Ди­пло­ма­ти­чна пас­тка від Крем­ля

Екс­перт: «Єв­ро­па хо­че зна­йти мо­жли­во­сті та ін­стру­мен­ти по­ро­зу­мі­н­ня з РФ че­рез фор­ми ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод. Про­те во­ни не мі­стять ло­гі­ки...»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

На­їв­ність, слаб­кість чи роз­мін Укра­ї­ни? Та­кі пи­та­н­ня ви­ни­ка­ють пі­сля то­го, як ви­со­кі єв­ро­пей­ські чи­нов­ни­ки ви­хо­дять із за­ява­ми про те, що Укра­ї­на має на­да­ти «осо­бли­вий ста­тус» оку­по­ва­ним те­ри­то­рі­ям Дон­ба­су. І це то­ді як ро­сій­сько-те­ро­ри­сти­чні вій­ська про­дов­жу­ють си­сте­ма­ти­чне по­ру­ше­н­ня ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню.

Так, ще на­при­кін­ці черв­ня єв­ро­ко­мі­сар з пи­тань роз­ши­ре­н­ня і по­лі­ти­ки су­сід­ства Йо­ган­нес Ган за­явив, що Укра­ї­на має ви­ко­ну­ва­ти «пі­зні» пун­кти Мін­ських угод, зокре­ма про на­да­н­ня спец­ста­ту­су Дон­ба­су, не очі­ку­ю­чи, до­ки РФ та те­ро­ри­сти ви­ко­на­ють свою ча­сти­ну до­мов­ле­но­стей. Те­пер же по­ді­бну дум­ку ви­сло­вив ген­сек Ра­ди Єв­ро­пи Тор­б­йорн Ягланд в ін­терв’ю «Ні­ме­цькій хви­лі». «Ми не є сто­ро­ною Мін­ських угод. Ми мо­же­мо ли­ше ра­ди­ти Укра­ї­ні, що не­об­хі­дно змі­ни­ти в Кон­сти­ту­ції для то­го, щоб ім­пле­мен­ту­ва­ти до­мов­ле­но­сті, до­ся­гну­ті під час дру­гої зу­стрі­чі в Мін­ську. Зокре­ма, пун­кту про на­да­н­ня «осо­бли­во­го ста­ту­су» Дон­ба­су. Щоб пов­ною мі­рою ре­а­лі­зу­ва­ти мін­ські до­мов­ле­но­сті, не­об­хі­дно зга­да­ти про це в Кон­сти­ту­ції, то­ді Вер­хов­на Ра­да змо­же ухва­ли­ти спе­ці­аль­ний за­кон, який би на­да­вав осо­бли­вий ста­тус Дон­ба­су», — за­зна­чив Ягланд.

Що ма­ють на увазі єв­ро­пей­ські ви­со­ко­по­са­дов­ці під «осо­бли­вим ста­ту­сом » двох укра­їн­ських ре­гіо­нів? Як уни­кну­ти при­хо­ва­ну фе­де­ра­лі­за­цію Укра­ї­ни че­рез кон­сти­ту­цій­ні змі­ни? З ци­ми пи­та­н­ня­ми «День» звер­нув­ся до го­ло­ви ра­ди гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Ла­бо­ра­то­рія за­ко­но­дав­чих іні­ці­а­тив», чле­на Кон­сти­ту­цій­ної ко­мі­сії Іго­ря КО­ГУ­ТА:

— Оче­ви­дно, що Єв­ро­па хо­че зна­йти мо­жли­во­сті та ін­стру­мен­ти по­ро­зу­мі­н­ня з РФ че­рез фор­ми ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод. Про­те во­ни не мі­стять ло­гі­ки ви­ко­на­н­ня, адже не мо­жна про­ве­сти ви­бо­ри та на­да­ти пов­но­ва­же­н­ня пред­став­ни­кам Дон­ба­су в кон­сти­ту­цій­но­му про­це­сі, до­по­ки Украї- на там не має кон­тро­лю над кор­до­ном та су­ве­ре­ні­те­ту вла­ди.

В пи­тан­ні «осо­бли­во­го ста­ту­су» ми та­ко­жмож емо ма­ти ду­же рі­зне ба­че­н­ня з єв­ро­пей­ською сто­ро­ною. Пре­зи­дент під­три­мав те, що за­про­по­ну­ва­ла Кон­сти­ту­цій­на ко­мі­сія — вне­сти до ВРУ про­ект змін до Кон­сти­ту­ції — впи­са­ти до йо­го пе­ре­хі­дних по­ло­жень окре­мий пункт, який сто­су­є­ться ви­ко­на­н­ня За­ко­ну «Про осо­бли­во­сті мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в окре­мих ра­йо­нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей».

Слід за­зна­чи­ти, що пе­ре­хі­дні по­ло­же­н­ня є «ті­лом» Кон­сти­ту­ції, але на пев­ний пе­рі­од ча­су. До­по­ки си­ту­а­ція не бу­де вре­гу­льо­ва­на в мир­ний спо­сіб та по­ки Укра­ї­на не по­вер­не су­ве­ре­ні­тет над ци­ми те­ри­то­рі­я­ми, бу­де ді­я­ти За­кон «Про осо­бли­вий по­ря­док мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня в окре­мих ра­йо­нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей».

Цей нор­ма­тив­но-пра­во­вий акт ще мо­же бу­ти роз­ви­ну­тий та вдо­ско­на­ле- ний, але це єди­ний пункт, який сто­су­є­ться «осо­бли­во­стей» для ни­ні оку­по­ва­них те­ри­то­рій Дон­ба­су. «Осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня» пе­ред­ба­ча­ють куль­тур­ні, со­ці­аль­ні, еко­но­мі­чні еле­мен­ти від­нов­ле­н­ня, під­трим­ки цих те­ри­то­рій, транскор­дон­не спів­ро­бі­тни­цтво, ста­тус ро­сій­ської мо­ви, «на­ро­дну мі­лі­цію» та про­ве­де­н­ня мі­сце­вих ви­бо­рів. А «осо­бли­вий ста­тус» — це вплив на на­ціо­наль­ну, зов­ні­шню по­лі­ти­ку дер­жа­ви. Ло­гі­ка кон­сти­ту­цій­ної ре­фор­ми та на­ше ба­че­н­ня не пе­ред­ба­чає та­ко­го сут­тє­во­го впли­ву яко­їсь обла­сті на те­ри­то­рію всі­єї кра­ї­ни.

Укра­ї­на за­ли­ша­є­ться уні­тар­ною дер­жа­вою із силь­ни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми ре­гіо­нів. За будь-яких об­ста­вин ком­пе­тен­ці­єю цен­траль­ної вла­ди є зов­ні­шня, без­пе­ко­ва та обо­рон­на по­лі­ти­ка, а якщо «осо­бли­вий ста­тус» пе­ред­ба­ча­ти­ме якийсь вплив ре­гіо­ну на неї, то ви­ни­кне не­без­пе­ка, що Укра­ї­на за­гру­зне в «сі­рій зо­ні».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.