Ще один банк по­дав на Ро­сію до су­ду

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Най­біль­ший в Укра­ї­ні При­ват­банк (Дні­про­пе­тровськ) іні­ці­ю­вав про­ти Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції ар­бі­тра­жний роз­гляд що­до за­хи­сту втра­че­них у Кри­му ін­ве­сти­цій, по­ві­до­ми­ли агент­ству Ін­тер­факс-Укра­ї­на в прес- слу­жбі бан­ку в середу. « При­ват­банк спіль­но з фі­нан­со­вою ком­па­ні­єю «Фі­ні­лон» іні­ці­ю­ва­ли про­ти Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції ар­бі­тра­жний роз­гляд що­до за­хи­сту втра­че­них у Кри­му ін­ве­сти­цій. Ар­бі­тра­жний суд сфор­мо­ва­ний і здій­сню­ва­ти­ме роз­гляд від­по­від­но до Ар­бі­тра­жно­го ре­гла­мен­ту Ко­мі­сії Ор­га­ні­за­ції Об’єд­на­них На­цій по пра­ву мі­жна­ро­дної тор­гів­лі » , — ска­зав пред­став­ник прес- слу­жби. За йо­го сло­ва­ми, мі­сцем про­ве­де­н­ня ар­бі­тра­жно­го роз­гля­ду ви­бра­на Га­а­га (Ні­дер­лан­ди). В той же час він не уто­чнив су­му по­зо­ву. Як пи­сав день учо­ра, в середу дер­жав­ний «Оща­дбанк» за­явив, що по­дасть до су­ду на РФ за ане­ксію Кри­му. В свою чер­гу прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк за­кли­кав ін­ші під­при­єм­ства та бан­ки по­да­ва­ти по­зо­ви про­ти агре­со­ра. Від­так, уже вчо­ра з’яви­ла­ся ін­фор­ма­ція про те, що «Оща­дбанк» по­пе­ре­дньо оці­нив свої зби­тки від оку­па­ції Кри­му Ро­сі­єю в 670 міль­йо­нів до­ла­рів. « По­пе­ре­дня су­ма спо­ру — 670 млн до­ла­рів. Це без ура­ху­ва­н­ня ба­га­тьох чин­ни­ків, які, ймо­вір­но, зна­чно збіль­шать пре­тен­зії», — на­пи­сав на сво­їй сто­рін­ці у Facebook го­ло­ва прав­лі­н­ня «Оща­дбан­ку» Ан­дрій Пи­шний.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.