Мі­на­гро­прод обго­во­рить із МВФ пи­та­н­ня від­мі­ни по­да­тко­вих пільг

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра­ї­ни має на­мір іні­ці­ю­ва­ти по­втор­ні пе­ре­го­во­ри з Між­на­ро­дним ва­лю­тним фон­дом (МВФ) з пи­та­н­ня збе­ре­же­н­ня по­да­тко­вих пільг по по­да­тку на до­да­ну вар­тість (ПДВ) для сіль­го­спви­ро­бни­ків. «Ми спіль­но іні­ці­ю­є­мо пи­та­н­ня по­втор­них роз­мов, дис­ку­сій із МВФ. Ми го­то­ві, й за­яви­ли про це пу­блі­чно, зно­ву і зно­ву до­во­ди­ти, які зби­тки мо­жуть бу­ти, і яка си­сте­ма має пра­цю­ва­ти, і який ефект від цьо­го по­тім бу­де » , — ска­зав мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Оле­ксій Пав­лен­ко під час V Все­укра­їн­сько­го аграр­но­го фо­ру­му в Ки­є­ві e че­твер. За йо­го сло­ва­ми, ме­мо­ран­дум уря­ду Укра­ї­ни з МВФ іде вро­зріз із ко­а­лі­цій­ною уго­дою, що пе­ред­ба­чає збе­ре­же­н­ня по­да­тко­вих пільг по ПДВ для агра­рі­їв до 2018 ро­ку. Як пи­сав «День» ра­ні­ше, згі­дно з ме­мо­ран­ду­мом Ка­бмі­ну і МВФ, до ве­ре­сня 2015 ро­ку уряд має роз­ро­би­ти за­ко­но­про­ект що­до від­мі­ни по­да­тко­вих пільг для агра­рі­їв. Най­біль­ші аграр­ні асо­ці­а­ції не­о­дно­ра­зо­во ви­сту­па­ли про­ти вка­за­них за­хо­дів, мо­ти­ву­ю­чи це па­ді­н­ням сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва, ско­ро­че­н­ням над­хо­джень до держ­бю­дже­ту за ра­ху­нок змен­ше­н­ня екс­пор­ту сіль­госп­про­ду­кції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.