Гре­ція оці­ни­ла но­вий па­кет ре­форм у 12 млрд єв­ро

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

З ме­тою за­хи­сти­ти кра­ї­ну від по­втор­но­го ско­чу­ва­н­ня в ре­це­сію уряд Гре­ції роз­ро­бив план роз­ши­ре­н­ня за­хо­дів еко­но­мії з 8 млрд до 12 млрд єв­ро в най­ближ­чі два ро­ки. Про це по­ві­до­ми­ли вчо­ра гре­цькі ЗМІ. За їхні­ми да­ни­ми, вла­да по­бо­ю­є­ться, що че­рез три­ва­лу не­ви­зна­че­ність і два ти­жні обме­жень на рух ко­штів еко­но­мі­ка Гре­ції мо­же втра­ти­ти 3% цьо­го ро­ку за­мість очі­ку­ва­но­го ра­ні­ше зро­ста­н­ня ВВП на 0,5%. Та­ким чи­ном, пер­вин­ний про­фі­цит бю­дже­ту, яко­го ви­ма­га­ють кре­ди­то­ри, бу­де не­д­ося­жний без до­да­тко­вих за­хо­дів. Зокре­ма, Афі­ни пла­ну­ють під­ви­щи­ти се­ре­дню став­ку по­да­тку на при­бу­ток ком­па­ній з 26% до 28%, що збі­га­є­ться з верх­ньою план­кою, вста­нов­ле­ною між­на­ро­дни­ми ін­сти­ту­та­ми. Пла­ни що­до ПДВ, як і ра­ні­ше, роз­бі­га­ю­ться з ре­ко­мен­да­ці­я­ми кре­ди­то­рів, які хо­ті­ли б опо­да­тку­ва­н­ня біль­шо­сті то­ва­рів і по­слуг за ни­ні­шньою ма­кси­маль­ною став­кою — 23%. Уряд го­ту­є­ться під­ви­щи­ти по­да­ток на пре­дме­ти роз­ко­шу та го­тель­ні по­слу­ги до 13% (з 10% і 6,5% від­по­від­но), на пе­ре­ро­бле­ні про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, по­слу­ги ре­сто­ра­нів, транс­порт­ні та ме­ди­чні по­слу­ги у при­ва­тно­му се­кто­рі — з 13% до 23%.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.