ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1357 — ко­роль Че­хії Карл ІV збу­ду­вав у Пра­зі Кар­лов міст че­рез Вл­та­ву. 1816 — Ар­ген­ти­на­про­го­ло­си­ла дер­жав­ну не­за­ле­жність від Іспа­нії. 1882 — на­ро­див­ся Ми­хай­ло Слаб­чен­ко, укра­їн­ський істо­рик, ав­тор 13 ве­ли­ких праць і по­над 200 на­у­ко­вих ста­тей. Основ­ні сту­дії при­свя­че­ні істо­рії пра­ва­та­го­спо­да рства­Ге­тьман­щи­ни й За­по­ріж­жя XVII — XVIII ст. По­мер 1952 р. 1894 — на­ро­див­ся Пе­тро Ка­пи­ця, ви­да­тний ро­сій­ський фі­зик, ла­у­ре­ат Но­бе­лів­ської пре­мії 1978 р. По­мер 1984 р. 1900 — ко­ро­ле­ва­Ві­кто­рія схва­ли­ла­за кон про утво­ре­н­ня Ав­стра­лій­ської фе­де­ра­ції, на під­ста­ві яко­го ство­ре­но но­ву дер­жа­ву — Ав­стра­лію (з 1 сі­чня 1901 р.). 1928 — Ге­не­раль­ний се­кре­тар ЦК ВКП (б) Йо­сип Ста­лін ви­су­нув на­ли­пне­во­му пле­ну­мі ЦК те­зу про за­го­стре­н­ня кла­со­вої бо­роть­би в мі­ру про­су­ва­н­ня до со­ці­а­лі­зму. По­тім це ста­ло те­о­ре­ти­чним « об­ґрун­ту­ва­н­ням » жа­хли­во­го те­ро­ру. 1943 — на­ро­див­ся Сер­гій Ко­мі­са­рен­ко, укра­їн­ський уче­ний-іму­но­лог та­біо­хі­мік, дер­жав­ний та по­лі­ти­чний ді­яч, ди­пло­мат, ака­де­мік НАН Укра­ї­ни. 1955 — за­сно­ва­но Па­гу­о­ський рух уче­них за­мир, роз­збро­є­н­ня та­мі­жна ро­дну без­пе­ку. Бі­ля йо­го ви­то­ків сто­я­ли Аль­берт Ейн­штейн, Бер­тран Рас­сел, Макс Борн, Фре­де­рік Жо­ліо-Кю­рі. 1972 — здій­сне­но пер­ший ядер­ний ви­бух у про­ми­сло­вих цілях на­те­ри­то­рії Укра­ї­ни ( бі­ля се­ли­ща Хре­сти­ще Хар­ків­ської обла­сті). 1987 — по­мер Улас Сам­чук, ви­да­тний укра­їн­ський пи­сьмен­ник, жур­на­ліст і пу­блі­цист (тво­ри: «Ма­рія», «Во­линь», «Ку­лак», «Чо­го не го­їть во­гонь»). На­ро­див­ся 1905 р.

1987 р.

1357 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.