«Бі­рю­чий» при­їхав на Житомирщину

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ни­ні про­тя­гом двох ти­жнів у про­ми­сло­во­му мі­сті Ір­шанськ на Жи­то­мир­щи­ні з уча­стю су­ча­сних укра­їн­ських ми­тців три­ває про­ект «Ір­шанськ. Ре­кре­а­ція», іні­ці­йо­ва­ний Між­на­ро­дним сим­по­зі­у­мом су­ча­сно­го ми­сте­цтва « Бі­рю­чий » . « Про­ект по­кли­ка­ний спри­я­ти куль­тур­ній ре­кре­а­ції мі­сте­чка і ре­гіо­ну в ці­ло­му. Стра­те­гі­чно він пе­ред­ба­чає дов­го­стро­ко­ву вза­є­мо­дію сто­рін з ін­те­гра­ці­єю в мі­ське се­ре­до­ви­ще, спів­пра­цею з мі­сце­вим на­се­ле­н­ням і має на ме­ті роз­ши­ре­н­ня куль­тур­но­го про­сто­ру та спри­я­н­ня куль­тур­ній де­цен­тра­лі­за­ції й роз­ви­тку ма­лих міст, мо­дер­ні­за­цію, по­сту­по­ве сти­ра­н­ня ра­зю­чо­го кон­тра­сту і по­до­ла­н­ня прір­ви між куль­тур­ни­ми цен­тра­ми та «пе­ри­фе­рі­єю», що існує в на­шій кра­ї­ні», — роз­по­від­ає ку­ра­тор іні­ці­а­ти­ви На­та­лія МА­ЦЕН­КО. Уча­сни­ки про­е­кту: ху­до­жни­ки — Олег Ті­стол, Ма­ксим Мам­сі­ков, Де­нис Ру­бан, Ан­дрій Зе­лин­ський, Юрій Со­лом­ко, Алі­на Яку­бен­ко; скуль­птор — На­зар Білик (Ки­їв); фо­то­гра­фи — Сер­гiй Бра­тков (Хар­ків, Мо­сква) та Ан­на Бе­кер­ська (За­по­ріж­жя); Ми­ро­слав Вай­да — ми­тець, пра­цює в жан­рах ін­ста­ля­ції, пер­фор­ман­су, ві­део та жи­во­пи­су (Львів, Ки­їв), Ми­ки­та Крав­цов — ху­до­жник (Крим, Ки­їв) та ін­ші. Про­ект «Ір­шанськ. Ре­кре ація » три­ва­ти­ме до 19 ли­пня.

ФО­ТО З САЙ­ТА ARTUKRAINE.COM.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.