Бер­лу­ско­ні за­су­ди­ли до трьох ро­ків в’язни­ці за під­куп се­на­то­ра

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Ко­ли­шній прем’єр-мі­ністр Іта­лії Сіль­віо Бер­лу­ско­ні був за­су­дже­ний до трьох ро­ків в’язни­ці. Про це по­ві­дом­ляє іта­лій­ське ви­да­н­ня La Stampa. Як за­зна­ча­є­ться від­по­від­ний ви­рок ви­ніс суд Не­а­по­ля. Зокре­ма, Бер­лу­ско­ні бу­ло ви­зна­но вин­ним у спра­ві що­до під­ку­пу се­на­то­ра Сер­джіо де Гре­го­ріо з тим, щоб змі­сти­ти уряд на чо­лі з прем’єр-мі­ні­стром Романо Про­ді. Як пи­ше ви­да­н­ня, з ці­єю ме­тою Бер­лу­ско­ні за­пла­тив ко­ли­шньо­му се­на­то­ру 3 млн єв­ро. Де Гре­го­ріо ви­рі­шив спів­пра­цю­ва­ти зі слід­ством та під­твер­див отри­ма­н­ня гро­шей від Бер­лу­ско­ні. Вар­то за­ува­жи­ти, що про­ку­ра­ту­ра про­си­ла за­су­ди­ти Бер­лу­ско­ні до 5 ро­ків в’язни­ці. На­га­да­є­мо, у 2013 ро­ці Бер­лу­ско­ні був ви­зна­ний вин­ним і за­су­дже­ний до се­ми ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі за секс із не­пов­но­лі­тньою про­сти­ту­ткою на і’мя Ру­бі, яка до то­го жви­яви­ла­ся пле­мін­ни­цею ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Єги­пту Хо­сні Му­ба­ра­ка.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.