Зна­хід­ці на Хор­ти­ці біль­ше чо­ти­рьох ти­сяч ро­ків

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ві­та­лій АНДРОНІК, За­по­ріж­жя

«Ком­плекс дасть уяв­ле­н­ня про зна­н­ня на­ших пред­ків про сві­ти­ла й астро­но­мію», — на­у­ко­вець

На остро­ві Хор­ти­ця під час роз­ко­пок ви­я­ви­ли кам’яний ком­плекс кін­ця IV — по­ча­тку III ти­ся­чо­лі­т­тя до на­шої ери. Пам’ятка, що ви­яв­ле­на, яв­ляє со­бою май­дан­чик ко­ло­по­ді­бної кам’яної за­клад­ки, яка слу­гу­ва­ла для про­ве­де­н­ня ри­ту­а­лів, пов’яза­них з астро­но­мі­чни­ми яви­ща­ми. За сло­ва­ми ар­хе­о­ло­га та ди­ре­кто­ра За­по­різь­ко­го обла­сно­го цен­тру охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни Оле­га Ту­боль­це­ва, ще 15 ро­ків то­му ком­плекс ви­я­вив шко­ляр, і тіль­ки сьо­го­дні вда- ло­ся зна­йти йо­го центр — цю кам’яну за­клад­ку.

«Кам’яна за­клад­ка зо­рі­єн­то­ва­на по сто­ро­нах сві­ту, в її цен­трі мі­сти­ться по­хо­ва­н­ня або жер­ця, або во­ждя. Во­но пре­кра­сно збе­ре­гло­ся. З цьо­го по­хо­ва­н­ня, оче­ви­дно, ви­ріс ці­лий ком­плекс, від яко­го чі­тко за сто­ро­на­ми сві­ту йдуть ро­ви. Все це да­ту­є­ться ІІІ ти­ся­чо­лі­т­тям до на­шої ери. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що цей уні­каль­ний ком­плекс дасть нам уяв­ле­н­ня про зна­н­ня на­ших пред­ків про сві­ти­ла й астро­но­мію», — роз­по­вів Олег Ту­боль­цев.

Імо­вір­но, ком­плекс ви­ко­ну­вав кіль­ка фун­кцій: май­дан­чи­ка, з яко­го на­ші пред­ки спо­сте­рі­га­ли за зір­ка­ми, а та­ко­жмі­сця жер­тво­при­не­се­н­ня. Крім то­го, під час роз­ко­пок зна­йде­но побутове на­чи­н­ня, кіс­тки тва­рин та зна­ря­д­дя пра­ці.

За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра за­по­від­ни­ка «Хор­ти­ця» Ма­кси­ма Оста­пен­ка, це да­ле­ко не пер­ша й не оста­н­ня ар­хе­о­ло­гі­чна зна­хід­ка на остро­ві, що­ро­ку окрім еле­мен­тів по­бу­ту на­ших пред­ків тут ви­яв­ля­ють і зов­сім не­спо­ді­ва­ні об’єкти та по­хо­ва­н­ня.

«Про­тя­гом кіль­кох де­ся­ти­літь Хор­ти­ця дає уні­каль­ні пам’ятки, які пов’яза­ні з куль­то­ви­ми мі­сця­ми в ін­ших ча­сти­нах сві­ту, та­ки­ми як, на­при­клад, Сто­ун­хендж. Ско­ріш за все, ці­ла ме­ре­жа та­ких місць бу­ла не тіль­ки на Хор­ти­ці, а й на при­ле­глих те­ри­то­рі­ях. От тіль­ки на Хор­ти­ці їх вда­є­ться до­слі­джу­ва­ти та му­зе­є­фі­ку­ва­ти, й ці об’єкти ста­ють ту­ри­сти­чно при­ва­бли­ви­ми. Хор­ти­ця зав­жди бу­ла свя­ти­ню ба­га­тьох на­ро­дів на те­ри­то­рії Укра­ї­ни до­то­тем­них ча­сів, то­му ви­яв­ле­н­ня по­ді­бних об’єктів тіль­ки під­твер­джує це», — роз­по­вів Ма­ксим Оста­пен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.