Че­рез до­ро­жне­чу лі­цен­зій

На Бу­ко­ви­ні за­кри­ва­ють ре­а­бі­лі­та­цій­ні цен­три для ін­суль­тни­ків

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Дми­тро ЛУКАНЮК, Чер­нів­ці

Усе­ли­щі Ко­стри­жів­ка За­став­нів­сько­го ра­йо­ну за­кри­ли ще один ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр для ін­суль­тни­ків. Те­пер там бу­де зви­чай­ний ге­рі­а­три­чний пан­сіо­нат для оди­но­ких лі­тніх лю­дей. Ре­а­бі­лі­та­цій­ні цен­три Бу­ко­ви­ни для хво­рих пі­сля ін­суль­ту та ін­ших нев­ро­ло­гі­чних хво­роб за­кри­ва­ють че­рез бю­ро­кра­тію — у цих за­кла­дів не­має ме­ди­чної лі­цен­зії, яка ко­штує ду­же до­ро­го.

Пер­шим за­кри­ли ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр, що ді­яв у Са­дго­рі з 2008 ро­ку. 1 ли­пня цьо­го ро­ку та­ка са­ма до­ля спі­тка­ла й Ко­стри­жів­ський ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр. «Всі хво­рі, які бу­ли в нас на ре­а­бі­лі­та­ції, вже пі­шли до­до­му, те­пер у нас бу­де су­то ге­рі­а­три­чний пан­сіо­нат. За при­пи­сом Ра­хун­ко­вої па­ла­ти ми їх по­пе­ре­ди­ли за 10 днів, і во­ни зму­ше­ні бу­ли нас по­ки­ну­ти. Те­пер у нас про­жи­ва­ти­муть са­мо­тні лю­ди, які тут до­бу­ва­ти­муть ві­ку. На жаль, все «впер­ло­ся» у фі­нан­су­ва­н­ня — лі­цен­зію при­дба­ти ми не мо­же­мо. А для сво­їх пі­до­пі­чних, які при­хо­ди­ли з обла­сно­го кар­діо­ло­гі­чно­го ди­спан­се­ру та За­став­нів­ської ра­йон­ної лі­кар­ні, ми за­ку­по­ву­ва­ли не­об­хі­дні лі­ки. Про­хо­ди­ли у нас ре­а­бі­лі­та­цію і лю­ди з ін­ших обла­стей, зокре­ма з Хмель­ни­цької та Тер­но­піль­ської», — го­во­рить Дми­тро Тка­чук, лі­кар екс­тре­ної до­по­мо­ги, за су­мі­сни­цтвом лі­кар ре­а­бі­лі­та­цій­но­го від­ді­ле­н­ня. Ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр у Ко­стри­жів­ці по­чав фун­кціо­ну­ва­ти 2011 ро­ку. За пе­рі­од існу­ва­н­ня на ре­а­бі­лі­та­ції пе­ре­бу­ва­ло 172 лю­дей. Із них во­сьме­ро при­не­сли на но­шах, а звід­си во­ни пі­шли вла­сни­ми но­га­ми з па­ли­чкою. 31 осо­ба мо­гла одно­ча­сно про­хо­ди­ти ре­а­бі­лі­та­цію. Ни­ні тут пе­ре­бу­ває 28 по­се­лен­ців.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.