Дер­жа­ва про­дасть 300 під­при­ємств...

Екс­перт: «Ціл­ком ре­аль­но отри­ма­ти до кін­ця 2015 ро­ку 17 мі­льяр­дів гри­вень, але Фон­ду дер­жмай­на тре­ба по­дба­ти про «че­сність» по­ку­пців»

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Фонд дер­жмай­на Укра­ї­ни до кін­ця ро­ку пла­нує ви­ста­ви­ти на про­даж302 об’єкти і ви­ру­чи­ти за них не мен­ше 17 мі­льяр­дів гри­вень. Про це вчо­ра на прес-кон­фе­рен­ції по­ві­до­мив йо­го го­ло­ва Ігор Білоус. За­га­лом же у дер­жав­ній вла­сно­сті, за йо­го оцін­ка­ми, має за­ли­ши­ти­ся не біль­ше 300 під­при­ємств (на­ра­зі їх 1400).

Най­пер­ше ви­став­лять стра­те­гі­чні. Спо­ча­тку — «Оде­ський при­пор­то­вий за­вод» (ОПЗ). «Ба­чи­мо ве­ли­че­зний ін­те­рес до ОПЗ. Очі­ку­є­мо, що ці­на бу­де не мен­ше 0,5 мі­льяр­да до­ла­рів», — ска­зав він. За сло­ва­ми Бі­ло­уса, сьо­го­дні від­бу­ва­ю­ться актив­ні пе­ре­го­во­ри з ін­ве­сто­ра­ми що­до цьо­го об’єкту. «Про­йшло вже сім зу­стрі­чей, є ду­же ба­га­то за­ці­кав­ле­них лю­дей, їх кіль­кість збіль­шу­є­ться», — по­яснив він.

Да­лі про­да­дуть «Цен­тр­енер­го» та па­ке­ти ше­сти обл­енер­го. « Ма­лень­кі еле­ктро­стан­ції, я ду­маю, ми по­чне­мо вже ви­став­ля­ти в кін­ці лі­та або на по­ча­тку осе­ні, оскіль­ки тим, хто їх бу­де ку­пу­ва­ти, по­трі­бно під­го­ту­ва­ти­ся до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну», — ска­зав Білоус. Основ­ні про­да­жі, за йо­го сло­ва­ми, пла­ну­ю­ться на ли­сто­пад і гру­день цьо­го ро­ку.

При цьо­му го­ло­ва Фон­ду дер­жмай­на до­дав, що він іні­ці­ює ска­су­ва­н­ня обов’ яз­ко­во­го про­да­жу на фон­до­вих бір­жах 5 — 10% акцій стра­те­гі­чних під­при­ємств пе­ред їх при­ва­ти­за­ці­єю. На­ра­зі це про­во­дять для то­го, щоб до про­ве­де­н­ня кон­кур­су ви­зна­чи­ти рин­ко­ву вар­тість па­ке­ту акцій ком­па­нії. «Ми вне­сли на роз­гляд змі­ни до при­ва­ти­за­цій­но­го за­ко­ну, щоб ска­су­ва­ти 5 — 10% що­до стра­те­гі­чних об’ єктів, то­му що це зби­ває весь про­цес при­ва­ти­за­ції » , — ска­зав він. За сло­ва­ми Бі­ло­уса, Ка­бмін роз­гля­нув та схва­лив до­ку­мент, і за­раз цей про­ект за­ко­ну — на шля­ху до ко­мі­те­ту ВР. «Я спо­ді­ва­ю­ся, що ми ще всти­гне­мо до кін­ця ли­пня це про­ве­сти для то­го, щоб я не про­да­вав 5 чи 10 від­со­тків на бір­жі, а ми скон­цен­тру­ва­ли­ся на про­це­сі (при­ва­ти­за­ції) в кін­ці ро­ку», — до­дав він.

У при­ва­ти­за­цій­ну про­це­ду­ру Фонд го­тує ще ряд ці­ка­вих змін. Зокре­ма, пла­нує взя­ти про­фе­сій­них ра­дни­ків. «Тоб­то кон­суль­тан­тів, щоб во­ни до­по­мо­гли нам за­лу­чи­ти біль­шу кіль­кість по­тен­цій­них гло­баль­них ін­ве­сто­рів. І ми ра­зом із ни­ми — во­ни з бі­знес-сто- ро­ни — ви­ко­на­ли всі про­це­ду­ри і про­ве­ли ці кон­кур­си», — по­яснив Білоус.

