Уша­ну­ва­ти сво­їх пред­ків

До Чер­нів­ців при­їдуть єв­реї з усьо­го сві­ту

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Алі­на ВАВРИНЮК, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Де­ся­то­го-два­над­ця­то­го ли­пня у мі­сто за­ві­тає по­над со­тня єв­ре­їв, щоб у рам­ках Ме­мо­рі­аль­но­го ту­ру вша­ну­ва­ти пам’ять сво­їх за­ги­блих спів­ві­тчи­зни­ків у ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Са­ме у ли­пні сім­де­сят чо­ти­ри ро­ки то­му по­ча­ли­ся ма­со­ві роз­стрі­ли єв­ре­їв у Чер­нів­цях.

Від­бу­ва­є­ться та­ка по­дія впер­ше, з іні­ці­а­ти­ви Все­сві­тньої ор­га­ні­за­ції єв­ре­їв Бу­ко­ви­ни. Та­кож­с­при­я­ють про­ве­ден­ню мі­ська ра­да Чер­нів­ців та єв­рей­ська гро­ма­да мі­ста. «У на­ших спіль­них мо­ли­твах ми ви­сло­ви­мо біль і скор­бо­ту за мир­ни­ми жи­те­ля­ми Чер­нів­ців та Бу­ко­ви­ни, що за­ги­ну­ли від роз­стрі­лів і по­гро­мів, у гет­то та кон­цта­бо­рах. Ми му­си­мо ви­не­сти мо­раль­ний урок з тих по­дій», — ка­же го­лов­ний ра­бин Бу­ко­ви­ни Ме­на­хем Мен­дель Глі­цен­штейн.

«Від­прав­на то­чка» ту­ру — бу­дів­ля Єв­рей­сько­го на­ро­дно­го до­му, звід­ки у ли­пні 1941 ро­ку від­прав­ля­ли на роз­стріл лі­де­рів єв­рей­ської гро­ма­ди мі­ста. На­сту­пна ло­ка­ція — пам’ятний знак по­бли­зу р. Прут, що зна­хо­ди­ться на мі­сці роз­стрі­лу чер­ні­ве­цьких єв­рей­ських ро­дин. Тут про­ве­дуть па­на­хи­ду. Крім цьо­го аз­ка­ри (тра­ур­ні мо­ли­тви) лу­на­ти­муть бі­ля брат­ської мо­ги­ли на Єв­рей­сько­му кла­до­ви­щі.

Особлива ча­сти­на дій­ства — від­ві­ди­ни місць, які є зна­ко­ви­ми для та­ких ве­ли­ких бу­ко­вин­ських єв­ре­їв, як Па­уль Це­лан, Йо­сиф Бург, Йо­зеф Шмідт та Елі­зер Штейн­барг. Та­ко­жу­ча­сни­ки ту­ру від­ві­да­ють Цен­траль­ну Си­на­го­гу мі­ста та Ре­зи­ден­цію ра­бі Ісро­е­ля із Ру­жи­на у Са­дго­рі. Не оми­нуть і Чер­ні­ве­цький му­зей істо­рії та куль­ту­ри єв­ре­їв Бу­ко­ви­ни, де го­стям про­ве­дуть екс­кур­сію.

«Зви­чай­но, це над­зви­чай­но ва­жли­ва по­їзд­ка. Це все-та­ки на­щад­ки ви­хід­ців із Бу­ко­ви­ни, — роз­по­від­ає Ан­на Ям­чук, пра­ців­ни­ця му­зею. — Це лю­ди, для яких Бу­ко­ви­на ко­лись бу­ла до­мом. Для них і їхніх ба­тьків. І Го­ло­кост став ве­ли­кою тра­ге­ді­єю і для цих лю­дей, і для всьо­го єв­рей­сько­го на­ро­ду. Для нас, спів­ро­бі­тни­ків му­зею, ду­же ва­жли­во те, що во­ни по­вер­та­ю­ться, що ми ма­ти­ме­мо на­го­ду з ни­ми по­спіл­ку­ва­ти­ся. Для єв­ре­їв Бу­ко­ви­ни це від­нов­ле­н­ня зв’яз­ку зі сво­їм ко­рі­н­ням».

Та не ли­ше Бу­ко­ви­ною обме­жи­ться гео­гра­фія ту­ру — па­на­хи­ду та­кож­про­ве­дуть бі­ля брат­сько­го по­хо­ва­н­ня бу­ко­вин­ських єв­ре­їв, що за­ги­ну­ли під час де­пор­та­ції, у мі­сті Мо­ги­лів-По­діль­ський Він­ни­цької обла­сті. А за­вер­ши­ться дій­ство у Ба­би­но­му Яру, де від­бу­ва­ли­ся ма­со­ві роз­стрі­ли єв­ре­їв, спіль­ною мо­ли­твою із єв­рей­ською гро­ма­дою сто­ли­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.