ПА ОБСЄ ви­зна­ла факти вій­сько­вої агре­сії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни при­ві­та­ло рі­ше­н­ня Пар­ла­мент­ська Асам­блея ОБСЄ ви­зна­ти факти вій­сько­вої агре­сії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни. Про це йде­ться в за­яві прес-слу­жби ві­дом­ства. «У Мі­ні­стер­стві за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни ві­та­ють схва­ле­н­ня пе­ре­ва­жною біль­ші­стю чле­нів Пар­ла­мент­ської Асам­блеї ОБСЄ двох ва­жли­вих ре­зо­лю­цій, які за­свід­чи­ли факт здій­сне­н­ня Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю зброй­ної агре­сії про­ти на­шої дер­жа­ви та ви­зна­н­ня між­на­ро­дною спіль­но­тою про­ти­прав­но­сті утри­ма­н­ня укра­їн­ських по­лі­ти­чних в’язнів в РФ», — під­кре­сли­ли в МЗС. Цей до­ку­мент та­ко­жви­знає, що дії Ро­сії в Кри­му, окре­мих ра­йо­нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей — «акти вій­сько­вої агре­сії про­ти Укра­ї­ни». У ре­зо­лю­ції «Ви­кра­де­ні і не­за­кон­но утри­му­ва­ні гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни на те­ри­то­рії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції», мі­сти­ться за­клик до РФ не­гай­но звіль­ни­ти На­дію Сав­чен­ко, Оле­га Сен­цо­ва та ін­ших укра­їн­ських гро­ма­дян, які не­за­кон­но утри­му­ю­ться в Ро­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.