«Да­ми і гу­са­ри» — 18 ли­пня, На­ціо­наль­ний те­атр ім. І. Фран­ка

Den (Ukrainian) - - Культура -

П’єса «Да­ми і гу­са­ри» поль­сько­го по­е­та Оле­ксан­дра Фре­дро на­ле­жить до «зо­ло­то­го фон­ду» кла­си­чної лі­те­ра­ту­ри і не схо­дить зі сцен сві­то­во­го те­а­тру, на­да­ю­чи мо­жли­вість акто­рам і ре­жи­се­рам по­ри­ну­ти у ви­шу­ка­ну те­а­траль­ність, від­чу­ти ви­тон­че­ність поль­сько­го гу­мо­ру, в яко­му гра­ці­о­зність ро­ман­ти­зму спів­і­снує з лег­кою са­мо­і­ро­ні­єю. Дія від­бу­ва­є­ться в ма­є­тку Ма­йо­ра (Лесь За­дні­пров­ський) — за­тя­то­го хо­ло­стя­ка, який, зі­брав­ши до­бір­не то­ва­ри­ство бо­йо­вих дру­зів, від­го­ро­див­шись від при­мар­них при­над жи­т­тя і всьо­го, що пов’яза­но з жі­но­цтвом, «ба­ви­ться» й від­по­чи­ває між по­хо­да­ми. Цю гу­сар­ську «іди­лію» під­ри­ває при­їзд ці­лої ка­валь­ка­ди ку­зин Ма­йо­ра на чо­лі з па­ні Ор­го­но­вою (Лю­дми­ла Смо­ро­ді­на). І все мо­жна бу­ло б стер­пі­ти, як­би не під­сту­пний жі­но­чий план: одру­жи­ти Ма­йо­ра з донь­кою па­ні Ор­го­но­вої — Зо­сею (Ан­же­лі­ка Сав­чен­ко), а до­ки жі­но­цтво при­во­дить план у дію, Зо­ся зу­стрі­чає по­ру­чи­ка Едмун­да (На­зар За­дні­пров­ський) і впі­знає в ньо­му своє омрі­я­не ко­ха­н­ня... Ав­то­ри ви­ста­ви, на чо­лі з ре­жи­се­ром та ав­то­ром сце­ні­чної вер­сії Юрі­єм Оди­но­ким, ство­ри­ли яскра­ве сце­ні­чне дій­ство про ко­ха­н­ня, яке при­хо­дить у будь-яко­му ві­ці...

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.