З по­ча­тку ро­ку ви­до­бу­ток ву­гі­л­ля змен­шив­ся на 52,2%

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ву­гле­ви­до­був­ні під­при­єм­ства Укра­ї­ни в сі­чні — черв­ні 2015 ро­ку змен­ши­ли ви­до­бу­ток ря­до­во­го ву­гі­л­ля, за опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми, на 52,2% (21,27 міль­йо­на тонн) у по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2014 ро­ку — до 19,5 міль­йо­на тонн. Як пе­ре­дає агент­ство Ін­тер­фа­ксУкра­ї­на, по­си­ла­ю­чись на дже­ре­ло в Мі­ні­стер­стві енер­ге­ти­ки і ву­гіль­ної про­ми­сло­во­сті, ви­до­бу­ток ко­ксів­но­го ву­гі­л­ля за шість мі­ся­ців впав на 64% (7,1 міль­йо­на тон) — до 4,5 міль­йо­на тонн, енер­ге­ти­чно­го — на 47,7% (14,7 міль­йо­на тонн) — до 15,4 міль­йо­на тонн. Ву­гле­ви­до­був­ні під­при­єм­ства, що вхо­дять у сфе­ру управ­лі­н­ня Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля, в сі­чні — черв­ні 2015 ро­ку змен­ши­ли ви­до­бу­ток на 72,3% — до 3,4 міль­йо­на тонн, в т.ч. ви­до­бу­ток ко­ксів­но­го ву­гі­л­ля ско­ро­тив­ся на 68,8%, а енер­ге­ти­чно­го — на 73,5%. Ша­хти До­не­цької обла­сті за пер­ше пів­річ­чя 2015 ро­ку за­без­пе­чи­ли ви­до­бу­ток 6,8 міль­йо­на тонн ву­гі­л­ля, Лу­ган­ської — май­же два міль­йо­ни тонн, Дні­про­пе­тров­ської — 9,5 міль­йо­на тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.