При цьо­му но­вий ке­рів­ник Фон­ду дер­жмай­на обі­цяє, що всі кон­кур­си бу­дуть про­во­ди­ти із за- лу­че­н­ням жур­на­лі­стів, осо­бли­во ау­кціо­ни. «Ми на­ма­га­є­мо­ся по­вто­ри­ти успіх «Кри­во­ріж­ста­лі» — тоб­то все бу­де ду­же про­зо­ро, всю ін­фор­ма­цію бу­де на­да­но як жур­на­лі­стам, так і між­на­ро­дним екс­пер­там, які бра­ти­муть участь у при­ва­ти­за­ції», — го­во­рить Білоус. Вже в по­не­ді­лок він ра­зом із ко­ман­дою ін­ших уря­дов­ців роз­по­від­а­ти­ме про ці­ка­ві об’єкти для ін­ве­сту­ва­н­ня аме­ри­кан­ським бі­зне­сме­нам на ін­ве­сти­цій­ній кон­фе­рен­ції в США. Ана­ло­гі­чні кон­фе­рен­ції прой­дуть цьо­го ро­ку ще у Фран­ції та Ні­меч­чи­ні. «День» по­про­сив ко­ли­шньо­го го­ло­ву Фон­ду дер­жмай­на Олек- сан­дра РЯБЧЕНКА оці­ни­ти ре­а­лі­сти­чність ви­ко­на­н­ня на­мі­че­них Білоусом пла­нів:

— Я під­три­мую ці кро­ки і пла­ни що­до про­да­жу ін­ве­сти­цій­но­при­ва­бли­вих об’ єктів. Найгірша си­ту­а­ція, ко­ли при­ва­ти­за­ції вза­га­лі не­має. Укра­ї­на та­кі пе­рі­о­ди пе­ре­жи­ва­ла, і то­ді рух дер­жав­но­го май­на про­хо­див по­за при­ва­ти­за­цій­ним шля­хом ( че­рез су­ди, бан­крут­ство, то­що). Тоб­то май­но ру­ха­ло­ся, але не про­зо­рим і не чи­стим спосо­бом. Які об’єкти тре­ба про­да­ва­ти, а які від­кла­сти — все це по­лі­ти­чні рі­ше­н­ня, за які від­по­від­ає КМУ. Але се­ред ви­став­ле­них на про­да­жма­ють бу­ти ін­ве­сти­цій­но- при­ва­бли­ві. На­при­клад, сьо­го­дні ба­га­то го­во­рять про ОПЗ. Для йо­го про­да­жу час нор­маль­ний: ці­на на газ мен­ша, і він став при­бу­тко­вим. А ко­ли вар­тість бла­ки­тно­го па­ли­ва ста­но­ви­ла 500 до­ла­рів за ти­ся­чу кубометрів, то це був ду­же тяж­кий пе­рі­од в ро­бо­ті за­во­ду. «Цен­тр­енер­го» — єди­не з чо­ти­рьох по­ту­жних те­пло­енер­го, яке ще ли­ши­ло­ся у дер­жа­ви. У 1990-х уряд ви­зна­чив шлях роз­ви­тку енер­ге­ти­ки за бри­тан­ським ва­рі­ан­том: те­пло­ва енер­ге­ти­ка — при­ва­тна, атом­на і гі­дро­енер­ге­ти­ка — дер­жав­ні. За цим прин­ци­пом жи­ве­мо вже 20 ро­ків, але управ­лі­н­ня ще не всі­ма об’єкта­ми від­по­від­ає цій мо­де­лі. Ціл­ком ре­аль­но зі­бра­ти 17 мі­льяр­дів гри­вень за при­ва­ти­за­цію до кін­ця ро­ку. Але уряд і Фонд ма­ють ство­ри­ти умо­ви, які б за­без­пе­чи­ли ма­кси­маль­ну че­сність по­тен­ційих по­ку­пців від­но­сно їхніх ін­ве­сти­цій­них пла­нів що­до роз­ви­тку під­при­ємств та ре­аль­них вла­сни­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.