«Спра­ва скве­ру Сту­са» три­ває

Акти­ві­сти ви­ма­га­ють, щоб пра­во­охо­рон­ці ро­зі­бра­ли­ся з ма­хі­на­ці­я­ми нав­ко­ло зем­лі для пам’ятки і по­вер­ну­ли її гро­ма­ді

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

На­при­кін­ці трав­ня цьо­го ро­ку у Ки­є­ві на­ре­шті — пі­сля во­сьми ро­ків тя­га­ни­ни — з’явив­ся сквер іме­ні Ва­си­ля Сту­са («День» пи­сав про це у ма­те­рі­а­лі «Дов­га до­ро­га до Сту­са»). Уро­чи­сто­му від­кри­т­тю пе­ре­ду­ва­ли де­кіль­ка кри­мі­наль­них про­ва­джень, які до­сі не за­кри­ті. Учо­ра акти­ві­сти пі­ке­ту­ва­ли Го­лов­не управ­лі­н­ня Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ у Ки­є­ві, щоб пра­во­охо­рон­ці від­ре­а­гу­ва­ли на скар­ги гро­ма­ди.

У 2007 ро­ці Ки­їв­ра­да за­твер­ди­ла мі­сце для скве­ру — че­рез до­ро­гу від ді­лян­ки, де він вре­шті з’явив­ся. «Всу­пе­реч цьо­му рі­шен­ню то­ді­шній мі­ський го­ло­ва Ки­є­ва Ле­о­нід Чер­но­ве­цький про­дав ді­лян­ку під­при­єм­ству «Етрекс». По­ча­ла­ся судова тя­га­ни­на, але діл­ки, які отри­ма­ли зем­лю, ма­ли вплив на вла­ду. І Ки­їв­ра­да прийня­ла рі­ше­н­ня що­до ство­ре­н­ня скве­ру Сту­са на ін­шо­му мі­сці, — по­яснює акти­віст Юрій Жу­рав­льов, по­тер­пі­лий по спра­ві що­до скве­ру Сту­са. — Пер­шу ді­лян­ку все-та­ки про­да­ли. Оці­ни­ли цю зем­лю у май­же 11 міль­йо­нів гри­вень. Но­вий вла­сник одра­зу спла­тив близь­ко одно­го міль­йо­на гри­вень. Се­ред умов про­да­жу бу- ло, що акт вла­сно­сті на­да­дуть тіль­ки, ко­ли ком­па­нія спла­тить всю вар­тість ді­лян­ки. Але сьо­го­дні гро­ші за ді­лян­ку до­сі не за­пла­ти­ли. Зем­ля ви­йшла з вла­сно­сті ки­їв­ської гро­ма­ди всьо­го за один міль­йон гри­вень».

За­га­лом існу­ють три кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня, пов’яза­ні зі збе­ре­же­н­ням пам’яті Ва­си­ля Сту­са: че­рез са­мо­прав­ство при про­да­жі ді­лян­ки зем­лі, че­рез не­ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня су­ду що­до ство­ре­н­ня скве­ру Сту­са на мі­сці, яке ви­ді­ли­ли спо­ча­тку, і че­рез руй­ну­ва­н­ня ба­ре­льє­фа по­е­та у До­не­цьку. Акти­ві­сти, зокре­ма, з На­ро­дно­го Ру­ху Укра­ї­ни, хо­чуть, щоб ці спра­ви об’єд­на­ли в одну і не зво­лі­ка­ли з їх роз­слі­ду­ва­н­ням. «Ми спіл­ку­ва­ли­ся з мі­лі­ці­єю Ки­є­ва. Пра­во­охо­рон­ці ні­би зго­дні, що ці ви­пад­ки не­об­хі­дно роз­слі­ду­ва­ти, але ні­чо­го не від­бу­ва­є­ться», — акцен­тує член На­ро­дно­го Ру­ху Укра­ї­ни В’яче­слав Ру­ден­ко.

Лю­ди пра­гнуть, щоб зем­лю, яку спер­шу ви­ді­ли­ли для скве­ру іме­ні Ва­си­ля Сту­са, по­вер­ну­ли гро­ма­ді Ки­є­ва. Юрій Жу­рав­льов обі­цяє: «Там ми зро­би­мо парк, як пла­ну­ва­ло­ся спо­ча­тку, по­ста­ви­мо пам’ятник поету — як це має бу­ти».

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.