Єв­ген Ма­гда. «Гі­бри­дна вій­на: ви­жи­ти і пе­ре­мог­ти» — Хар­ків: «Ві­ват»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Жур­на­ліст і по­лі­ти­чний екс­перт Єв­ген Ма­гда ви­пу­стив книж­ку під на­звою «Гі­бри­дна вій­на: ви­жи­ти і пе­ре­мог­ти». Те­ма і сту­пінь її акту­аль­но­сті оче­ви­дні вже із за­го­лов­ку. Це одна з пер­ших спроб мас­шта­бно, син­те­ти­чно і си­стем­но осми­сли­ти ро­сій­ську агре­сію про­ти Укра­ї­ни 2014 — 2015 ро­ків. Єв­ген Ма­гда при цьо­му ба­лан­сує між ре­тель­ним, еле­мен­тар­ним по­ясне­н­ням осо­бли­во­стей і зна­че­н­ня цих по­дій для ма­кси­маль­но ши­ро­ко­го чи­та­ча і су­то фа­хо­вою ана­лі­ти­кою. Ва­жли­во, що ба­га­то ува­ги він при­ді­лив істо­ри­чно­му кон­текс­ту, ре­чам, що пе­ре­ду­ва­ли без­по­се­ре­дньо­му ви­бу­ху кон­флі­кту про­тя­гом де­ся­ти­літь не зав­жди для всіх по­мі­тної бо­роть­би Ро­сії за вплив на на­шу кра­ї­ну і ма­ли вплив на цей кон­флікт. «Укра­їн­ську кри­зу» в цій книж­ці уже в су­ча­сно­му зрі­зі по­ка­за­но не ли­ше че­рез вла­сне вій­сько­вий, си­ло­вий ви­мір, ай в еко­но­мі­чно­му змі­сті (не за­бу­ва­ю­чи, ясна річ, про енер­го­но­сії з їхнім май­же мі­сти­чним зна­че­н­ням для пу­тін­сько­го сві­ту), у про­па­ган­дист­сько­му, сві­то­гля­дно­му, куль­тур­но­му. Чи­ма­ло ска­за­но й про роль «сі­рих» укра­їн­ських «еліт», які ве­ли­кою мі­рою є від­по­від­аль­ни­ми за не­до­ста­тню го­тов­ність Укра­ї­ни від­по­від­а­ти на ро­сій­ські ви­кли­ки. Не­за­ле­жно від то­го, по­го­джу­ва­ти­ся чи не по­го­джу­ва­ти­ся з ти­ми або ін­ши­ми ви­снов­ка­ми Єв­ге­на Ма­гди, йо­го книж­ка є чу­до­вим при­во­дом за­ми­сли­ти­ся над тим, як і ку­ди нам ру­ха­ти­ся за ни­ні­шніх умов ро­сій­ської агре­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.