Ку­пи книж­ку – пе­ре­дай на схід

У Ки­є­ві три­ває бла­го­дій­на ви­став­ка-яр­ма­рок «Укра­їн­ський про­стір». У «Дні» та­кож акція — зби­ра­є­мо лі­те­ра­ту­ру на пе­ре­до­ву та в бі­бліо­те­ки Дон­ба­су

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Да­рія ДЯДЕНКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Ни­ні у Цен­траль­ної бібліотеці ім. Т.Г. Шев­чен­ка для ді­тей ко­жен ба­жа­ю­чий мо­же при­дба­ти книж­ку одно­го з пред­став­ле­них укра­їн­ських ви­дав­ництв і пе­ре­да­ти її для по­треб Дон­ба­су та уча­сни­ків АТО. Ме­та про­е­кту «Укра­їн­ський про­стір», який ни­ні від­бу­ва­є­ться вже уче­твер­те, — роз­ши­рю­ва­ти при­су­тність укра­їн­ської куль­ту­ри на усій те­ри­то­рії на­шої кра­ї­ни і осо­бли­во на Дон­ба­сі. На дум­ку ор­га­ні­за­то­рів акції, це до­по­ма­гає фор­му­ва­ти єди­ний ін­фор­ма­цій­ний про­стір для про­ти­сто­я­н­ня ро­сій­ській про­па­ган­ді.

— Най­пер­ше зав­да­н­ня сьо­го­дні для лю­ди­ни, що вва­жає се­бе укра­їн­цем, — це усві­дом­ле­н­ня, що ко­жен з нас не­се не мен­шу від­по­від­аль­ність за на­ціо­наль­ну без­пе­ку, ніж­пре­зи­дент, гро­мад­ські ді­я­чі чи жур­на­лі­сти, — за­зна­чив ор­га­ні­за­тор за­хо­ду, ви­да­вець Ва­дим КАРПЕНКО. — В ін­фор­ма­цій­ній вій­ні ми мо­же­мо ви­гра­ти, якщо на­ша кра­ї­на бу­де спіл­ку­ва­ти­ся єди­ним ко­дом. А укра­їн­ська книж­ка — це но­сій цьо­го ко­ду. Ку­пу­ю­чи книж­ку, з одно­го бо­ку, ти під­три­му­єш ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­ка, а з ін­шо­го — ро­биш свій вне­сок у спіль­ну бо­роть­бу.

Ва­жли­во за­ува­жи­ти, що це ком­пле­ксний ін­фор­ма­цій­ний про­ект, в рам­ках яко­го тра­ди­цій­но від­бу­ва­ю­ться кру­глі сто­ли, ху­до­жні виставки та кон­цер­ти. Се­ред тих, хто під­три­мав цю іні­ці­а­ти­ву: Ге­не­раль­ний штаб Зброй­них сил Укра­ї­ни, ГО «ВІд­січ» та Цен­траль­на бі­бліо­те­ка ім. Т. Г. Шев­чен­ка для ді­тей.

Під­пол­ков­ник Єв­ген БІ­ЛЯ­ЄВ, пред­став­ник Ген­шта­бу Зброй­них сил Укра­ї­ни, по­ді­лив­ся з га­зе­тою «День» сво­ї­ми вра­же­н­ня­ми про ва­жли­вість про­ве­де­н­ня та­кої виставки: «Ко­ли ми впер­ше при­їха­ли у Сє­ве­ро­до­нецьк, ли­ше чо­ти­ри бі­бліо­те­ка­рі при­йшли по­ди­ви­ти­ся на укра­їн­ські книж­ки, за­раз це пов­ні за­ли! Ми ба­чи­мо, як змі­ню­ю­ться лю­ди, їх за­пи­ти та ба­жа­н­ня. Во­ни шу­ка­ють прав­ду. Вій­сько­ві теж­шу­ка­ють, яке мі­сце та мі­сія сол­да­та у цій вій­ні та що ро­би­ти пі­сля її за­кін­че­н­ня — ось що тур­бує на­ших за­хи­сни­ків. Книж­ка для них — це своє­рі­дна ре­а­бі­лі­та­ція та зці­ле­н­ня сми­сла­ми».

— Для нас ве­ли­ка честь вдру­ге прийня­ти ви­став­ку «Укра­їн­ський про­стір», — на­го­ло­си­ла Яна БІ­ЛЕН­КО, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Цен­траль­ної бі­бліо­те­ки ім. Т.Г. Шев­чен­ка для ді­тей. — Ми під­три­му­є­мо цю іні­ці­а­ти­ву і у свою чер­гу на­ма­га­є­мо­ся зро­би­ти все для зро­ще­н­ня на­ціо­наль­ної сві­до­мо­сті у ді­тей. У них чуй­не сер­це та жи­вий ро­зум. На­віть пі­сля за­кін­че­н­ня по­пе­ре­дньої черв­не­вої виставки во­ни про­дов­жу­ва­ли при­но­си­ти кни­ги для свої одно­лі­тків на схо­ді. Це на­ди­хає нас про­дов­жу­ва­ти спра­ву да­лі...

До ре­чі, «День», як ві­до­мо, теж за­йма­є­ться во­лон­тер­ською спра­вою. Для бій­ців АТО пе­ре­да­є­мо га­зе­ти, книж­ки із се­рії «Бі­бліо­те­ка «Дня», ку­пи­ли бро­не­жи­ле­ти, одяг, лі­ки та ін­ші ре­чі, які по­трі­бні на пе­ре­до­вій. А для шкіл і бі­бліо­тек схо­ду під­го­ту­ва­ли ком­пле­кти кни­жок із сво­єї ре­да­кцій­ної бі­бліо­те­чної се­рії.

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.