Дер­жлі­с­агент­ство при­єд­на­ло­ся до си­сте­ми еле­ктрон­них за­ку­пі­вель

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У Дер­жав­но­му агент­стві лі­со­вих ре­сур­сів від­бу­ла­ся пре­зен­та­ція си­сте­ми еле­ктрон­них дер­жав­них за­ку­пі­вель ProZorro, пе­ре­дає УНН з по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу КМУ. «На­ше агент­ство пла­нує до­лу­чи­ти­ся до си­сте­ми ProZorro, що ство­ре­на за іні­ці­а­ти­ви гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, ко­мер­цій­них май­дан­чи­ків, дер­жав­них ор­га­нів та під­при­єм­ців», — за­зна­чив го­ло­ва Дер­жлі­с­агент­ства Оле­ксандр Ко­валь­чук. У агент­стві на­го­ло­си­ли та­кож, що най­ближ­чим ча­сом бу­де обра­но один із ва­рі­ан­тів та про­ве­де­но те­сту­ва­н­ня про­гра­ми на кіль­кох дер­жав­них під­при­єм­ствах. «Тіль­ки пі­сля вив­че­н­ня та ана­лі­зу ро­бо­ти еле­ктрон­но­го май­дан­чи­ка ми мо­же­мо роз­по­чи­на­ти ро­бо­ту що­до впро­ва­дже­н­ня та­кої си­сте­ми ком­пле­ксно по га­лу­зі», — за­ува­жив він. На­га­да­є­мо, про­ект ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми дер­жав­них за­ку­пі­вель стар­ту­вав у сер­пні 2014 ро­ку, ко­ли бу­ло ство­ре­но від­по­від­ну кон­це­пцію. Вже у ве­ре­сні бу­ло за­твер­дже­но те­хні­чне зав­да­н­ня на роз­роб­ку еле­ктрон­ної си­сте­ми дер­жза­ку­пі­вель, а у жов­тні та ли­сто­па­ді на­пи­са­но про­грам­ний код си­сте­ми. На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку роз­по­ча­ло­ся те­сту­ва­н­ня си­сте­ми, яке да­ло змо­гу від­най­ти всі про­блем­ні мо­мен­ти та за­пу­сти­ти пі­ло­тний про­ект із за­ку­пі­вель. В Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та за­яв­ля­ють, що зав­дя­ки пе­ре­хо­ду на еле­ктрон­ні дер­жав­ні за­ку­пів­лі вда­ло­ся зеко­но­ми­ти 24,8 міль­йо­на гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.