«Що­ден­ник по­ко­їв­ки» — 16 ли­пня, кі­но­те­атр Cinema City, ТРЦ Ocean Plaza

Den (Ukrainian) - - Культура -

За про­гра­мою сто лич но го кі нок лу бу « Вря туй Жов­тень» де­мон­стру­ва­ти­ме­ться дра­ма ре­жи - се ра Бе нуа Жа ко ( Фран ція — Бель гія). Дія стріч ки від бу ва єть ся на­при­кін ці ХIХ сто літ тя. По ко їв ка Се лес ти на, чия ефек т на зов ні­шність — не­змін­ний об’єкт чо­ло­ві­чої ува­ги, їде з рі­дно­го Па­ри­жа і стає на слу­жбу до сім’ї про - він­цій­них по­мі­щи­ків. Але й на но­во­му мі­сці на неї че­ка­ють не­про­сті сто­сун­ки з го­спо­да­ря­ми. « Що ден ник по ко їв ки » — ек ра ні за ція од но­ймен­но­го ро­ма­ну Окта­ва Мір­бо, який спо­ча­тку ви кли кав у Фран ції лі те ра тур ний скан дал, а зго­дом був за­ра­хо­ва­ний до кла­си­ки. Го­лов­ну роль у філь­мі ви­ко­на­ла Леа Сей­ду — во­ло­дар­ка «Зо­ло­тої паль­мо - вої гіл­ки» Канн­сько­го МКФ і но­ва «дів­чи­на Бон­да». Кар­ти­ну бу­ло пред­став­ле­но в основ­но­му кон­кур­сі кі­но­фес - ти­ва­лю в Бер­лі­ні, де во­на пре­тен­ду­ва­ла на Гран-прі — «Зо­ло­то­го ведмедя». На­га­да­є­мо, по­ка­зи у кі­но­клу­бі «Вря - туй Жов­тень» від­бу­ва­ю­ться щочетверга. Ко­шти, зі­бра­ні з про­да­жу кви­тків, ідуть на ре­кон­стру­кцію ки­їв­сько­го кі - но­те­а­тру «Жов­тень», який по­стра­ждав від по­же­жі во­се­ни 2014 ро­ку.

ФО­ТО НА­ДА­НО ПРЕС-СЛУ­ЖБОЮ КОМ­ПА­НІЇ «АРТХАУС ТРАФІК»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.