Ма­лай­зія хо­че між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу по зби­то­му «Бо­їн­гу» на Дон­ба­сі

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Де­ле­га­ція Ма­лай­зії в ООН по­ши­ри­ла про­ект ре­зо­лю­ції Ра­ди без­пе­ки ООН з ви­мо­гою сфор­му­ва­ти між­на­ро­дний три­бу­нал для не­за­ле­жно­го роз­слі­ду­ва­н­ня спра­ви про зби­тий «Бо­їнг-777» на Дон­ба­сі в ли­пні ми­ну­ло­го ро­ку. У про­е­кті до­ку­мен­та йде­ться, що РБ ООН має «сфор­му­ва­ти між­на­ро­дний три­бу­нал з єди­ною ме­тою — до­мог­ти­ся су­до­во­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня тих, хто від­по­від­аль­ний за зло­чин, пов’яза­ний зі зби­тим лі­та­ком авіа­ком­па­нії Malaysia Airlines, що здій­сню­вав рейс MH17 17 ли­пня 2014 ро­ку». На дум­ку Ма­лай­зії, три­бу­нал ста­не ефе­ктив­ною га­ран­ті­єю «не­за­ле­жно­го та не­упе­ре­дже­но­го про­це­су роз­слі­ду­ва­н­ня», оскіль­ки те, що авіа­лай­нер бу­ло зби­то, ста­ло «за­гро­зою між­на­ро­дно­му ми­ру і без­пе­ці». Ра­ні­ше прем’єр-мі­ністр Ні­дер­лан­дів Марк Рют­те вже за­кли­кав до за­сну­ва­н­ня між­на­ро­дно­го три­бу­на­лу, на яко­му б роз­гля­да­ли­ся спра­ви що­до від­по­від­аль­них у катастрофі ма­ла­зій­сько­го лі­та­ка в Укра­ї­ні. «Три­бу­нал ООН є най­кра­щим ва­рі­ан­том по­ка­ра­н­ня вин­них у катастрофі МН17, оскіль­ки це най­лі­пший шанс від­да­ти їх су­ду», — за­явив він на прес-кон­фе­рен­ції. Між­тим, Ро­сія ви­сту­пає про­ти ство­ре­н­ня три­бу­на­лу з роз­слі­ду­ва­н­ня ка­та­стро­фи «Бо­їн­га».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.