Як по­вер­та­ти КРИМ?

Ан­дрій СЕН­ЧЕН­КО: «Нам по­трі­бен юри­ди­чний фронт...»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - На­та­лія ШИМ­КІВ, Мар­та ФРАН­ЧУК, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Один з кра­щих екс­пер­тів по пів­остро­ву, крим­ча­нин, ві­до­мий по­лі­тик, на­ро­дний де­пу­тат V, VI, VII скли­кань Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрій Сен­чен­ко став учо­ра го­стем Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня».

«Ба­жа­н­ня за­хо­пи­ти Крим в Ро­сії бу­ло всі ро­ки укра­їн­ської не­за­ле­жно­сті, — роз­по­від­ає ле­ктор ЛШЖ Ан­дрій Сен­чен­ко. — Ґрунт для цьо­го ство­рю­вав­ся про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків і укра­їн­ською вла­дою, яка ви­ро­сти­ла в Кри­му спе­ци- фі­чний по­літ­тип — тип об­слу­го­ву­ю­чо­го пер­со­на­лу».

Що­до по­вер­не­н­ня Кри­му в склад Укра­ї­ни, у по­лі­ти­ка своє ба­че­н­ня: «Будь-яка вій­на за­кін­чу­є­ться за столом пе­ре­го­во­рів ( ка­пі­ту­лю­ва­ти ми то­чно не зби­ра­є­мо­ся), — на­го­ло­шує гість. — То­му нам по­трі­бно зро­зу­мі­ти, хто має зна­хо­ди­ти­ся за цим столом пе­ре­го­во­рів: окрім Укра­ї­ни та Ро­сії, по­вин­ні бу­ти всі ті кра­ї­ни, які бу­ли га­ран­та­ми за Бу­да­пешт­ським ме­мо­ран­ду­мом та які не ви­ко­на­ли сво­го обов’яз­ку. Ро­сі­я­ни бу­дуть ви­му­ше­ні го­во­ри­ти то­ді, ко­ли опи­ня­ться на гра­ні обва­ле­н­ня еко­но­мі­ки. З ура­ху­ва­н­ням то­го, що ми вій­сько­вою си­лою їх не пе­ре­мо­же­мо, вар­то по­си­лю­ва­ти еко­но­мі­чні сан­кції».

Що­до Мін­ських до­мов­ле­но­стей, то Сен­чен­ко вва­жає да­ний фор­мат пе­ре­го­во­рів ве­ли­кою по­мил­кою: «Во­ни бу­ли по­трі­бні Пу­ті­ну для то­го, щоб ви­йти зі ста­ну від­по­від­аль­но­го за те, що він на­ко­їв в Укра­ї­ні, пред­ста­вив­ши се­бе ми­ро­твор­чою сто­ро­ною».

Та­кож­по­лі­тик за­зна­чає, що аби по­вер­ну­ти Крим по­трі­бні си­сте­ма­ти­чні дії зі сто­ро­ни укра­їн­ської вла­ди, «по­вин­на бу­ти ці­ла си­сте­ма, юри­ди­чний фронт бо­роть­би з Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю».

Про­бле­ми в ане­ксо­ва­но­му Кри­му, бло­ка­да тран­спорт­но-то­вар­но­го спо­лу­че­н­ня та си­ту­а­ція в зо­ні АТО, змі­ни до Кон­сти­ту­ції та за­галь­на про­ду­ктив­ність Вер­хов­ної Ра­ди — від­по­віді на ці та ін­ші за­пи­та­н­ня чи­тай­те в най­ближ­чих но­ме­рах «Дня».

Дми­тро ПЛАХТА, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Іва­на Фран­ка:

— Не­що­дав­но в ефі­рі на пол­тав­сько­му те­ле­ба­чен­ні ме­не за­пи­та­ли: « Чи по­їдуть львів’ яни на від­по­чи­нок до Кри­му? » , на що я від­по­вів: « Ні, зві­сно ж, не по­їдуть, але при­їдуть у пер­ший же день, ко­ли Крим по­вер­не­ться до Укра­ї­ни » . « А львів’ яни справ­ді ві­рять у те, що Крим зно­ву ста­не укра­їн­ським?» — за­пи­та­ли ме­не зі зди­ву­ва­н­ням. У цьо­му й про­бле­ма, що чи­ма­ло укра­їн­ців в це не ві­рять. А я ві­рю. І спіл­ку­ва­н­ня з Ан­дрі­єм Сен­чен­ком тіль­ки укрі­пи­ло цю по­зи­цію. Однак цьо­го тре­ба на­справ­ді пра­гну­ти. У тій же ко­а­лі­цій­ній уго­ді пи­та­н­ня Кри­му не по­вин­но бу­ти про­сто «для га­ло­чки». По­трі­бні ре­аль­ні дії, а го­лов­не — си­стем­ний під­хід до ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня.

Алі­на ВАВРИНЮК, Чер­ні­ве­цький на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. Ю. Федь­ко­ви­ча:

— Ця зу­стріч да­ла ме­ні глиб­ше ро­зу­мі­н­ня Кри­му, си­ту­а­ції на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях і, від­по­від­но, в Укра­ї­ні за­га­лом. Ан­дрій Сен­чен­ко став для ме­не «го­ло­сом» пів­остро­ву, то­го справ­жньо­го, без­за­пе­ре­чно укра­їн­сько­го Кри­му. Він — лю­ди­на, яка не ли­ше щи­ро хви­лю­є­ться за до­лю сво­єї рі­дної зем­лі, але й ба­чить ре­аль­ні шля­хи ви­хо­ду з си­ту­а­ції, що скла­ла­ся та ро­бить ти­ми шля­ха­ми кро­ки. По­чу­ти, що це за кро­ки, по­ба­чи­ти пе­ред­умо­ви і наслідки по­дій у Кри­му очи­ма крим­ча­ни­на — са­ме у цьо­му цін­ність зу­стрі­чі із Ан­дрі­єм Сен­чен­ком.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

НА­ПРИ­КІН­ЦІ АН­ДРІЙ СЕН­ЧЕН­КО, ОТРИ­МАВ­ШИ СИМ­ВО­ЛІ­ЧНИЙ ДИ­ПЛОМ (НА ФО­ТО ЗО­БРА­ЖЕ­НО СО­НЯ­ШНИ­КИ: БІЛЬ­ШІСТЬ — ЗА ПАР­КА­НОМ, НА ДРУ­ГО­МУ БО­ЦІ — ЛИ­ШЕ ОДИН) «ОСО­БЛИ­ВО­МУ ЛЕКТОРУ ВІД ОСО­БЛИ­ВОЇ ШКО­ЛИ», ОДРА­ЗУ Ж ПО­ДІ­ЛИВ­СЯ ДУМ­КА­МИ: «ЦЕ ПО­ЛЕ ХАЙ ЗАРОСЛЕ, АЛЕ ЗА ПАР­КА­НОМ — ЦЕ ТЕ, ЩО МИ МА­Є­МО СЬО­ГО­ДНІ В КРИ­МУ І, МО­ЖЛИ­ВО, НА ОКУ­ПО­ВА­НО­МУ ДОН­БА­СІ. А З ІН­ШО­ГО БО­КУ — ПА­РОС­ТКИ ВІЛЬ­НОЇ УКРА­Ї­НИ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.