Дні Сер­гія Па­ра­джа­но­ва у Поль­щі

10 і 11 ли­пня у Вар­ша­ві від­бу­ва­є­ться Між­на­ро­дний фе­сти­валь, при­свя­че­ний ви­да­тно­му кі­но­ре­жи­се­ро­ві й сце­на­ри­сту

Den (Ukrainian) - - Культура -

У сві­то­во­му ми­сте­цько­му ко­лі Сер­гій Йо­си­по­вич — лю­ди­на-ле­ген­да, лю­ди­на-істо­рія, лю­ди­на-дра­ма, лю­ди­на-свя­то, вті­ле­н­ня не­пе­ре­бор­ної жа­ги жи­ти й тво­ри­ти...

Дні Сер­гія Па­ра­джа­но­ва у Вар­ша­ві від­бу­ва­ю­ться за під­трим­ки По­соль­ства Укра­ї­ни в Поль­щі та По­соль­ства Поль­щі в Укра­ї­ні (за уча­стю по­слів — Ан­дрія Де­щи­ці і Ген­рі­ка Лі­тві­на). У про­гра­мі фе­сти­ва­лю де­мон­стра­ція кі­но­стрі­чок Па­ра­джа­но­ва «Ті­ні за­бу­тих пред­ків» та ре­став­ро­ва­но­го філь­му «Са­ят-Но­ва», який 1973 р. ви­йшов на екра­ни під на­звою «Ко­лір гра­на­та» (в ре­да­кції Сер­гія Ютке­ви­ча). Ро­бо­та над від­нов­ле­н­ням кар­ти­ни три­ва­ла по­над три ро­ки. Фа­хів­ці з Іта­лії, Фран­ції, Ро­сії, Вір­ме­нії не тіль­ки по­вер­ну­ли їй яскра­ві ко­льо­ри та чи­стий звук, але й ори­гі­наль­ну ав­тор­ську вер­сію мон­та­жу, яку в ра­дян­ські ча­си ма­ло хто ба­чив.

Се­ред за­хо­дів Днів Па­ра­джа­но­ва — те­а­тра­лі­зо­ва­не фоль­клор­не дій­ство «Ве­сіль­ні фре­ски або Кві­тка для Па­ра­джа­но­ва» На­ціо­наль­но­го цен­тру на­ро­дної куль­ту­ри «Му­зей Іва­на Гон­ча­ра», по­каз до­ку­мен­таль­но­го філь­му «Не­без­пе­чно віль­на лю­ди­на» (ре­жи­сер Ро­ман Шир­ман), твор­чий ве­чір «Гра­нат і яблу­ко: Па­ра­джа­нов і Гу­ер­ра», на який за­про­ше­но Ло­ру Гу­ер­ра, дру­жи­ну ви­да­тно­го іта­лій­сько­го кі­но­дра­ма­тур­га, по­е­та і ху­до­жни­ка То­ні­но Гу­ер­ра. На­га­да­є­мо, Гу­ер­ра зга­ду­вав про Па­ра­джа­но­ва: «Ко­жне спіл­ку­ва­н­ня з ним я спри­ймав як чер­го­ве зна­йом­ство. Це сто­су­ва­ло­ся йо­го ча­рів­ної при­су­тно­сті, яку від­чу­вав зав­жди й скрізь, де б не був... Я ди­хав по­ві­трям йо­го ка­зок»...

У рам­ках фо­ру­му від­бу­ва­ю­ться виставки жи­во­пи­су зна­них укра­їн­ських ми­тців — Бо­ри­са Єгі­а­за­ря­на («Во­гнем лю­бо­ві») та Ка­те­ри­ни Ко­сья­нен­ко («Ті­ні за­бу­тих пред­ків»).

ФОТОРЕПРОДУКЦІЯ РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.