та Ки­є­ві. Пла­нує ста­ти юри­стом або іно­зем­ним фі­ло­ло­гом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.