У Віль­ню­сі де­мон­ту­ють ра­дян­ські скуль­пту­ри

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Вла­да ли­тов­ської сто­ли­ці прийня­ла рі­ше­н­ня при­бра­ти ра­дян­ські скуль­пту­ри із Зе­ле­но­го мо­ста у Віль­ню­сі. «Пер­ші ро­бо­ти, мо­жу під­твер­ди­ти, роз­по­чну­ться на по­ча­тку на­сту­пно­го ти­жня, — по­ві­до­мив жур­на­лі­стів ра­дник ме­ра у зв’яз­ках з гро­мад­ські­стю Оле­ксандр Зу­бря­ков. За йо­го сло­ва­ми, ці ро­бо­ти мо­жуть три­ва­ти при­бли­зно два ти­жні, пе­ре­дає пор­тал Delfi.lt. «Ко­ли від­бу­де­ться сам де­мон­таж— по­ки ска­за­ти ми не мо­же­мо», — до­дав пред­став­ник ме­рії. Чо­ти­ри скуль­птур­ні гру­пи, що зма­льо­ву­ють сол­да­тів, ро­бі­тни­ків, се­лян і сту­дент­ство, бу­ли вста­нов­ле­ні на Зе­ле­но­му мо­сту у Віль­ню­сі 1952 ро­ку. Про їхній де­мон­та­жу Ли­тві за­го­во­ри­ли пі­сля здо­бу­т­тя ко­ли­шньою ра­дян­ською ре­спу­блі­кою не­за­ле­жно­сті в пе­рі­од роз­па­ду СРСР 1991 ро­ку. При­бі­чни­ки та­ко­го кро­ку за­яв­ля­ють, що по­ді­бні пам’ятни­ки є ча­сти­ною про­па­ган­ди СРСР і обра­жа­ють лю­дей, які бо­ро­ли­ся за звіль­не­н­ня Ли­тви від «ра­дян­ської оку­па­ції». У той же час ча­сти­на гро­мад­сько­сті й ін­те­лі­ген­ції ви­сту­пає за збе­ре­же­н­ня цих скуль­птур як ча­сти­ни істо­рії. Сам Зе­ле­ний міст був спо­ру­дже­ний у 1948 —1952 рр. ра­дян­ськи­ми вій­сько­во­ін­же­нер­ни­ми вій­ська­ми за про­е­ктом ін­сти­ту­ту «Про­е­кт­сталь­кон­стру­кція» (Ле­нін­град). Дов­жи­на мо­ста ста­но­вить 102,9 ме­тра, ши­ри­на — 24 ме­три.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.