Газ­пром шу­кає но­во­го під­ря­дни­ка для «Ту­ре­цько­го по­то­ку»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

В дні, ко­ли тру­бо­укла­даль­ник іта­лій­ської ком­па­нії Saipem — Castoro Sei встав на якір у ра­йо­ні Ана­пи, звід­ки він, як очі­ку­ва­ло­ся, по­чне бу­дів­ни­цтво «Ту­ре­цько­го по­то­ку», «Газ­пром» не­спо­ді­ва­но ро­зі­рвав кон­тракт на укла­да­н­ня пер­шої ни­тки тру­бо­про­во­ду, по­ві­дом­ляє Ін­тер­факс-Укра­ї­на. «Це рі­ше­н­ня про­ди­кто­ва­но не­мо­жли­ві­стю до­сяг­ти уго­ди від­но­сно ба­га­тьох ро­бі­тни­ків і ко­мер­цій­них пи­тань що­до ре­а­лі­за­ції про­е­кту « Ту­ре­цький по­тік » , — го­во­ри­ться в по­ві­дом­лен­ні South Stream. Ві­до­мо, що на до­да­чу до кон­тра­кту на бу­ді­вель­ні ро­бо­ти « Газ­про­му » на­ле­жить ви­пла­ти­ти Saipem при­бли­зно 300 міль­йо­нів до­ла­рів за пів­рі­чний про­стій су­дів із мо­мен­ту при­зу­пи­не­н­ня « Пів­ден­но­го по­то­ку » і по­ча­тку ре­а­лі­за­ції « Ту­ре­цько­го » . Уча­сни­ки рин­ку не ви­клю­ча­ли, що «Газ­пром» пра­гну­ти­ме до­мог­ти­ся зни­же­н­ня пла­ти за про­стій су­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.